Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.115.11412 115 11412 Manastır Dalikler karyesinden Çerkes ikbal Hanım'ın, eşraftan Raif Efendi'deki alacaklarının tesviyesine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1144 12 1144 iştib belediye eczacısının gitmesi üzerine yerine kendisinin tayinini isteyen Ferik Çerkes Ali Berri Pasa hafidi Eczacı Yüzbaşı ismail Fevzi Bey'in dilekçesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1153 12 1153 Siroz'dan umum Çerkes muhacirleri namına Abdullah ve Ahmed Ağa'nın, kendilerine tapu verilmesini talep eden istidaları.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1177 12 1177 Siroz Mutasarrıfı es-Seyyid Zeyneddin Bey'in, Çerkes Ahmed Afeş'in ilamının vasiye tebligi ve icrası hakkında yazısı ile Siroz Şeriyye Niyabeti'nin vasiyetle ilgili kararı ve Ahmed Afeş'in ilgili istidaları.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.122.12160 122 12160 Siroz'dan Çerkes Abdullah İbrahim'in, samanlarını yakan suçluların ortaya çıkarılması hususunda karye ahalisinden yardım alınması hususundaki istidası ve ilgili muamele.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.134.13398 134 13398 Priştine'nin Lepniye karyesi Sırblarının, Lipoliçe karyesi ormanından odun kestikleri halde Arnavud ve Çerkeslerin kendilerine mani olduklarına dair yazdıkları istida ve ilgili muamele evrakı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.15.1412 15 1412 Elektrik mütehassıslarından Köprülü Telgraf ve Posta Müdürü Yusuf Bey'in, kendisine elektrik üretim ve kullanım imtiyazı verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.159.15883 159 15883 Kendisine bir miktar para yardımı yapılmasına dair Selânik'ten Çerkes muhacirlerinden Emine Hanım'ın istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.16.1513 16 1513 Babalarından kalan tarlayı Çerkes İsmail'in zabt ettiğini şikayet eden Radoviste kasabası Ali Ağa Mahallesi'nden Fatma ve Zehra bint-i Ahmed'in dilekçesi ile ilgili cevap.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.27.2671 27 2671 Bursa'nın Kavaklı köyünden Çerkes Resid'in, katl meselesinden dolayı tutuklu bulunduğundan bahisle meccanen Selanik'den Siroz'a nakline dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.29.2893 29 2893 Ustrumca jandarma emeklilerinden Çerkes Yusuf ve yedi arkadaşının, maaşlarının verilmesine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.30.2913 30 2913 Yanya'dan Çerkes Süvari Yüzbasısı İslam Yaşar'ın, münhal yerlerden birine nakil ve tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.31.3009 31 3009 Selanik'den Binbaşı Davud Süleyman Bey'in, kendisi Çerkes olduğu halde Arnavud Komitesi'ne mensup diyerek istikbalinin söndürüldüğüne dair istidası ve ilgili muamelat.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.6.553 6 553 Siroz Hapishanesi’nde tutuklu Çerkes Mehmed'in kanun hilafına bir katl hadisesinden dolayı hapsedildiğini ve adalet talep ettiğini bildiren telgraf istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.66.6518 66 6518 Siroz'dan Çerkes Mehmed Bey-zade Süleyman'ın, Anadolu'ya muhaceretine müsaade olunması, Bulgar müfsidlerinin faaliyetleri ve polis komiserligine tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.69.6881 69 6881 Gevgili'de Çerkes muhacirleri namına Ahmed'in, ahali tarafından inşa olunacak piyade kışlasının yapılacağı arazi hususundaki istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.820 9 820 Siroz'da Ayşe Hatun Mahallesi Çerkes ahalisinden bir sahsın, matlubunun tahsiline dair emir verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.863 9 863 Salih ve Rıza Beylerle beraber ortak arazilerini zabt eden Çerkeslerin yakalanması için Siroz Defter-i Hakani Memuru Nuri Efendi'nin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.105.10475 105 10475 Hemendos köyündeki Çerkes muhacirlerle Nuri Efendi arasında tartışmalı olan arazi hakkında tarafsız ve ciddi bir inceleme için tensib buyrulan memurun köye gönderilerek tedkikat neticesinin bildirilmesine dair Siroz Mutasarrıflığı'na tezkire.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI