Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 338 52 ORJİNAL KAYIT NO : TS 117 Memalik-i Şahane'ye hicret arzusunda bulunan Vladokas ve Kuban Müslümanlarının isimlerini havi defterin leffen irsal edildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 349 7 ORJİNAL KAYIT NO : 271 Batum'da yerleşmiş olan muhacirlere terk edilen arazinin satışı hakkmda vaz olunan memnuiyetin ref ve ilgasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 359 27 ORJİNAL KAYIT NO : TS 105 Kafkasya'daki Müslüman ahalisine hitaben Farsça beyannamenin takdim olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 340 90 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek üzere Batum'a gelmiş olan iki yüz kırk muhacirin hangi iskeleye çıkanlacaklarmm tayini talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 339 88 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Filot Volunter vapurlarından ticaret bayrağını taşıyan Rusya adlı vapurun beş yüz on sekiz muhacir ile dokuz top ve muhtelif mühimmatla doğuya gitmek üzere harekeı ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 339 97 ORJİNAL KAYIT NO : 452 iki yüz hane Çerkes muhacirinden mürekkep bir kafilenin Memalik-i Şahane'ye hicret edeceklerinden bunlar için biı vapur yada bir tüccar vapuru kiralanmasmm mümkün olup olmayacağı hakkmda malumat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 339 111 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Filot Volunter Kumpanyası'nm Masko adlı vapuru ile yetmiş beş muhacir ile otuz iki asker ve levazımı ile beraber Şark'a hareket ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 340 14 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Kafkasya memurin-i askeriyyesi tarafından yapılan tedarikat hakkında.
HARİCİYE NEZARETİ 340 24 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Memalik-i Şahane'ye iadesi Batum Şehbenderhanesi'nden taleb edilen Samsun ahalisinden yüz yirmi yedi muhacirinin memleketlerini gizlice terk ederken tevkif olundukları.
HARİCİYE NEZARETİ 340 51 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Üç yüz seksen nufüsdan mürekkeb Kafkasya muhacirlerinin Memalik-i Şahane'ye hicret edeceklerini, Kafkasya guvemürlüğü kançılaryasmm Tiflis Şehbenderligi'ne bildirdiği.
HARİCİYE NEZARETİ 340 55 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Muhacirine dair altmış sekiz numaralı telgrafa zeyl.
HARİCİYE NEZARETİ 340 61 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Muhacirinin Samsun'a gitmek üzere hareket ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 345 56 ORJİNAL KAYIT NO : 135 Bir takım muhacir ailelerinin vatanlarına iadeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 343 31 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Kafkasya'da yapılan tedarikat-ı harbiyeye dair, Peterbsurg Sefareti'ne irsal olunan tahriratın suretinin takdim kılmdığı.
HARİCİYE NEZARETİ 342 59 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Kafkasya'da sığır hastalığının şiddetle hükmünün sürdüğü.
HARİCİYE NEZARETİ 342 35 ORJİNAL KAYIT NO : 271 Kafkasya'da yapılan askeri harekata dair Petersburg Sefareti'ne gönderilen tahrirat suretinin irsali.
HARİCİYE NEZARETİ 342 31 ORJİNAL KAYIT NO : 271 Ortodoks Mezhebi'ni neşr ve tamim için Kafkasya'ya gönderilmek için misyoner heyetinin teşkiline karar verildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 342 26 ORJİNAL KAYIT NO : 271 Rusya imparatoru ve imparotu^eçisinin Kafkasya'ya yaptıkları seyahatleri ile ilgili.
HARİCİYE NEZARETİ 341 71 ORJİNAL KAYIT NO : 271 Kafkasya Çerkes ahalisindefl olup Memalik-i Şahane'ye hicretle tabiiyyeti Osmaniyyeyi ihraz etmiş olanlarm evvelce Rusya Hükümeti'nden istihsal müsaade etmeksizin Rusya'ya avdet ve kendi memleketlerinde ikamete selahiyetleri olmayacağına dair Hocabey govamörü tarafından gönderilen umumi tahriratlara dair.
HARİCİYE NEZARETİ 340 69 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Samsun'a gönderilen Anifoş muhacirleri hakkında Rusya memurin-i mahalliyesi tarafından Batum Şehbenderligi'ne gönderilen evrakın leffen takdim edildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI