Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 15 0 Kaymakam paşaya Kuban tarafındaki Şehbaz Giray'ın nasbeylediği Nureddin Sultan'a iltifat edilerek burada bulunan adamına o tarafların gene evvelki gibi istihkâm ve takviyelerinin ona tefviz edildiğine dair acele bir kaime veya ferman yazılması. Bu hatt-ı hümayunun serian bir tatar ile sadrazama gönderilmesi ihmal edilmemesi Bender'in hıfzı ve istihkâmının Rumeli askeriyle muhafazasına erişmek için süratle sadrazama yazılması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 15 0 Kuban Hanı nasbolunan Baht Giray Han'a memuriyetine ihtimam hakkında emr-i celilüş-şanın matlup olduğuna dair hatt-ı hümâyûnla tevşihi için arz olup; yukarısında Abdülhamid Fin (hemen çıkarasın çünki sadrazam İsmail'e gidecek.. Kuban hanı hemen Kuban'a gitmek münasib değil midir? Battal Paşa'ya asker geçirmeye sefineler irsali iktiza eden haberi matlub) yazısı vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 16 0 Kuban Hanı Baht Giray Han'ın memuriyet mahallinin sadrazama yazılması ve Battal Paşa'nm maiyetine Trabzon'dan gönderilecek askerlerin navul ücretleri ve hendese fenni ve harb işlerinde mahareti olduğu İsveç tarafından bildirilen Brantano'nun celbine dair arz olup yukarısında Abdülhamid I'in (kaymakam paşa, işbu maddenin ihtimamı senden matlub-ı hümâyûnum ve sadrazama iktiza eden maddeleri yazasın) yazıları vardır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 16 0 Canik'te kaht u gala olması hasabiyle bir miktar zahire iştirası hakkında Şahin Giray Sultan2a mektup yazıp Trabzonlu bir reis ile gönderdiğine ve Kırım'da dostu olan Mehmet Giray'a da bir mektup gönderip Şahin Giray'ın Rus askeri ile kırım'a duhulü vesaire hakkında alacağı malumatın bildirileceğine dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 16 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa'dan alınan tahriratın hülasası olup, Tiflis Hanı Ereğli Han'ın Moskofluya tabi olmakla birkaç bin Moskof askeri celbeylediği mesmu olmakla,mezkur hanların Moskofludan yüz çevirerek Devlet-i Aliyye'ye döndüğü ve Ereğli Han'ın Azerbaycan'ı istila edip diğer hanların bu istilaya karşı durmaları hakkında hududdaki paşalara emir verildiğine dair tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 16 0 Soğucak'tan gelen Kırım Giray zade Yeradoğ Beyi Ali Bey ve Ada Beyi Şam zade Mirza Bey ve Jane Beyi Timur Bey'in sipahisi Köse Hacı Mehmet ve Abazan Kabilesi Beyi Hacı İbrahim ve Şapsuğ Beyi Hacı Hasan Bey ve bunlara tercümanlık eden Spğucaklı Mehmet Ağa'nın takrirleri olup, Rusya'nın hududu olan Kuban nehri üzerinde kaleler yaptığı ve taarruza uğrayan Nogayların hicret ettikleri ve kendi taraflarında mukabil tahkimat yapılmadığı ve Soğucak Muhafızı Ali Paşa'dan memnuniyetlerini göstermeleriyle beraber kuvvet ve nüfuzu olmadığı ve ümeranın saymadıkları için kendisine rütbe ve kudret verilmesi hakkındadır. Üzerinde kırmızı ile meşruhat vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Erzurum Valisi Vezir Mustafa Paşa'nın tahriratı hülâsası olup, Devhak ve Pertek'teki Kürt aşiretleri eşkıyasının tcdiblerine ve müşarün-ileyhanm damadı Süleyman Efendi'nin hacegân-ı Divan-ı Hümâyûn'a alınmasına ve Küba Hanı Feth Ali Han ile Karabağ Hanı İbrahim Han ve Azarbaycan hanları arasındaki adavete ve Açıkbaş Beyi Saloman'ın Ereğli Han ile münafereti ve Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın taşebbüsüne ve Irak ve Kars taraflarında Zend Kerim Han'ın biraderi Sadık Han ile Amcazadesi Ali Murat Han'ın muharebelerine dair olup üzerlerinde kırmızı ile şerhler vardır.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Dağıstan hanlarından müteveffa Süreyya Han2ın oğlu Mehmed Giray'ın takriri olup,Hicaz'a giderken Gürcistan seferine memur olan Ahıska valisi Hasan paşa nın kendisine seferde beraber bulunmasını teklif ettiğinden avdet hasebiyle hasan paşa maiyetinde askeri ile hizmet için memuriyetine ait fermanın verilmesine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Erzurum valisi Battal Hüseyin Paşa nın tahriratları hülasaları tanzim ve takdim ve Dağıstan havadisine dair kapı kethüdasına gelen kaime ile Bağdat valisi için yazılacak olan tahriratın arz edildiği yazılmış olup,yukarısında Abdülhamid 1'in hattı vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Faş muhafızı tayin edilen Halil Paşa'nın Fas'a gelip vazifezine ikdam ettiği ve mühimmat ve zehair gönderileceği ve Çıldır valisine gelen haberlerin havadisten ibaret olduğu arz edilmiştir. Üzerinde Abdülhamid I'in, matlubu olan mühimmat ve zehairin irsaline ve haberlerin bilinmesine dair hattı vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Kırım seraskerine, oğlu Mikdad Paşa'nın onbin askerle Soğucak'a hareketi ve donanmanın da muvafık rüzgarla yola çıkacağı hakkında Sadaret'in gönderdiği tahrirat sureti olup, Abdülhamid I'in, (hemen şimdi göndermeniz lazime-i haldir) hattı vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Erzurum valisi Vezir Battal Hüseyin Paşa nın, Lezgilerin Tiflis üzerine yürüyecekleri ve Dağıstan hanlarının Gümüşhane kalesini ve Tiflis'i muhasara ettikleri ve madenleri zabtettikleri hakkında tahrirat hülasaları olup,üzerinde arz ve Abdülhamid 1 in (gerek Erzurum valisi ve gerek Çıldır valisi tarafından sahihan lilvaki haberleri matlup olmak elzemdir) hattı vardır.
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Kuban Hanlığı'nın Baht Giray Sultan'a ve Kalgaylığın Arslan Giray'a tevcihi hakkında kaymakam paşaya yazılmıştır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Baht Giray'a hanlık verilip teşrifatının gönderilmesi hakkında olup,Abdülhamid 1'in hemen fermanı ve berat ve teşrifat-ı hümayun verasından irsali… ve yine ordudan gelen tahrirat ile de mübaşir vasıtasıyla gönderilmesi hakkında telhis ve hatt-ı hümayünu.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Kırım Giray Han zade Baht Giray Sultan'ın çukadarı tarafından namına ve şifahen gizli takriri olup,kendisine hanlık verildiği halde tatarlar öteye beriye dağılmadan üç günün içinde toplayacağına dair olup,üzerinde arz ve Abdülhamid 1 in , iktiza eden teşrifat ne ise yapılmasına dair hattı vardır.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Rehaveti görülen Şahbaz Giray Han yerine baht Giray Sultan'ın hanlığın intizamı bozulmaksızın ve fesat vuku bulmaksızın tevcihi ve yeni gümüş ikilikler darbı hakkında arz olup,üzerine Abdülhamid 1 in hattı vardır.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Koban, Soğucak, Çerkeş ve Abaza kabilelerinin tanzim-i ahvaline ve gelecek haberlerin arzına dair olup, Abdülhamid I'in hattı vardır* a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Rusya'nın Tiflis'e asker şevki, Tiflis hanı ile Açıkbaş melikinin halleri, Rusya'nm Azarbaycan ve İran hanlarına elçi göndermesi ve bunların cevablarına dair alınan tahrirat hülâsalarının şeyhülislam tarafından mütalaa edildiğine dair arz olup, üzerinde Abdülhamid Fin, şimdiden tedbire çalışılmasına dair hattı vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Tiflis Hanı Rusya'ya meylettiğinden Azerbaycan ve Kafkas hanlarının celbolunmalaraı hakkında valilere tahrirat yazıldığına ve Çıldır valisinden alınan maddelerin hülasaları şeyhülislam ile tarafından mğtaala edildiğine dair arz olup, üzerinde Abdülhamid 1'in , ol taraflara takviyet verilmesine dair hattı vardır.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI