Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.106.119 106 119 Yaveran'dan Kolagası Çerkes İshak Bey'in sarhoş olarak tiyatroya gidip, bazı tefevvuhatda bulundugu.
YILDIZ Y.MTV.109.13 109 13 Kayseri ile Yozgad'ın Maden ve Boğazlıyan kazalarında dolasan çerkes kıyafetli şakîler hakkında bazı malumatı havi Ankara Valiligi'nin telgrafı.
YILDIZ Y.MTV.111.9 119 9 Silahdaraga Vakfı'ndan Yenişehir kazasına tâbi Toprak Ocak Çiftliği arazisinin Rumeli ve Çerkes muhacirleri tarafından zabt olunarak mahallince tapu senedi verilmekde olunduğuna dair vakıf mütevellisi Ali Sefik Bey tarafından verilen arzuhalin tedkikine dair Evkaf Nezareti'nin arzı.
YILDIZ Y.MTV.129.166 129 166 İzmid Oteli müsteciri Nersis aleyhinde hilaf-ı hakîkat ihbaratda bulunmasından dolayıTrablusgarp'ta mevkuf bulunan Çerkes ümerasından Zekeriyya'nın af talebinde bulunduğuna dair Adliye Nezareti'nin tezkiresi.
YILDIZ Y.MTV.13.93 13 93 Biga'da bulunan Çerkes muhacirlerin tayinatını muntazam alamamaları yüzünden serkeşhane hareketlerde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.139.76 139 76 Bitlis Zabtiye Taburu efradından Süleyman'ın katili, aynı taburdan Çerkes Eşref hakkında yapılacak muameleye dair Seraskerlik arzı.
YILDIZ Y.MTV.14.95 14 95 Çerkes muhacirlerinin gördükleri nüsn-i muameleden dolayı teşekkürde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.15.102 15 102 Kafkasya'dan gelecek Çerkes muhacirlerinden Sam vesair vilayetlerdeki akrabalarına gitmek isteyenlere izin verilmesi hakkındaki iradenin Dahiliye Nezareti ile müzakere edildiği.
YILDIZ Y.MTV.178.148 178 148 Ferik Sadeddin Pasa ile Yaverandan Kolağası Sadık Bey'in Selanik'e gitmek üzere yola çıktıklarına dair, Mabeyn Yaver-i Hususisi Mirliva Çerkes Mehmed Paşa'ya gönderilen telgraf.
YILDIZ Y.MTV.185.129 185 129 Cezâyir-i Bahr-i Sefid Merkez Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dairesi Reisi Urfani, Yanya Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dairesi Reisi Hilmi, Karahisar-ı Sâhip Müftüsü Yunus, Tire Nakibülesrâf Kaymakamı Seyyid Mehmed, Hama ulemâsından Seyyid Mehmed, Rumkale Nâibi Mahmud ile Çerkes Şeyhizâde torunu Osman ve Vehbi Efendilerin rütbe ile taltifleri hakkında Meşihat'ın tezkiresi.
YILDIZ Y.MTV.188.52 188 52 Sivas'da Uzunyayla'da yerleşik olan Çerkes ümerasından olup hakkında bazı şikayetler üzerine Dersaadet'e celb edilerek gözaltına alınan Mehmed Mirza'nın memleketine dönmek için müsaade istirhamında bulunduğuna dair.
YILDIZ Y.MTV.193.58 193 58 Sarayda yapılan yapılan sünnet dügününde iyi hizmeti görülen Polis Müfettisi Hacı Salih, Komiser Çerkes Osman, Sivil Memur Şevket ve sairlerin taltif edilmeleri talebi.
YILDIZ Y.MTV.209.85 209 16 Mısır Hilvan'da Çerkes İshak Bey nezdinde iken irade üzerine celbolunan Mülazim-i Sani Rauf Bey'in arızasının Dersaadet Merkez ve Birinci Fırka Kumandanlığı'nca takdimi.
YILDIZ Y.MTV.222.31 222 31 Ayastefanos'da tüccardan Kapamacıyan'dan mahlul kalan ve Yaver-i hususi Çerkes Mehmed Pasa'ya tefviz olunan bostanın mahalle haline getirileceğine dair Şehremaneti'nin maruzatı.
YILDIZ Y.MTV.235.111 235 111 Rusya'dan gelecek Çerkez muhacirlerin kabulü ve Ankara'ya yerleştirilmeleri.
YILDIZ Y.MTV.240.168 240 168 Selanik'e gönderilecek efrad-ı cedide.
YILDIZ Y.MTV.244.130 244 130 Malazgird, Ahlat ve Bulanık'da meydana gelen deprem ve hasarı neticeleri.
YILDIZ Y.MTV.249.84 249 84 Rusya'dan hicretlerine Rusya'ca izin verilen Müslüman Çerkezlerin ahvali.
YILDIZ Y.MTV.25.62 25 62 İzmit'in Sapanca Nahiyesi'nde Gürcülerle Çerkesler arasındaki münazaa ve kıtalin tafsilatına dair.
YILDIZ Y.MTV.252.5 252 5 1- Erkan-ı Harbiye Yüzbasısı Mehmed Nuri ile Nizamiye Yirminci Alayı'ndan Şükrü efendinin nisanla taltifleri. 2- Köprülü'de teskil olunacak nizamiye taburlarının sevkedilemeyeceği. 3- Suriçi'nde Rum kilisesine verilen zararın tazmini. 4- Manastır'dan Pirlepe'ye sevkolunan taburların Manastır'a iadesi. 5- Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar altı karakol inşası. 6- Manastır ve Surviç'te eşkiya takibi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI