Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.DH..2.10 2 10 Padisahın riyasetinde toplanan komisyonun Sarki Rumeli ve Çerkes muhacirlerinin çesitli vilayetlerde iskanlarıyla ihtiyaçlarının karsılanmasına dair kararları. Cemaleddin Efendi'ye müezzinlik itası.
YILDIZ Y.PRK.DH..2.14 2 14 Adapazarı'nın Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Sadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirlerin erkek nüfusu ve hane miktarı.
YILDIZ Y.PRK.DH..2.17 2 17 İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Sadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler.
YILDIZ Y.PRK.DH..3.55 3 55 Biga'da vuku bulan bazı Çerkes tecavüzatı.
YILDIZ Y.PRK.DH..4.41 4 41 Tekfurdağı (Tekirdağ) Sancağı dahilindeki bir çiftlikden dağa kaldırılan iki Fransızın durumuyla ilgili olarak yapılan tahkikat.
YILDIZ Y.PRK.DH..4.59 4 59 Bulgaristan'dan sınırdışı edilen bir Fransız muhbir dolayısıyla Fransa Devleti'nin Babıali'yi protestosu. Müslüman Çerkes ahalinin Osmanlı topraklarına göç ettiği Kars'ın Sergboskaya adlı mevkiine Rusların Kazakları yerleştirerek mescitlerden birini kiliseye çevirdikleri.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.1 6 1 Yozgad'a bağlı Hüseyinabad Nahiyesi'nin Kalehisar Karyesi'nde oturan Çerkes muhacirleriyle yerli halk arasında vuku bulan arazi davasından dolayı derdest olunanların adliyeye teslimi.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.21 6 21 Çerkes çetelerinin Feke'deki faaliyetleri ve takipleri hakkında malumat.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.24 6 24 Adana Vilayeti'nde Feke Kazası'na bağlı Taşcı Köyü'ne gelen Çerkes çetelerinin halktan zorla para topladıkları ve bir Ermeniyi dağa kaldırdıkları.
YILDIZ Y.PRK.DH..7.70 7 70 Dürziler ile Çerkesler arasında meydana gelen hadiseler.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.3 9 3 Çerkeslerin tecavüzlerinin engellenmesi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.5 9 5 Çerkes süvarilerinin Müslüman ve Hristiyan ahalinin davarlarını çaldığı.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.8 9 8 Bünyan Hamid (Bünyan) Kazası'nın Gemerek Karyesi'ne musallat olan Karapapak Karyesi ahalisinden ve Hamidiye Alayı yüzbaşılarından Asker Aga ve maiyyetindeki oniki silahlı adamının, yanlarındaki magsup eşya, nühas ve senedatla birlikte tabur agası tarafından yakalanarak Kayseri'ye getirildikleri.
YILDIZ Y.PRK.ESA.10.85 10 85 Kafkasya'daki Müslümanların memalik-i mahsusaya hicret etme isteklerinin İngiltere Parlamentosu'nda müzakere edildiği. İzmid-Ankara simendiferi müstahdemlerinden Avusturyalı ve İtalyan bazı kişileri Çerkeslerin öldürdüğü. Osmanlının Rusya'yla iyi ilişkiler içinde bulunmasını İngiltere'nin çekemediği.
YILDIZ Y.PRK.ESA.32.48 32 48 İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya anarsistlerinin Bayram selamlığında sultana suikast kararı aldıkları ve bazı Ermeni zenginlerinden fukaraya iade namıyla çok mikdarda para toplandığı ve Avrupa'dan gelecek iki fedainin İstanbul'daki arkadaşlarının bir şey belli edilmeden taht-ı nezarette tutulmaları gerektiğine dair şifre.
YILDIZ Y.PRK.ESA.33.102 33 102 Hüdavendigar Valiligi'nin daha önce arzettiği bir Çerkes şahıs ve Müslüman olmak isteyen iki kız hakkında Dahiliye Nezareti'nin emrini beklediği.
YILDIZ Y..PRK.ESA.44.60 44 60 Devlet-i Aliyye aleyhinde muzır bir oyunun tiyatroda icra edildiği. 2- Saki Sarafof'un suikast niyetiyle Dersaadet'e gittiği ve vukuat-ı saire.
YILDIZ Y.PRK.ESA.49.103 49 103 Kıtlık dolayısı ile Erzurum, Mus, Van ve Bitlis Ermenileri arasında huzursuzluk görüldüğü, Müslüman ahalinin ise bu sebepten Tokat, Ankara ve Yozgat cihetlerine hicret ettiği. Sivas eski Valisi Memduh Bey'in Ermeni hadiselerinin müsevviki olduğu. Sivas'da Seymabon adlı bir Ermeni'nin Rus casusu olduğu iddiasıyla tutuklandığı. Anadolu'da Rus Rublesi'nin kullanıldığı haberleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.HH..11.13 11 13 Mihaliç'te Akça Sığırlık Çiftligi'ndeki Çerkes muhacirlerin evlerinin yandığı, evlerin yeniden insası için korudan ağaç kesimi ile ilgili tahkikat yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.HH..7.4 7 4 Mihaliç çiftlikat-ı seniyye arazisinde Çerkes muhacirlerin toplu halde ev insasına kalkıstıkları, bunların ve diger muhacirlerin iskanı için memur-ı mahsus gönderilmesine dair Hüdavendigar valisinin telgrafının takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI