Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VALA MVL.1020.48 1020 48 Çerkes Mustafa tarafından sabık Hazine-i Hassa Nazırı Emin Paşa'nın kayın validesine satıldığı söylenilen Gosa Suh'un Gelibolu'da sakin Çerkes muhacirlerinden olan annesi Gogusa Züleyha'nın mezbure kız karşılığında altı bin kuruş istediğine dair evrakın, icabı icra olunmak üzere gönderildiği. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1019.83 1019 83 Prizren sancağında meskun muhacirin-i Çerakiseye Bin iki yüz seksen bir Kanun-ı Evveli'nden Binikiyüzsekseniki Eylülü sonuna kadar verilmesi lazım gelen tayinat vesaireye dair evrakın, icabı icra olunmak üzre gönderildiği. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1019.14 1019 14 Pristine'de meskun Çerkes muhacirlerinden olup Edirne'ye nakillerine ruhsat istenilen müteveffa Hasan Bey'in taallukatının, aldıkları muhacir ianatını terkedip yol ve Edirne'deki iskan masraflarını kendileri karşılamaları halinde naklolunabilecekleri. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1018.73 1018 73 Selanik eyaletinde yerleştirilen Çerkes muhacirlerinin tercümanı olarak mahallince iltimas olunan İbrahim Efendi'nin ikiyüz elli kuruş maaşla muvakkaten tayini. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1017.38 1017 38 Gelibolu ve civarında iskan olunacak Çerkes muhacirlerin bu kere adem-i itaatle nöz civarında vaki Koru-yı Hümayun'a hücum ve orada iskan olunmak istediklerine dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.52 1016 52 Vize'de bulunan Çerkes muhacirlerden Elbruz Bey'in biraderi Mehmed Bey'in Batum'da bulunan kabilesinin Vize'de iskanları talep edilmis ise de orada uygun yer olmadıgı için çevre kazalara tevzi olunmalarına dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.36 1016 36 İskodra'daki Lis kazası ile Tiran kazası arasındaki Mat Nehri'nin denize döküldüğü yerde Gorze Çiftligi'ni Merdita Reisi Bib Dora Paşa'nın mübayaa etmek niyetinde olduğu bu durumun ise mahsurlu olduğundan buralara Çerkes muhacirlerin gönderilerek muhafazasına dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.125 1016 125 Ahyolu Bergosu canibinde iskan olunan Çerkes muhacirlerden Mehmed Bey takımını diğer bir mahlle nakli. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1015.36 1015 36 Tekfurdagı'nın Mandıra isimli mahallinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin henüz tefrik olunmayan arazisiyle Müsellem isimli arazide iskan olunacak muhacirine verilecek mahallerin tahdidi konusunun, önceden Kırım muhacirlerine verilen Yakublu Çiftlik-i Hümayunu'nun arazisinin tefriki isiyle görevli mezkur livada bulunan mühendis Mehmed ve Küçük Ahmed efendilere ilave-i memuriyet edilmesi hakkında Muhacirin Komisyonu'nun talebi. (22. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1014.37 1014 37 Tekfurdagı sancagında Lüleburgaz, necik ve Hayrabolu kazaları ile sair mahallerde Kırım ve Çerkes muhacirlerinin iskanı. (22. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1005.72 1005 72 Tekfur dağı sancağına sevk olunan muhacirin-i çerakisenin ekserisi uryan bulunmaları cihetiyle elbise verilip verilmemesi istizanına dair. (21. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL 1078 19 1078 19 Sofya Kazası'nın Luzne karyesi ahalisinden Islava'nın yolunu kesip parasını gasbeden Çerkes muhacirlerinden hayatta kalan Tensav, Mehmed ve Kanço'nun mahallinde dörder seneligine kürege konulmaları. (1. Tuna)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.254.81 254 81 Kastamonu vilayeti Daday kazası Azdavay nahiyesinin Divandağı mahallindeki bir kıt'a Kömür Madeni imtiyazının tebea-i Osmaniyeden Hrolombos Josefidis ve Yunanlı Antouan Dalmas'dan alınmak Fransa tebeasından dava vekili Mösyö Adriyen Piloti'ye devrine ruhsat verildiği.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.254.53 254 53 Dersaadet'de elektrik sarfiyatının artmasından dolayı Dersaadet Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi'nin imtiyaz müddetinin uzatılmasıyla satınalma hakkının tehiri hakkındaki mukavelenamenin imza ve teaitisine ruhsat verildiği.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.254.44 254 44 Bandırma kasabasının elektrikle aydınlatılması ve sanayi de elektrik kullanılması imtiyazı verildiği.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.254.118 254 118 Kömür, levazım ve isçi ücretlerinin artmasından dolayı Kadıköy, Üsküdar ve Boğaziçi'nin Anadolu tarafının havagazıyla aydınlatılması imtiyazıyla ilgili mukavelenameye, merbut layihadaki madedenin eklenmesine ruhsat verildiği.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.253.34 253 34 Konya şehrinde elektrik kuvveti istihsalı ve tevziine müteallık tesisatın icrası ve işledilmesi için Konya Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi namına imtiyaz itasının uygun görüldüğüne dair irade layihasının arzı.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.252.153 252 153 Antalayalı Tevfik Hüseyin Bey'e fermanlı ita olunan Antalya şehri elektrik imtiyaz, mukavelenamesine yapılan zeyl layihasının uygun görüldüğü.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.246.54 246 54 Sinop sancağına tabi Boyabad kazasında bulunan petrol yatağı isletme imtiyazının Altonoğlu Yuvan Efendi uhdesine ihalesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.244.65 244 65 Edirne vilayeti Kırkkilise sancağının Vize kazasına tabi Saray nahiyesinde çıkarılan kömür madeni imtiyazının Çorlulu Halid ve İbrahim Efendilere ihalesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI