Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.55.62 55 62 Karın çokluğundan dolayı gelemeyip Çatalca'da bekleyen Rıfat'ın Edirne postasını beklediği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.7.57 7 57 Çerkes ve Gürcüler ile Gürcistan'a dair kısa bilgiler. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.4 21 4 Avrupa'ya kaçmak isteyen Adliye Müfettişliği Kalemi Başkâtibi Selami Efendi'nin bu fikrinden vazgeçmesi için tebliğ edilen iradeye rağmen İtalya vapuru ile kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.34 21 34 Ahlat'ın Perhos köyünde bir Ermeniyi öldüren, darb ve gaspta bulunan komiser, polis ve zabıta memurları hakkındaki muhakeme.
YILDIZ Y.PRK.BSK.23.1 23 1 Çerkes el-Hac Hüseyin Hüsnü'nün Daire-i Kitabet'te bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.30.86 30 86 Çorum'da oturan Çerkez muhacirlerinden Talustan'ın münasib bir iste istihdamı. Hacı İbrahim Aga'nın Sam'da bulunan ailesine maaş bağlanması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.41.28 41 28 Erzurum, Bitlis, Van, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Sivas vilayetlerinde icra olunacak ıslahat.
YILDIZ Y.PRK.BSK.46.108 46 108 Askeri kuvvet tertibinde ahaliden yardım istenilmesi ve Rumeli'deki Çerkeslerin bozukluğunun Avrupa'nın şikâyetine sebeb olması.
YILDIZ Y..PRK.BSK.5.51 5 51 Mısır Meclis-i Nüvvabı'nın Maliye muvazenesinde ısrar ettiği ve azaların sunduğu layihayı Şerif Paşa'nın imza etmediği. Üç Miralayın Mısır Ordusuna hakim olduklarına. Mısır ordusuna Milliyetçi fikirlerin hakim olup Türk ve Çerkes subaylara müsaade edilmediğine dair Kethüda Sait Pasa'ya gelen yazı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.5.66 5 66 Sudan'a gönderilecek orduda Türk, Çerkes ve Arap zabiti olup, Çerkes'lerin Arabi Pasa'ya suikast niyetinde oldukları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.60.39 60 39 Huzura kabulünü isteyen sabık Konya Argıthanı Nahiyesi Müdürü Çerkes İsmail'in bir mikdar ihsan ve münhal bir kaymakamlığa tayin talebinde bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.64.111 64 111 Yaverandan Ferik Çerkes Mehmed Pasa'ya ihsan edildiği tezkire-i resmiye ile tebliğ edilen tahlisiye madalyasının ilan ettirilmemesi.
YILDIZ Y..PRK.BSK.73.92 73 92 Çerkes mezarında bulunan zeminliğin kuzey doğusundaki adacığın Hükümet-i Seniyye'ye aidiyeti ispat edildiği takdirde ağaçlarının kesileceği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.79.64 79 64 Fuad, Cavid, Mehmed Ali ve Mehmed Pasaların isimlerinin yazılı olduğu pusula.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.28 80 28 Selanik Polis Müdürü Miralay Salim Bey'in biraderi Çerkes Musa Bey'in İstanbul'a gönderilmesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.44 81 44 Çerkeslerin örf, âdet ve dini inançları hakkındaki bazı rivayetlerin dogru olup olmadıklarının arastırılmasına dair sorular.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.DH.1.101 1 101 Bulgaristan ve Sarki Rumeli'den gelmiş ve gelecek olan muhacirlerin iase ve iskanları hususunda yapılan çalışmalar.
YILDIZ Y.PRK.DH.10.54B 10 54B Ermeni erbab-ı fesadına karsı Kürdlere, Çerkeslere ve Avşar Aşireti'ne sabır tavsiyesinde bulunulduğu. (a.g.y. tt.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI