Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.509.10 509 10 Ohri gölü havzasında cari nehirler ve Ohri Gölü sularından elektrik üretilmesi zımnında taleb olunan imtiyaz. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.511.13 511 13 Trabzon şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazının Osman Nuri Bey'e ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.511.14 511 14 Bursa Daire-i Belediyesi uhdesinde bulunan elektrik imtiyazının talibi Mavromati Efendi'ye icrası. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.513.13 513 13 Hüdavendigar'da İznik Gölü'nden istihsal olunacak elektrik ile Gemlik kasabasının tenviri ve saire hakkında imtiyaz talebi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.513.6 513 6 Antalya şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazı. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.514.2 514 2 Akşehir kasabasının elektirikle tenviri ve işbu kotun sanayiye de tatbiki imtiyazının "Akşehir Osmanlı Elektrik Halı, Şayak Anonim Şirketi" namına itası. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.514.26 514 26 Bandırma, Safranbolu, Akşehir elektrik imtiyazı mukavelenamelerindeki mevadda tevfikan fesh edilip edilmemesi hususunun tebliği. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.521.28 521 28 Bolu dahilinde arazi-i haliyede kömür madeni taharrisi imtiyazı talep eden Apostolaki ve Düyun-ı Umumiye memurlarından Ruhi efendiler memurinden olduğu cihetle taharri ruhsatı verilemeyeceği gibi Apostolaki'nin Reji'de bulunması cihetle taharri ruhsatı ita olunup olunamayacağının beyanı. (Orman, Maadin ve Ziraat 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.523.22 523 22 Karesi sancağına muzaf Fart nahiyesinin Demirkapı civarında zahire çıkarılan antimon madeninin Çerkez Pasmak Ağa uhdesine ihalesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.530.52 530 52 Aydın'ın Kuşadası kazasının Çerkez karyesinde vaki zımpara madeninin Çerkez Mehmed Paşa'ya suret-i ihalesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.533.41 533 41 Cisr-i Ergene kazasının Kestanbolu karyesinde zahire çıkarılan linyit nevinden kömür madeni imtiyazını Hademe-i Şahane Musika-ı Hümayun Kumandanı Ferik Süleyman Paşa ile şürekâsı talep ettiğinden istizan-ı muamele. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.536.34 536 34 I. Düzce kazasında bir kıta manganez madeni imtiyazının Süreyya Paşa'ya ihalesi. II. Terfurdağı'nda petrol taharrisine izin verilmesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.539.1 539 1 Cizre'de vaki olup Neşet Bey'e ihale olunmuş olan ziftli kömür madeninin teslim-i imtiyazı. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.54.25 54 25 Boğaziçi'nin Beykoz civarında Standart Oil Amerikan Gazyağı Şirketi'nin derdest-i inşa bulunan gaz depoları karsısında Saray burnu ile Sütlüce arasında kömür ve saire için depo ittihazı için imtiyaz talebi. (Dahiliye 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.561.32 561 32 Selanik vilayetinin Katrin kazası civarında bulunan dağdan ferman-ı ali ile Mısır Hidiviyeti'ne ita buyurulmuş olan imtiyaz mucibince ihraç olunmakta olan kömür madeninden resm alınıp alınmaması istizanı. (Rüsumat 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.578.31 578 31 Antrepo inşası için iştirasına ihtiyaç görünen Çerkes İsmail Pasa ile Tavukçu Angeli'nin arsaları hakkında bazı ifade. (Rüsumat 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.607.10 607 10 Hassa Ordu-yı Hümayunu'nun Yenişehir Fırka-i Askeriyesi'nde bulunan Çerkes Süvari Üçüncü Alayı'nın Katib-i Sanisi Sivaslı Hayri Efendi ile sairenin tebeyyün eden sahtekârlığından dolayı kalebend edilmesi. (Serasker 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.620.20 620 20 Dersaadet ve Bilad-ı Selase ahalisinin eskisi gibi hizmet-i askeriyeden muaf ve müstesna tutulmaları, Çerkes muhacirlerin de hicretlerinden bir müddet sonra asker vermeleri gerektiği. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.624.45 624 45 Canik sancağında Gürcü eşkıyasından Kahyaoğullarıyla vuku bulan müsademede yaralanan seyyar mülazımlardan Çerkes Mehmed Bey'in refiklerinden Çerkes Kelmet'in hastahane masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.624.8 624 8 Canik sancağında Gürcü eşkıyasından Kahyaoğulları ile vuku bulan müsademede yaralanan Çerkes Kelmet'in tedavi masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI