Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.202.20143 202 20143 Üsküp şehrine elektrik getirmek için Üsküp Belediyesi'ne imtiyaz verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.338.1 338 1 Üsküp muhacirleri için tertiplenen kampanyada toplanan yardımın Maliye Hazinesi'ne mahsubu ve olayın gazetelerde ilanı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.115.16 115 16 Üsküdarlı Yüzbaşı Ahmet Bey'in evine yabancı gazetecilerin gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.149.68 149 68 Üsküdar-Kadıköy sahilinde vukuat olmadığı.Yozgat, Ankara, Çerkes, Ayas ve Gerede taburlarına gelen Martin Hanri tüfeklerinin muhafazası. Bursa'dan süvari hayvan sevki.Bakaya ve tebdil-i hava efradının döndüğü.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2917.218754 2917 218754 Üsküdar, Kadıköy, Çamlıca taraflarında ve Anadolu Şimendifer Kumpanyasının imtiyazı hudutları haricinde elektrikli tramvaylar isletilmesi ve elektrik tenviratı icrası için Adliye Nazırı namına imtiyaz itası hususunda alelusul muamele-i lazimenin yapılması. (Ticaret ve Nafia)
İRADE İ..HUS.146.9 146 9 Üsküdar, Kadıköy ve Çamlıca taraflarında elektrik ile çalışan tramvaylar işletilmesi ve elektrik ile aydınlatma yapılması zımnında Adliye Nazırı Abdurrahman Pasa adına imtiyaz verilmesi için gerekli muamelenin yapılması. (1324S-09)
CEVDET C..EV..71.3535 71 3535 Üsküdar'ın Gebze nahiyesi Çerkesli karyesinde caminin hitabet cihetinin tevcihi. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.2147.45 2147 45 Üsküdar'da, Atik Valide mahallesinde oturan Çerkes Cinan kadına zaruretinden dolayı Bozacı Emin'in ikiz çocuklarından münhal maaştan verilmesinin münasib görüldüğü.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20658 308 20658 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin, yakınlarını ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladığı mahkemece sabit oldugundan babası Seyid Mehmed ile validesi Ayse ve zevcesi Fatma'nın oğullarını suçsuz olduğuna dair şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiğini kasaba ahalisinin mahzarları ve Çerkes kadısının da ilamıyla bildirdikleri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20654 308 20654 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin'in, ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladıgı mahkemece sabit olup babası Seyid Mehmed ve validesi Ayşe'nin oğlumuzu Çankırı Kalesi'ne hapsedip orada öldürtecekler diye yaptıkları şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2793.93 2793 93 Üsküdar'da sakin Ayşe Hanım'ın, Çerkes kazası Bayındır karyesi ahalisinden olup vefat eden zevcinden intikal eden tarlaya başkaları tarafından müdahale edildiği şikayetinin tahkiki.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2924.219260 2924 219260 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinin elektrik ile aydınlatılması ve elektrikli tramvay tesisi imtiyazının Adliye nazırına ihsan buyrulduğu. (Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1257.94229 1257 94229 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde petrol gazıyla müteharrik tramvay hattı inşaası imtiyazının uhdelerine tevfizi istidasına dair Mehmed Münir ve Toroyano imzalarıyla verilen arzuhal. (Nafia)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3155.4 3155 4 Üsküdar mıntıkasında görevli iken kadro harici kalmış olan polis memurlarından Samsunlu Çerkes Mehmed bin Bekir Efendi'nin cevaz-ı istihdamı hakkında. (İstida 45)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV..252.31 252 31 Üsküdar Hava Gazı Şirketi'ne verilen Anadolu sahili aydınlatma imtiyaz müddetinin elli seneye çıkarılması ve elektrik umumiyesi tevziatı imtiyazının ihalesi.
SADARET A.}MKT.MHM.189.21 189 21 Üsküb'ten memur ve ahali tarafından Çerkes ve Nogay muhacirlerine yardım olarak gönderilen paranın postaya verildiği.
DAHİLİYE DH.KMS.53.2.106 53 106 Uşak'taki ahvalin karışıklığı ve buna sebebiyet verenlerin üzerine gidilerek bertaraf edilmesi için gayret sarf edilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1080.7 1080 7 Ürgüp'ün Bresniçe-i Zir karyesinde Said tarafından yaralanan Fazlı ile olaya dair bazı evrakın gönderildigi. Radomir Kazası'na tabi Glogoviçe karyesi ahalisinden Veliçka veled-i Espasa'nın kosarasının Çerkes muhacirlerce soyulması üzerine yapılan istintak. (1. Tuna)
DAHİLİYE DH.SFR.70.106 70 106 Urfa'ya gelen Çeçenlerle Çerkeslerin Maraş'da iskanları kararlaştırıldığından Maraş'ta nerelerde ve ne kadar Çerkes bulunduğunun, boş hane miktarının ve bu husustaki mütalaanın bildirilmesine dair, Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Maraş Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI