Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.305.24473 305 24473 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan Bozok sancağı maktuundan bazı masarıfatı mübeyyin pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.308.24760 308 24760 Sabıka Koçarya Mutasarrıfı Yeniil Voyvodası Abaza Mehmed Pasa hakkındaki şikayetin isnadattan ibaret olduğu hakkında evrak. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.343.27655 342 27655 Varna kadısına Dergah-ı Ali gediklilerinden Malatya'da olan Himmet'e müteveffa Abaza Mehmed Paşa'nın zuhur eden düyunu hakkında hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.125.7600 125 7600 Abaza Pasa Mühürdarı Mustafa'nın İstanbul ve Tevabii Duhan Gümrüğü'nden vazifesi hakkında tahvil. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..295.19816 295 19816 Karasu canibinde olan mirimirandan Çerkes Hasan Paşa'ya Ordu-yı Hümayun Hazinesi'nden bin kuruş verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.205.19765 205 19765 I- Abaza kıyısında yapılması emrolunan Soğucak Kalesi'nin tekmili için Eflak ıd-ı edha cizyesi malından istenilen paranın acilen gönderilmesi. II- Fas Kalesi'nde yapılan inşaatın masraflarına karşılık olmak üzere Trabzon cizyesi malından istenilen paranın acilen gönderilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..238.15866 238 15866 Osmanlı Devleti ile Rusya Devleti arasında yapılan akit ve sulha bağlı olarak Soğucak Kalesi ve çevresinde asayişin korunması, Çerkezlerin zabt ü rabt altına alınması ile sair hususları havi Soğucak tarafında bulunan Ali Paşa'dan Kale-i Cedid Muhafızlığına gönderilen maktup.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..347.24301 347 24301 Sam Hazinesi mülhakatından Suk-ı Çerakise ve Babülaziz Kabancılığı rub hissesine müştereken mutasarrıf olan Abdülgani ile Ahmed'in beratlarının zayiden tecdidi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..364.25431 364 25431 Dağıstan tarafından zuhur eden Şeyh Mansur'la ilgili mukaddimesiyle beyaz üzerine yazılan hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..365.25504 365 25504 Haleb Eyaleti'nin Seyyid Mustafa Paşa'ya, Adana'nın ayandan Hacı Bey'e, Alaiye ve İçel sancaklarının da Çerkez Hasan Paşa'ya tevcihi. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..369.25771 369 25771 Aydoslu Mehmed Paşa'nın kapıkethüdasına hilat giydirilmesi ve sair hususlarda arz tezkiresi üzerine yazılan hatt-ı hümayun. y.a.g.tt [belge eksik]
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..65.4534 65 4534 Hacılar için tayin olunan sakabası-i evvele yollarda yardımcı olunması hususunda Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa ve Adana Valisi Vezir Seyyid Mustafa Paşa ile Üsküdar ve Şam arasında vaki yol ve menzillerdeki kadı, naib, kethüda, serdar, ayan-ı vilayet ve is erlerine ferman irsali. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.189.18309 189 18309 Çerkes beylerinden Mehmed'in Kefe Gebranı Cizyesi malından almak üzere mutasarrıf olduğu saliyaneye ait beratının Cülus-ı Hümayun münasebetiyle yenilendiği ve kendisinin birikmiş maaşını aldığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI