Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.98.82 98 82 Müteveffa Ahmed Cemil Efendizade Nail Bey'in evinde misafir edilen Çerkezistan Naibi Emin Pasa ile maiyyetindeki Çerkes ümerasına yevmiye tahsisi.
CEVDET C..DH..98.4862 98 4862 Seyyid Ebubekir Pasa'ya Hüdavendigar ve Abaza Mehmed Paşa'ya Kocaeli sancaklarının tevcih olunduğu. g.tt
CEVDET C..EV..98.4855 98 4855 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul'da Atmeydanı nezdinde türbesi vakfı kitabet cihetinin tevcihi.
DAHİLİYE DH.EUM.THR.98.73 98 73 Çerkes Mehmed Bey'in köşkündeki bekçinin odasına hırsızlık yapan Abdullah isimli şahsın yakalanarak adliyeye teslim edildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.98.343 98 343 Erzurum ve Bitlis havalisinden gelen Çerkes muhacirlerin miktarıyla, iadelerinin neye bağlı bulunduğunun bildirilmesine dair Komisyon-ı Mahsus'tan Maraş Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.3.98.28 98 28 Çerkes göçmenleri hakkında evrak.
HATT-I HÜMEYUN 979 41578 Subaşı karyesinde mukim Selim Giray Sultan'dan gelen tahrirat ve mahzar mealine nazaran Akkirman tabir olunan Bucak Tatarlarından bir miktarının esirlikten halas olarak geldikleri, Rusya'nın Kırım'da Yediçkioğlu, Yedibasan, Comboyluk ve Kırgız kabilelerinden efradı Kırım'da tutmakta olduğundan bunların tahsiline çalışılması.
HATT-I HÜMEYUN 979 0
HATT-I HÜMEYUN 979 0
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan sadaret kethüdası galib efendiye üsera maddesi ve sulh meselesi hakkında şifre ile yazılan tahriratın sureti.
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan Sivas valisi Celal paşa ile Bahadır Giray sultanın ve bir miktar üseranın bu tarafa geçmesine müseade olunduğu, Dersaadette bulunan esirleri toplmak için başkatip Metşar Polkakof memuren o tarafa gidemeyeceğinden hakkında gereğin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 978 0
MECLİS-İ VALA MVL.978.82 978 82 Muhacirin-i Çerakise'nin bazı boş mahal ve karyelere iskanı konusunda Tırhala valisinin sukkası. (19. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 975 41459 Açıkbaş Meliki Saloman Han'a melikliği ibka olunarak beratı verilmiş ise de Rusya ile sulh edilmek, yeni muahedede Gürcistan hakkında bir kayıt olmadığı cihetle şimdi yeniden bir niza çanlmamak için Rusya'nın Şark'taki araziyi tahliye edilinceye kadar işin meskut tutulması ve Saloman Han'a harçlık ve tahrirat gönderilerek oyalanmasının muvafık olacağı.
HATT-I HÜMEYUN 975 41466 Çıldır Valisi Şerif paşa'dan gelen evrakın leffen takdim edildiği ve Açıkbaş hanının celp ve telifi faydadan hali olmadığından muvafık cevabın tahriri.
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
SADARET 97 0 Çerkes Mehmedin kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahirin elinden alınarak Dersaadete gönderilmesine dair Trabzon Valisine şukka.
CEVDET 97 0 Faş muhafızı iken vefat eden kocası Mehmed Paşa'dan kendisine müntakil mal ve hayvanata Palo Süleyman vesaire tarafından vaki olan gasb ve müdahalenin men'iyle hakkının ihkakı istirhamına dair Ayşe imzalı arzuhal, g.tt
CEVDET 97 0 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nm maktul Ahmed Paşa zimmetindeki matlubatmm maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı, g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.97.71 97 71 Çerkesler'in işlerine bakmak için zamanın geçmesiyle evrakın iade olunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI