Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.101.32 101 32 Çerkes Mehmed Efendi ile Brana'daki Tabib Hüseyin ve Mülazım Ahmed Efendilerin tevkif edilmeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.104.54 104 54 Çifteler Çiftliğinde bulunan aygırlar ve kısraklar ile iştirak eden mülki ve askeri memurların resimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.109.53 109 53 İngiltere Sefareti tercümanlarından Mösyi Şili'nin İzmit ve Adapazarı'na gelmesi ve Ermeni ve Çerkeslerle münasebetlerinin sebebinin tahkikatı neticesinde Ermenileri teşvik etmek maksadında olduğunun anlaşıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.11.14 11 14 Topçu Mirlivası Ahmed Hamdi'nin İstanbul ve civarında bir memuriyyetde istihdamına dair istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.115.16 115 16 Üsküdarlı Yüzbaşı Ahmet Bey'in evine yabancı gazetecilerin gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.117.84 117 84 Yunan Harbi münasebetiyle Anadolu'dan asker ve malzeme yüklüyle gelerek Kavak Limanı'na uğrayıp Tekfurdağı'na doğru hareket eden gemiler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.122.83 122 83 Çatalca İstihkâmı'ndan Selanik'e gönderilen top ve mühimmat taşıyan trenin Çerkesköyü'nden hareket ettiği ve mola verdikten sonra yerine ulaştığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.129.58 129 58 İzmit'te kura çekilmesi merasiminin yapıldığı, gelen perâkende askerlerin memleketlerine gönderilmesi tebliğ edildiği halde kumandan vekilinin bu konuda bir teşebbüsde bulunmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.143.107 143 107 Kal'a-yı Sultaniye'ye iki top yüküyle hareket eden Sakarya vapurunun Nara limanına vardığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.144.31 144 31 Süvari efradından Samlı Salih'i arkadaşı Çerkez Ahmed'i yaraladığı ve kaçmak isterken yakalandığı .Sude limanına bir miktar Fransız askeri geldiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.64 146 64 Heyetnüma Korvet-i Hümayunu'nun Dersaadet'e doğru hareket ettiği içinde Dersaadet'e gelmeleri yasaklanan Faik ve Çerkes Sami Bey'in bulunması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.85 146 85 İzmid'in Hendek kayasından Karabey namındaki bir kişinin refakatindeki Gürcü ve Çerkeslerden mürekkeb çete ile yaptığı gasb vs.
YILDIZ Y.PRK.ASK.148.93 148 93 Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara'ya silah ve cephane sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.149.68 149 68 Üsküdar-Kadıköy sahilinde vukuat olmadığı.Yozgat, Ankara, Çerkes, Ayas ve Gerede taburlarına gelen Martin Hanri tüfeklerinin muhafazası. Bursa'dan süvari hayvan sevki.Bakaya ve tebdil-i hava efradının döndüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.152.90 152 90 Hamidiye Hafif Süvari Alayı'nın aşiretler arasında vuku bulacak olaylara anında müdahale edebilecek askeri mıntıkalar oluşturulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.156.43 156 43 Bahr-ı Siyah Boğazı'nın Anadolu tarafındaki tahlisiye barakalarının birisinde denizde kullanılan bir torpido kazanının hıfz edildiği ihbarında bulunulduğu. İkinci Ordu-yı Hümayun efrad-ı müstebdelesinden alınan dört adet bayrağın nereye teslim edilmesi gerektiğinin bildirilmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.162.54 162 54 İstanbul Vapur-ı Hümayunu zabitanından Yüzbaşı Sadık Cafer Efendi'nin kendi imali olan zırhlı harb sefinesinin bir modelini takdim etmek istediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.105 164 105 İcadiye tabyasında mevcut eski topların yerine yeni topların konulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.111 164 111 Istranca'da bulunan piyade bölüğü ile değiştirilecek olan başka bir bölüğün Çerkesköy'e sevki.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI