Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.627.24 627 24 Kozan'da Çerkez muhacirleriyle asair arasında vuku bulan münazaanın ıslahı zımnında sevk olunan zabtiye ve jandarma zabitan ve efradının masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.628.7 628 7 Kozan sancağında Abad Deresi'nde sakin Çerkez muhacirleriyle asair arasında vuku bulan münazaanın ıslahı zımnında gönderilen asakir-i zabtiyenin masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.630.31 630 31 Redif Sınfı Çerkes Taburunca ahval-i gayr-i merzıyye vukuuna dair Mümeyyiz Sadık Mehmed Hilmi imzasıyla verilen ihbarnamenin gerçek olmadığı anlaşıldığından bu misüllü hilaf-ı hakikat ihbarda bulunanlar hakkında olunacak muamelenin istizanına dair tezkere. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.675.24 675 24 Petrol gazının muhafazası için inşası mukarrer olan mahzenin imtiyaz suretiyle idare etmek üzere zuhur edecek kumpanyaya ihale olunacağı. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.682.17 682 17 Vize kazasında Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar yapılmakta olan yol hakkında. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.683.27 683 27 Vize kazasından Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar inşa olunan yol çalışmasında Midye kazası ahalisinin istihdam olunmasından dolayı ahalinin şikâyette bulunduğu. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.687.6 687 6 Kastamonu'da bulunan Sohum ve Çerkes muhacirlerinin bir ise yerleştirilmeleri. (Şehremaneti 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.688.35 688 35 Elektrik ziyasıyla Memalik-i Şahane'nin ışıklandırılması zımnında Mösyö Sarl Nokas isimli şahsın talep ettiği imtiyaz. (Şehremaneti 2 )
ŞURAY-I DEVLET ŞD.690.24 690 24 Silivri'de Ali Paşa karyesinde ikamet ederlerken muharabe-i zaile esnasında İzmir ve Bandırma taraflarına hicret ve nakl olan Çerkes muhacirlerin arazi, emlak ve evleri. (Şehremaneti)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.692.3 692 3 Çerkez muhacirlerinden Osman, Yakub ve Hasan Ağaların Yapağıcı Çiftliği'ndeki hanelerine ilave edecekleri bina için harcadıkları para. (Şehremaneti 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.718.3 718 3 Kaza-i Erbaa dahilinde Fener nahiyesinde iskan olunmak üzere kendilerine bos arazi taksimi için deftere dahil edilen üç hane Çerkes muhaciri hakkında istizan. (Şehremaneti 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.794.3 794 3 Çerkes Gümüş bin Süleyman'ın kabul-i dehaleti hakkında bazı ifadeyi havi tezkire. (Şehremaneti 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.861.45 861 45 Kayseriyeli Ahmed, esbak Serasker Hacı Raşid ve daha önceki Serasker Rıza, Çerkes Abdi ve Derviş Paşa merhumların ailelerine maaş tahsisi. (Tekaüd 1)
SERASKERLİK SRA.d..294 0 294 Berkofça kazasının Çerkez ahalisinden tertib olunan gönüllü asakir-i muvakkataya ait künye defteri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I..L.46.4507 46 4507 Noilyan köyünden Çerkes Salih oğlu Ahmed ile Çerkes Şükrü arasında çıkan tartışmada Ahmed'in Şükrü'yü yaraladığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.152.15179 152 15179 Seyyar Avcı Taburu'nun Nekoric-i Cedid köyünün Çerkes mahallesi civarında tüfek ve fişek bulduklarına dair Kumanova Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.202.20143 202 20143 Üsküp şehrine elektrik getirmek için Üsküp Belediyesi'ne imtiyaz verilmesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.48.4796 48 4796 Vulcıtrın'in İhsaniye-i Bala karyeli Çerkes Yusuf'un kerimesi Han'ı kaçırıp bilahare intiharından dolayı cereyan eden tahkikatta, merkum Çerkes Adem b. Salih'in kaymakamlığa gönderilmesinin icab ettiğine dair Priştine Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.MN.112.11115 112 11115 Pirlepe'nin Radovil köyünden Atişko Dimef'in katırını elinden alan piyade efradından Çerkes Mehmed Ali hakkında yapılan muameleye dair.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.1.45 1 45 Yunan Muharebesi’nde şehit olan kardeşinin çocuklarına da bakmak zorunda kalan ve zor durumda olan Çerkes igor b. Çanmot'un yardım isteyen dilekçesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI