Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.EE.94.85 94 85 Ereğli Kömür Madeninde Fransızların büyük gözü olduğu ve imtiyaz talep etmeleri, kendilerinden talep edilen projelerin uygun olmadığı hatta Fransa sefirinin bu konuda tehditte bulunduğu hususunda eski Sadrazam Kamil Paşa'nın yazısı.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
SADARET A.}DVN.94.92 94 92 Sened-i Bahri verilmesi isteği.
DAHİLİYE DH.EUM.MEM.94.8 94 8 Kastamonu vilayeti dahilinde nüfusu üçbinbesyüz ve daha fazla olan kasabalarla, nerede ne miktar polis istihdam edildiğini mübeyyin iki cedvelin takdim kılındığı.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.94.64 94 64 Çerkes Kazası Hapishanesi Gardiyanı Mustafa Efendi'nin suistimalleri Hakkında, Heyet-i Teftisiye tarafından kılınan tahkikata göre muamelenin yapılması.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.94.29 94 29 İzmit civarında eşkıyalık yapan Kara Hakkı'nın adamlarından Düzceli Abaza İsa'nın oğlu Yahya'nın sağ olarak ele geçirildiği.
YILDIZ Y.EE.94.29 94 29 Beş nefer Müslüman Çerkes çocugunun Süleyman namında biri tarafından Mısır'a götürülmek istenmesi meselesi ile ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatası sureti.
SADARET A.}AMD.94.56 94 56 Hususat-ı Ser'iyyeyi istisâre ve terhim-i mevaiz ve fezâil-i hadiyye memuriyeti ile Çerkezistan'a gidecek olan müderrisinden Mehmet İzzet Efendi'ye harcırah ve maaş verilmesi.
İRADE İ.ML.94.44 94 44 Hendek nahiyesinden Abaza Hasan, Mehmed Çavuş, Koca Mehmed ve İdris'in aileleri adına maaş tahsis edildiği. (1333/Ra-02)
HARİCİYE NEZARETİ 93 17 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolan binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey hakkındaki tezkire cevabının süratle bildirilmesinin rica olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 39 ORJİNAL KAYIT NO : 16 Edime Harbi'nde kaybolan, binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey'in hayat ve mematı hakkındaki keyfiyetin, Atina'da Hilal-i Ahmer Murahhası Doktor Ömer Lütfi Bey'e yazıldığı, alınacak cevabın vürudunda arz-ı malumat edileceği. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 93 ORJİNAL KAYIT NO : Gürcistan'dan esaret suretiyle hiçbir şahsın çıkarılmaması ve Çerkezistan ahalisinin dahi evlat ve akrabalarını satmaktan men edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 45 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkez, Abaza ve havalisindeki esirlerden yalnız hürriyeti sabit olanlara mürur tezkeresi verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 133 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Yirmi zabitan mavera-yı Bahr-i Hazar şimendüfer hattının iki tarafında mütemekkin muhacirine terk edilen araziyi mesaha etmek üzere Sibirya'ya gittiğini Novoton Gazetesi'nin yazdığı.
HARİCİYE NEZARETİ 93 61 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirleri hakkında tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 93 31 ORJİNAL KAYIT NO : 288 Paris Coğrafya-yı Ticari Certıiyeti Azası Victor Tiyepo tarafından tab edilen Kafkasya haritasının irsal kılındığı.
SADARET 93 0 Bursa’da iskan edilen dağıstan muhacirlerine yevmiye tahsisi usulü uygulanıyorsa da bu hazineye yük olacağından geçimlerinin başka yolla sağlanmasına dair Maliye Nazırı Sarim Paşanın derkenarı.
SADARET A.}MKT.DV.93.57 93 57 Dagıstani Abdullah'ın, Tüccardan Çerkes Abdullah'a emanet ettiği altınların bedelinin tahsili.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.93.6951 93 6951 Trablugarb'a tedib olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın affını talep eylemesi. (Edirne)
SADARET A.}MKT.MHM.93.100 93 100 Vefat eden Abaza umerasından muharebelerde hizmeti görülen Arslan Bey'in mahdumu Sahin Bey'e maaş ve Trabzon'da bir hane tahsisi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI