Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 201 94 ORJİNAL KAYIT NO : 47 Askeri mütekaitlerden Çerkes Kani Paşa'nm mahdumu Rifat Bey'in vefat eden evladı Selahaddin Bey'in irsi hissesinin celbi konusunda yapılan işara cevaben gerek ait olduğu mahkeme kayıtlarında gerekse Mısır Meclis-i Hasbisi'nde Rifat Bey'in veraseti hususunda bir kayda tesadüf edilemediğinin bildirilmesi. (Osm., Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 186 64 ORJİNAL KAYIT NO : 43 Askeriyeden emekli Çerkes Kani Paşa'dan kalma Mısır'daki mirasla ilgili Fatıma Hanım'm başvurusu.
HARİCİYE NEZARETİ 163 67 ORJİNAL KAYIT NO : 36 Rus Miralayı Wlademir Krizanodesky'nin Novorosisky ve Anapa'da bulunan kızları Maria ve Elena'nm yanına gehnelerine izin verilmesi istirhamı.
HARİCİYE NEZARETİ 156 36 ORJİNAL KAYIT NO : 35 Kendisine celbname verilecek olan Çerkes Arifin ilgili adresde olmayıp nerede olduğunun da bilinmediği ile ilgili Gümülcine Şehbenderliği'nin tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 150 23 ORJİNAL KAYIT NO : 33 Drama kasabasmda mukim Çerkes Arif Efendi'ye gönderilen davetiye varakasının tebliğ olunması.
HARİCİYE NEZARETİ 116 64 ORJİNAL KAYIT NO : 24 Karadeniz sahilini izleyerek Kafkasya'ya ve oradan da yürüyerek Çin'e gidecek olan Alman Stratil Sauer ve tababet icrası için izin talebinde bulunan Ahnan Keller hakkındaki takrirlere Alman Sefareti'nin cevap talebi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 115 24 ORJİNAL KAYIT NO : 24 Çerkez Agah namındaki bir zata cephane teslim ederken Ermeniler tarafından Fransızlara ihbar edilerek tutuklanıp Fransız divan-ı harbince beş seneye mahkum edilerek Tunus'ta tutuklu kaldığını ve bilahare firaren Fransa'ya geldiğini ve Türkiye'ye avdet etmek istediğini ifade eden Mustafa Şerafeddin nam şahsın ifadelerinin tahkik olunarak elde edilecek neticenin Murahhaslığa bildirilmesi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 113 76 ORJİNAL KAYIT NO : 23 Kafkasya, Kuban, Maykop, Sivrenivalise'de oturan Vizeli Taris Ahmed oğlu Mehmed'e Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından gönderilen paranın Novorossisk Şehbenderliği'ne verilmek üzere kurye Nebil Bey'e teslim edildiği. (Osm.)......
HARİCİYE NEZARETİ 82 17 ORJİNAL KAYIT NO : 10 Kafkasya'nın Kuban Sancağı'na tabi Krasnodaraski kazası Plachcovskaia Gan'nda bulunan Bulgar Tsvetko Ellencoff Popff un Novorosisk Türkiye Konsolosluğu himayesine almarak İstanbul'a iade edilmesi ricası. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 77 44 ORJİNAL KAYIT NO : 8 Çerkez Ethem ile hempalarının Yunanistan'daki faaliyetlerine dair istihbaratı ve bazı mütalaatı havi Atina'daki Felemenk Sefareti maiyyetine memur Ahmed Cevad Bey'den gelen tahrirat suretinin leffen takdim kılındığı. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 49 6 ORJİNAL KAYIT NO : 72-1 İstanbul'dan Kafkasya'ya gidip dönecek olan ecnebi ve gayr-i müslim Türk tebeasma uygulanacak vize muamelesi. (Osm.-Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 124 17 ORJİNAL KAYIT NO : 107 / 10 Merkezi Tiflis'te bulunan Kafkasya Bankası'nm Osmanlı topraklarında şube açması.
HARİCİYE NEZARETİ 222 14 ORJİNAL KAYIT NO : 144 / 11 Farklı kurumlardan gelen ve çeşitli konular ihtiva eden evrakla ilgili İstişare Odası'nm görüşleri.
HARİCİYE NEZARETİ 218 16 ORJİNAL KAYIT NO : 141 / 2 Rusya'ya terkedilen yerlerden Türkiye'ye iltica edenlerin hukuki durumlarının tahkiki.
HARİCİYE NEZARETİ 23 23 ORJİNAL KAYIT NO : Muhacirin-i Osmaniyye ve İslamiyye ile gayr-i müslim muhacirlere yapılacak muamele ve uymaları gereken kurallarla ilgili yazışmalar.
HARİCİYE NEZARETİ 188 4 ORJİNAL KAYIT NO : T 174 (52) Muhacirin masrafları için ihdas edilen iane pullarının Avusturya ve İtalya sefaretlerince kabul olunmaması.
HARİCİYE NEZARETİ 187 57 ORJİNAL KAYIT NO : T 174(52) İskan-ı muhacirin masraflarını karşılamak amacıyla ihdas olunan pulların kullammma bazı ecnebi konsoloslarının itiraz ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 180 6 ORJİNAL KAYIT NO : Rus kançıları kavası tarafından, Dersaadet'e gelmiş Kazak İslam muhscirlerinin pasaportlarının toplanması üzerine yapılan girişim.
HARİCİYE NEZARETİ 157 25 ORJİNAL KAYIT NO : 141 / 1 Batum Müslüman ahalisinin büyük bir bölümünün Türkiye'ye göçmek istemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 149 12 ORJİNAL KAYIT NO : 132 / 6-1 Osmanlı-Rus hududunun tayini ve sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi için bir komisyon oluşturulması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI