Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 68 42 ORJİNAL KAYIT NO : Kırım Savaşında Kafkasya'da Rusya ile vukubulan muharebelerde ordumuzun yaptığı hatalara dair ariza gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 64 7 ORJİNAL KAYIT NO : Rusya Devleti'nin Bahr-ı Siyah sahillerinde ve Kafkasya taraflarında nerede ne miktar asker bulundurdukları ve tertibat-ı askeriyeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 49 57 ORJİNAL KAYIT NO : Tüccardan Hacı Ahmed ile Çerkes Hasan arasındaki anlaşmazlığa dair sorgulamanın Meclis-i Zabtiye'de yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 36 36 ORJİNAL KAYIT NO : İşi için memleketine gidecek olan Kolağası Çerkes Hasan Ağa'dan dolayı Rusya sefareti ile haberleşilmesi gerektiği.
HARİCİYE NEZARETİ 21 70 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkes Şeyhi müteveffa Mustafa Efendi'nin oğlu Osman Efendi'nin müderris ve mütevellisi bulunduğu medreseler arazisine yapılan müdahalenin önlenmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 17 19 ORJİNAL KAYIT NO : Mihaliç'te iskan ettirilen Dağıstanlı Çerkeslerin, Hıristiyan ahaliye verdikleri zarara mani ohnak için, bu ailelerin başka yere nakilleri.
HARİCİYE NEZARETİ 16 69 ORJİNAL KAYIT NO : Karadeniz'in Anadolu sahillerinden ticaret için Rusya'ya giden kayıkların yasak bölgelere gitmemeleri ve yasaklanmış malzeme taşımamaları için gerekenin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 15 87 ORJİNAL KAYIT NO : Ticaret için Sohum'a giderken gemileri Ruslar tarafindan zapt edilen Rizeli Osman ve Hüseyin'in mallarının istirdadı için Trabzon'daki Rus konsolosu ile yazışılmasımn daha uygun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 1 22 ORJİNAL KAYIT NO : Hariciye Hukuk Müşaviri Muavini Ali Seyyid Bey'in (Anapa, h. 1273) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 127 86 ORJİNAL KAYIT NO : 274 Yüz seksen bin kişilik bir ordunun imparatorun emriyle hareket ettiği ve Hassa Ordusu'nun kısm-ı azammm Kafkasya ve Bulgaristan'a gideceğini havi Berlin Sefareti'nin telgrafhamesi.
HARİCİYE NEZARETİ 126 70 ORJİNAL KAYIT NO : 274 Kalkasya ahalisinin isyanı hakmda Berlin'de tab olunan Tagblatt gazetesinin Petersburg'dan aldığı havadisi havi Viyana Sefareti'nin telgrafhamesi.
HARİCİYE NEZARETİ 125 23 ORJİNAL KAYIT NO : 311 Teşkil edilecek jandarmaların müslüman ve hristiyanlardan mürekkeb olmasından Lord Derby'tıüı memnun olduğuna ve Çerkezlerin hepsinin Rumeli'de iskan edilmesine çeşitli manalar verileceğini, Bulgarlardan mahkum olanlarının bazısının affını tavsiye ile görevde bulunduğu müddetçe İngiltere'nin Osmanlı Devleti hakkında zorluk çıkartmayacağını ifade ettiğine dair Londra Sefareti'nden gönderilen telgrafname.
HARİCİYE NEZARETİ 124 48 ORJİNAL KAYIT NO : 241 Muhacirine vaad olunan ianenin mahalinde hazır bulunmasma dair Viyana Sefareti'nden gönderilen telgrafhame.
HARİCİYE NEZARETİ 122 77 ORJİNAL KAYIT NO : 68 Babıali'nin Yunan hududunda muhacirin-i Çerakise'nin iskanı niyetinde bulunduğunu havi Petersburg Sefareti'nden yazılan
HARİCİYE NEZARETİ 109 36 ORJİNAL KAYIT NO : 74 İslam muhacirleri ve yaralı askerlere yardım eden on zata nişan istidası.
HARİCİYE NEZARETİ 108 34 ORJİNAL KAYIT NO : 149 Muhacirlerin vatanlarına dönmekte ısrar etmelerinin sebeblerine dair tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 93 133 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Yirmi zabitan mavera-yı Bahr-i Hazar şimendüfer hattının iki tarafında mütemekkin muhacirine terk edilen araziyi mesaha etmek üzere Sibirya'ya gittiğini Novoton Gazetesi'nin yazdığı.
HARİCİYE NEZARETİ 93 61 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirleri hakkında tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 93 31 ORJİNAL KAYIT NO : 288 Paris Coğrafya-yı Ticari Certıiyeti Azası Victor Tiyepo tarafından tab edilen Kafkasya haritasının irsal kılındığı.
HARİCİYE NEZARETİ 92 117 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerker muhacirlere dair Sefaret-i Seniyye ile Novorossisk Şehbenderliği arasında teati olunan muharreratm suretleri leffen takdim olunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI