Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.321.36 321 36 İskenderun'dan bir saat mesafede vaki petrol gazı madeni imtiyazının Ahmed Necati Efendi'ye itası. (iki adet harita mevcut) (Maliye 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3210.7 3210 7 Sel felaketi sırasında çocuklarının yıkılan minare altında kalarak ölmesi üzerine kendisine muhtacin aylığı bağlanan Çerkes muhacirlerinden İstanbul'da ikamet eden Saliha Hanım'ın maaşının kesilmesi üzerine verdiği arzuhal. (İstida 50)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.336.46 336 46 Sadr-ı esbak merhum Hüsrev Pasa halilesi müteveffa Hayriye Hanım'a veraset iddia eden Çerkes İsmail Paşa ile Beytülmal idaresi beyninde cereyan eden muhakeme ve muamele. (Maliye 10)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.353.23 353 23 Biga kazasının Sarıca karyesinde bulunan Sultan Çiftliği'ne Çerkes muhacirleri tarafından yapılan müdahalenin meni hakkında ittihazı lazım gelen tedabirin arz ve istizanı. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.355.49 355 49 Konya'da 1309 senesine mahsus olunmak üzere zürraın ruhsatsız zira ettikleri tütünlerin söktürülmesinden sarf-ı nazar edilmesi, Antalya'nın Pelme karyesinde sakin muhacirin-i Çerakise'ye cesaret getirerek Reji kolcularına silah ile mukavemet eylediklerinden, haklarında nizamname ahkamına göre muamele olunması. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.360.37 360 37 Silivri'de bulunan Çerkes taifesinin 1271 ve 1273 seneleri mal-ı maktuunun terkin-i kaydı. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.368.38 368 38 Lazkiye sancağına tabi Cebele kazasında olup Sultan İbrahim Edhem Vakfı'na merbut ve Hazine'den mazbut emlak cümlesinden olan Arabülmülk karyesinde iskan ettirilen Çerkes muhacirinin vakfa verecekleri hasılat ve saireye mukabil bazı ifadeye dair tezkire. (Maliye 12)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.370.15 370 15 Çerkes muhacirlerden ve Kadiri Tarikatı şeyhlerinden müteveffa Abdullah Efendi mahdumu Mehmed Kerim Efendi'den münhal maaşın validesi Nefise Hanım'ın maaşına zammı istizanına dair tezkire. (Maliye 12)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.396.72 396 72 Çerkes kazasının 1309 senesi asar mültezimlerinden Mustafa ve İbrahim'in asar zimmetinin temin-i istifası için haczolunan emlakının devlet namına tefvizi. (Maliye 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.401.13 401 13 Biga kazasının 1309 asar mültezimlerinden Çerkes Hasan Bey'in faiz ve masarıf-ı muhakeme ile öşür bedelinden zimmeti olan mebaliğin temin-i istifası için mahcuz olan emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.406.77 406 77 Balıkesir kazasının asar mültezimlerinden Çerkes Yusuf Efendi'nin asar zimmeti nedeniyle hacz olan emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.418.88 418 88 İzmid mültezimlerinden Çerkes Hacı Ahmed Bey'in zimmetine mukabil emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.420.2 420 2 Edremid asar mültezimlerinden Burhaniye Kazalı Çerkes Yusuf Ağa'nın deyni olan mebaliğin temin-i istifası için emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.429.76 429 76 Muhacirin-i Çerakise ianesi vesaireden Hazine'nin Open Haym Kumpanyası'ndan olan alacağının terkin-i kaydı. (Maliye 17)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.455.37 455 37 Yeniköy Besinci Daire-i Belediye Müdürü Çerkez Yusuf Bey zevcesi Azize Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye 20)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.497.33 497 33 Aydın vilayeti dahilinde Kübdağı adlı mahalde zuhur eden linyit kömür madeninin doksan dokuz sene müddetle imtiyazının İngiltere tebeasından iki kişiye müştereken ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.498.19 498 19 Kastamonu vilayeti dahilinde Kozkeçe mevkiinde zuhur eden kömür madeni imtiyazının Mehmed Mazhar Efendi ve şürekâsına ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.498.36 498 36 Selanik vilayeti dahilindeki linyit ve kömür madenlerinin imal ve imtiyazı hususu ile Kuşadası'ndaki madenin müddetinin sona erdiği. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.5.15 5 15 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Fransalı Mösyö Munya tarafından verilen layıha üzerine gerekli müzakere ve tetkikatın yapılması. (Bahriye 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.504.43 504 43 Halebli Ferecullah Marun ve Atin Çerkesli efendilerin Haleb'de inşa ve küşad edecekleri gavsala ve pamuk fabrikası için celb edecekleri makinenin resm-i gümrükden muafiyeti. (Nafia 1 )
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI