Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.65.5 65 5 Çerkes muhacirlerinden Müderris Yakub Fevzi'nin yerleştiği ve talebe okuttuğu Düzce'de maiset sıkıntısı çektiğine dair istidası.
YILDIZ Y.MTV.63.11 63 11 Trablus'a sürülen Çerkes Ömer Bey'in vasıl olduğuna dair Trablusgrab valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.63.108 63 108 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkes kabilelerinin yerli halka karsı adam öldürme ve diğer hareketlerini tahkik için Dahiliye Nezareti'nden gönderilen Sadık Bey'in layihası üzerine Maiyyet-i Askeri Komisyonu'nun mütalaası.
YILDIZ Y.MTV.60.95 60 95 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti'nden gönderilecek memurla birlikte gitmek üzere Miralay Ahmed Hilmi Bey'in intihabının Teftis-i Askeri Komisyonu'nca istizanı.
YILDIZ Y.MTV.60.65 60 65 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Baskatibi Sadık Bey'in tayini, harcırah ve yevmiyesi hakkında Dahiliye Nezareti'nin tahriratı ve serkatibliğin irade-i seniyyeyi havi yazısı.
YILDIZ Y.MTV.60.101 60 101 Süvari Topçu Alaylarında kullanılmaya elverişli hayvanların yetiştirilmesi hakkında Ferik Abidin Pasa riyasetinde teşkil olunan heyetin kaleme aldığı nizamname layıhasının takdimi ve Macaristan'a siparis olunan aygırlardan bir kısmının İzmid taraflarındaki Çerkeslere tevdii hususunun Seraskerlik'çe istizanı.
YILDIZ Y.MTV.53.71 53 71 Bingazi'de Hazine-i Hassa'ya ait arazinin imara uygun olduğu ve muhacirlerin iskanına elverişliliği hakkındaki haberlerin doğru olup arazideki yabani zeytinlerin aşılanması, Rumeli ve Çerkes muhacirlerinin oraya yerleştirilmesi hakkında Maiyyet-i Askeri Komisyonu mazbatasının takdimi.
YILDIZ Y.MTV.52.6 52 6 Altıncı Daire-i Belediye eski memurlarından Çerkes Kasım Efendi'yi döverek ve yaralayarak tahkir etme iddiasıyla yaverandan Kaymakam Yakub Bey hakkında tahkikat ve muhakeme icrasına dair Seraskerlik'in tahriri.
YILDIZ Y.MTV.47.13 47 13 Rus vapuru ile İstanbul'a gelen Çerkes muhacirlerinin aç bırakıldığı şikayetinin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.39.109 39 109 Manyas nahiyesinde Çerkes Hacı Mehmed'in işgal etmiş olduğu mera ve çayırların müdaheleden kurtarılması hususunda Hüdavendigar Valisi ismail Hakkı'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.38.24 38 24 Manyas nahiyesine tabi karyelerin imam ve muhtarlarının Çerkes Mehmed tarafından meralarına müdahale edildiği şikayetininin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.38.17 38 17 Kiremit ocağında mukim Hasan adlı sahsın kızının Düzceli Çerkes Uzun Mustafa ve çocukları tarafından kaçırıldığı şikayeti hakkında yapılan tahkikatın Kastamonu Vilayeti'nden bildirilmesi.
YILDIZ Y.MTV.37.65 37 65 Haleb'de Edlib kazasında meydana gelen katil olayının tahkiki için Miralay Hüsnü veya Binbaşı Çerkes Mehmed Bey'in gönderilmesi hakkında Yaver Derviş Paşa'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.36.70 36 70 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkes muhacirlerinin şikayetleri hakkında yapılan tahkikat.
YILDIZ Y.MTV.36.103 36 103 Erzurum, Van ve Hakkari vilayetlerinde iskanına irade olunan Çerkes muhacirlerinin Babıali tarafından Mersin'e sevkedilmeleri kararlastırıldığından ortaya çıkacak mahzurlardan bahisle, irade hilafına yapılan muamelatdan komisyonun haberi olduğu.
YILDIZ Y.MTV.36.102 36 102 Talepleri üzerine Eskişehir'de iskanlarına izin verilen Çerkes muhacirlerinin Zabtiye Nezareti tarafından Bursa'ya sevkedildikleri.
YILDIZ Y.MTV.36.100 36 100 Fizan'da Kolagası Çerkes Mahmud Efendi ve Kolagası Ömer Efendi'nin diğer zabitan ve efrad ile birleşerek askeri ve mülki idareyi ele aldığı.
YILDIZ Y.MTV.33.12 33 12 Adapazarı Mahmudiye köyünde Gürcüler ile Çerkesler arasında vukubulan münazaadan redif depolarının muhafazası için celbolunan ihtiyat efradının terhisi hakkında istizan.
YILDIZ Y.MTV.32.6 32 6 Selanik, Çerkesköy ve Dedeağaç istasyonlarında kumpanyaya terkedilmiş olan arazinin red ve iadesine Rumeli Demiryolları Kumpanyası Vekili Kulman'ın arızası.
YILDIZ Y.MTV.31.15 31 15 Devletçe yasaklanmasına rağmen Bayburd Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nın Siran'da bulunan Çerkeslerden bir cariye satın aldığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI