Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 963 41243 Dağıstan, Kabartay, Dragon ve Kornon kabileleri beyleriyle Çerkeş kabilesi erkanına, Koban taraflarında olan Muradgiray Sultan'a rütbe tevcih ve cümlesine hilatlar ve atiyyeler verilerek müttefikan düşmana karşı konmasına, Sivas ve Canik kazalarından asker tertibine dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.963.41240 963 41240 Rusya Murahhası İtalinski'nin İngiltere elçisine yazdığı Fransızca mektubun tercümesinde, Rusya Devleti'nin insaflı, adil, tavrı doğru olduğundan ve Abaza ve Çerkes kabilelerinin serbestilerinden bahsedildiğine ve Rusyalılarla sulh akdine dair rikab takriri ve hatt-ı hümayun suretleri. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.963.41243 963 41243 Dağıstan, Kabartay, Dragon ve Komon kabileleri beyleriyle Çerkes kabilesi erkanına, Koban taraflarında olan Muradgiray Sultan'a rütbe tevcih ve cümlesine hilatlar ve atiyyeler verilerek müttefikan düşmana karsı konmasına, Sivas ve Canik kazalarından asker tertibine dair.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Sohumlu Arslan Bey'e iane olunmasının hafıyyen emredilmesi üzerine, bir mutemed adam ile top, cebhane vesaire göndermiş ise de Faş muhafızından haber muhalif zuhur etmekle gönderdiği adamın getireceği haberi tekrar bildireceği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Faş muhafızından gelen Hüseyin Ağa'nın takriri üzerine Rusların Gürcistan'da nişanlar dağıttığı ve Arslan Bey'in Çerkeş ve Abaza beylerini tamamen maiyetine aldığı vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Keleş Beyzade Arslan Bey'in bir miktar Çerkeş askeri ile Soğuksu denilen mahalde Ruslarla harp ederek mağlup olduğu ve tekrar Çerkeş içine gittiği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Arslan Bey'in kavi tedarikat ve bir çok Çerkeş askeri ile tekrar avdet edeceği havadisi şayi olduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203B 962 41203B Fas muhafızından gelen Hüseyin Ağa'nın takriri üzerine Rusların Gürcistan'da nisanlar dağıttığı ve Arslan Bey'in Çerkes ve Abaza beylerini tamamen maiyetine aldığı vesaire hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203E 962 41203E Keles Beyzade Arslan Bey'in bir miktar Çerkes askeri ile Soğuksu denilen mahalde Ruslarla harp ederek mağlup olduğu ve tekrar Çerkes içine gittiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203F 962 41203F Arslan Bey'in kavi tedarikat ve bir çok Çerkes askeri ile tekrar avdet edeceği havadisi şayi olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 961 0 Rus Cenarali Sarn'ın Çerkeş ve Koban memalikinden olan tecavüzünden ve onları Rus tebaası yapmak istediğinden bahis Trabzon'dan gönderilen mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.961.41197T 961 41197T Rus Cenarali Sarn'ın Çerkes ve Koban memalikinden olan tecavüzünden ve onları Rus tebaası yapmak istediğinden bahis Trabzon'dan gönderilen mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 960 0 Çerkeş memleketlerinin ahvalini tetkik için gidip on beş ay oralarda oturduktan sonra avdet eden Lonkurd nam İngilize orada olan refikinden gelen mektup ile kendisinin takriri olup bir fırtınada Çerkeş sahillerinde büyük küçük otuz beş kadar Rus gemisinin kazazede olduğu ve eşyasını Çerkesler yağma edip gemileri yaktıkları, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.960.41185D 960 41185D Çerkes memleketlerinin ahvalini tetkik için gidip on beş ay oralarda oturduktan sonra avdet eden Lonkurd nam İngilize orada olan refikinden gelen mektup ile kendisinin takriri olup bir fırtınada Çerkes sahillerinde büyük küçük otuz beş kadar Rus gemisinin kazazede olduğu ve eşyasını Çerkesler yağma edip gemileri yaktıkları. a.g.y.tt
DAHİLİYE 96 46 İzmid'in Kitabcılar karyesinde sakin Çerkeş muhacirlerin, önceden miri ormandan açtıkları araziye, İzmid meclis-i idare azasından ve ileri gelenlerinden Cemal Bey'ce yapılan haksız müdahalenin meni hususunda Şura-yı Devlet kararına göre muamele edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.96.4 96 4 Sefer Pasa'nın gönderdiği kırk nefer Çerkes'e dönüş harcırahı verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV..96.11270 96 11270 Sersazende Abaza Mustafa'nın sipahilik talebini havi arzı. a.g.tt
CEVDET C..DH..96.4766 96 4766 Koban nehrinin beri tarafında bulunan ve Devlet-i Aliyye'ye tabi olan mahallerde sakin Abaza ve Çerkes kabileleri hakkında Devlet-i Aliyye'nin hüsn-i nazar ve himayesini anlatmak ve merbutiyet ve itimatlarını takviye etmek üzere silahşorlardan Süleyman Ağa'nın mezkur kabileler arasına gönderilmesine dair Halep Valisi ve Soğucak Başbuğu Mustafa Pasa'ya hüküm. g.tt
CEVDET C..EV..96.4794 96 4794 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul Atmeydanı'nda türbesi vakfından Kocaderesi'nde camiin imamet ve hitabet cihetlerinin tevcihi.
CEVDET C..HR..96.4792 96 4792 Maiyetindeki askerler için bu defada elli sekban Çerkes ile çadırın mehterhaneden irsal olunduğuna dair Eflak Voyvodası Mavroyani Nikola'ya hitaben yazılan emirname. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI