Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 2453 34 ORJİNAL KAYIT NO : 156 Üçüncü Osmanlı kolordusunun Batum, Kars, Ardahan'da ırk, mezhep ve din ayrımı yapmaksızın bütün ahaliyi himaye gayesiyle gerekli emirleri çıkararak uygulamaya koyduğu ve söz konusu havalide huzuru sağlamak, Osmanlı ülkesinin düşman elinde bulunan kısmını geri almak amacıyla adı geçen Ordu'nun Güney Kafkasya'da hareket etmekte olduğu. Bazı komitelerin özellikle Taşnaksutyunlann Kars-Ardahan-Batum bölgelerindeki Ermenilerle Rumlarm mücavir Kafkasya taraflarına göçmeleri için tahrikatta bulunmalarma rağmen, herkesin can ve mal güvenliğinin emniyette olduğunu bildirmesiyle söz konusu Ermenilerle Rumlarm aileleriyle memleketlerinde kaldıkları. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2455 79 ORJİNAL KAYIT NO : D 180/20 Enver Paşa'nm Vehip Paşa tarafından Sohumkale'ye çıkarılan Osmanlı askerlerinin Alman protestosu üzerine geri çekilmesi gürüşünde olduğunun Hariciye Nezareti'ne bildirilmesi. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2465 47 ORJİNAL KAYIT NO : 162 Bolşeviklerin Kafkasya'da müslümanlardan oluşan süvari birlikleri oluşturma gayretleri. (EHT.,FR)
HARİCİYE NEZARETİ 2466 27 ORJİNAL KAYIT NO : 162 Transkafkasya-Vitanvalie krallığının harita ve sirküleri. (FR.)
HARİCİYE NEZARETİ 2463 61 ORJİNAL KAYIT NO : 160 Elviye-i selase'nin Osmanlı hakimiyeti altında muhtariyeti hususunda Güney Kafkasya İslam Ahalisi Cemiyeti'nin faaliyetleri ve yardım talebi. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2463 24 ORJİNAL KAYIT NO : 159 Dağıstan ile Şimali Kafkasya'da büyük isyanlar ve Denikin ordusuyla olan muharebeler hakkında. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2876 0 ORJİNAL KAYIT NO : H.U. 169/7 Brest-Litowsk müzâkereleri (Kadim vatan toprakları Kafkasya'da, Hazar Denizi Astrahan ve Don Nehri, Azak Denizi Yenikale Boğazı, Karadeniz Poti, Kütayisi Aryal Geçidi ve Derbend Demirkapı Bahr-i Hazar hududlan dahilinde Çerkeslerden başka ahali iskân edilmemesi ve bu topraklarda Hilafet'e bağlı Düvel-i Erbaa himayesinde oln;ak üzere müstakil bir hükümet teşkilini hâvî Çerkes emirlerinden Eskişehir'de oturan Lohzade Muhammed Emin tarafından Brest-Litowsk'da bulunan Sadrazam Talat Paşa vasıtasıyla Sulh Heyeti Başkanhğı'na sunulan istida.
HARİCİYE NEZARETİ 2878 34 ORJİNAL KAYIT NO : 136 Poti'deki Gürcü yaralıları, Sohumkale v.s. yerlerdeki Bolşevik faaliyetleri, İğdır ve Kars havalisinde Ermenilerin halkı soyması, Müslüman ahaliye Ermeni zuhnü üzerine 15 nci Kolordu Komutanlığı'ndan Millî Müdafaa Vekâleti'ne ve v.s. yerlere bilgi veren tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 2880 7 ORJİNAL KAYIT NO : 177 Rus, Ermeni ve Rumların Kafkasya'da Müslüman ahaliye yaptıkları katliam ve İstanbul'daki durum hakkında Matbuat-ı Harbiye Karargahı tarafından hazırlanıp Almanya ve Avusturya-Macaristan gazetelerinde yaymlattınlan makalelerin suret ve kupürleri.
HARİCİYE NEZARETİ 2880 1 ORJİNAL KAYIT NO : D-108 Rus, Ermeni ve Rumların Kafkasya'da Müslüman ahaliye yaptıkları katliam ve İstanbul'daki durum hakkında Matbuat-ı Harbiye Karargahı tarafından hazırlanıp Yunanistan, İsveç ve Amerika gazetelerinde yaymlattınlan makalelerin suret ve kupürleri.
HARİCİYE NEZARETİ 88 37 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Fevzi Efendi familyasının hicretine Kafkasya Hükümeti tarafından müsaade olunmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 492 24 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Çerkes muhaciri Hacı Mehmed Bey'e dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 492 75 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Dağıstan muhacirlerinden Ahmed Bey'in bazı taleplerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 493 103 ORJİNAL KAYIT NO : 115 Çerkes muhacirlerinden ve Şabmga kabilesinden Bago'nun katili olan Avusturya askerinin cezalandırılması.
HARİCİYE NEZARETİ 494 128 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Çerkes muhacirlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 495 1 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Çerkes muhacirlerinden İbrahim bin Hamza'nm akrabalarmm hicret ettirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 495 9 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Abaza kabilesinden birkaç femilyanın hicretlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 496 60 ORJİNAL KAYIT NO : 135 Rusya tarafından Kafkasya Müslümanlarına vahşice zulümler yapıldığı.
HARİCİYE NEZARETİ 499 4 ORJİNAL KAYIT NO : 269 Rusya'dan memalik-i şahaneye gelecek olan Çerkes muhacirlerinin hareketleri, Rusya hükümetince haber verilmesi üzerine gerekli teşebbüslerin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 499 15 ORJİNAL KAYIT NO : 223 Rusya'dan gelen muhacirlerin engellenmesi için tavsiyelerde bulunulması hususunda şehbenderlerimize gizli talimat verilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI