Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.103 43 103 İzmir civarında çiftlik kuran Çerkez İsmail Paşa tarafından ahaliye zulüm ve mallarının gasb edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.42.26 42 26 Yüzbaşı Kamil Bey'in Dersaadet Merkez Kumantanı hakkında II. Abdulhamid'e arzettiği şikayetinin Divan-ı Harpce Soruşturulması ve kararı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.39.68 39 68 Adapazarı'nda Samiye ve Çerkes Lütfiye karyeleri arasındaki münazaanın önlenerek asayişin temin edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.35.24 35 24 1- Nusret Paşa'nın Tahran'a gitmek üzere uğradığı yerler. 2- Rusya Devleti'nin Şahsun aşiretinin Karabağ cihetindeki şekavetini tesviye etmek üzere ve İran ile akdettiği gizli muahede ve Nusret Paşa'nın bu konudaki layihası. 3- Nusret Pasa'nın İran Şahı Nasreddin Şah ile yaptığı mülakat ve şahın imtiyaz Nişanı'ndan dolayı padişaha teşekkürü. 4- Erzurum'da muhtelif zamanlarda inşa olunan istihkamat hakkındaki malumat. 5- Selatin-i Osmaniye'nin Hudud-ı Hakani muhafazası için hudud alayları beylerine verilen fermanlardan birinin sureti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.33.50 33 50 Babil Vapuru Birinci Bolu Tali ve Mukaddem ve Çerkes taburlarını hamilen hareket ettiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.29.38 29 38 Rumeliye sevk olunan taburların Selanik'e ulaştığı bir kısmının da yolda olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.54 260 54 Van cihetindeki Ermeni fedailerinin bir ihtilale teşebbüs edecekleri haberi üzerine alınan tedbirler ve bazı askeri kumandanlıklara yapılan tayinler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.32 260 32 Dördüncü Ordu mıntıkasındaki boş araziye Çerkez muhacirler yerine Rumeli muhacirlerinin iskanının daha faydalı olacağı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.56 254 56 Efrâd arasında bas gösteren Çiçek salgınına karşı erlerin aşılandığına, asker arasında eşya gasbından dolayı kavga çıktığına, Nif müfrezesine tayin olunan Mülazım Çerkes Reşid Efendi'nin Adapazarı'na kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.10 254 10 Zaur adında birinin Divan-ı Harb Heyetine yollandığı mektupların suretleri.(y.a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.ASK.248.106 248 106 Ereğli kömür madenlerinin isletilmesi hususunda yabancılara imtiyaz verilmesinin devletin menfaatına olmayacağının gerekçeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.82 242 82 Bahriye efradının istibdalleri esnasında meydana gelen olayların tahkikatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.4 242 4 Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın, İstanbul'un elektrik imtiyazının kendisine verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.238.105 238 105 Çanakkale Boğazı'ndan Dersaadet'e geçen muhtelif devlet vapurlarının isimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.23.53 23 53 Tüfekçilerden dört rütbeliye yaptırılan elbisenin paralarının verilmediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.222.48 222 48 Eşkıya ile silahlı müsademe yapıldığı ve bir zayiat olmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.215.27 215 27 Avrupa'dan Dersaadet'e gelen trenin Bulgarlarca havaya uçurulacağı ihbarı üzerine alınan tedbirler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.213.32 213 32 Çerkesköy-Midye yollarının müşkilatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.206.88 206 88 Manastır'da vazifeli Ferik Talat Pasa'nın Hudud-ı Yunaniye Kumandanlıgı Ohri Kumandanlığı ve Manastır'da eşkiya takibinde bulunan Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cavid Bey'in verdiği bilgilere dayanarak eşkiya ile girişilen çatısmalar ölü ve yaralı miktarları ile yapılan aramalarda bulunan silah ve mühimmata dair atebe-i ulyaya malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.204.61 204 61 Simendifer hattının muhafazası amacıyla yapılması düşünülen karakol inşaatlarının gecikmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI