Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.241.249 241 249 Samsun şehrine su isalesi, elektrik ve su tevzii, elektrikli tramvay hattı inşası ve isletmesi için verilen imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirketi teşkili zımnında tayin edilen müddetin uzatılması.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.241.236 241 236 Halep vilayeti İskenderun kazası Kayaev nahiyesinin Çenganköy karyesinde olup İskenderun Petrol Şirketi uh desine verilen petrol madeni imtiyazının feshi
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.241.232 241 232 Adana'da elektrikli tramvay tesisi ve inşasıyla elektrik tevzii için verilmiş imtiyaz mukavelesinin yetmiş yedinci maddesinin tashihi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.241.203 241 203 Halep'de elektrik tevziatı ve elektrikli, tramvaylar tesisi ve isletmesi imtiyazının sartnameleri müddetinin, müsalaha tarihinden itibaren üç ay sonra başlamak üzere uzatılmasının uygun görüldüğü.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.241.202 241 202 Adana'da elektrik tevziatı ve elektrikli tramvaylar tesisi ve isletmesi imtiyazı sartanemeleri müddetinin müsalaha tarihinden itibaren üç ay sonra başlamak üzere uzatılmasının uygun görüldüğü.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.240.49 240 49 Zonguldak Kömür Ocakları'ndan birini isletme imtiyazına Sahib olan Yunan tebealı Kostantinos Kumpadi'nin uhdesindeki imtiyaz hukukunu Kostantin veled-i Yani'ye devir muamelesine müsaade edilmesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.240.23 240 23 Hicaz Demiryolu Şirketi'nin başarılı hizmetlerinin devamı için Cebel-i Lübnan ve Suriye vilayeti dahilindeki Kömür Madeni isletme imtiyazının münhasıran bu sirkete verilmesi hakkındaki kanun lâyihası.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.239.23 239 23 Adana Elektrik Tevziatı ile Elektrikli Tramvay imtiyazı şatnamesinin bazı maddelerinde Tadilat yapılması.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.237.12 237 12 Halep'te elektrik tesisatı ve tevziatı ile elektrikli Tramvay isletmesi imtiyazının elli yıl müddetle mühendis Osman Vehbi Bey uhdesine ihalesine ruhsat verilmesi
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.235.116 235 116 Bursa vilayetinde elektrikli Tramvay isletilmesi şehrin tenviri ve elektrik enerjisi kullanma hususunda Bursa Belediye Reisliği'ne verilen imtiyaz müddetinin uzatılması.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.231.172 231 172 Adana'da elektrikli tramvay te'sisi ve elektrik dağıtımı icrası için Osman Vehbi Bey'e imtiyaz verilmesinin uygun görüldüğünün takdim ve arzı.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.230.114 230 114 Dördüncü cilt düstura dahil edilecek olan "Bağdat'da elektrik ile müteharrik tramvay inşası ve şehrin tenviri" hakkındaki imtiyaz mukavelenamesinin almış sekizinci maddesinin tashihi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.227.58 227 58 Galata'da Karaköy'den Rumeli'ye kadar elektrik Demiryolu inşası ve isletilmesi hakkında Mösyö Lenc'e verilen imtiyaz mukavelenâmesinin uygun görüldüğü.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.227.138 227 138 Bağdat'da elektrik gücüyle çalışan taramvay yapılması ve şehrin aydınlanması imtiyazına dair mukavelenamenin bazı maddelerinin tashihinin uygun görüldüğü.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.227.13 227 13 Bağdat'ın elektrik gücüyle isleyen tramvay ile elektrikle aydınlanması için Şehbenderzade Mahmud Bey'e imtiyazının verilmesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.226.39 226 39 Dersaadet Tramvay Şirketi hatlarında elektrik enerjisi istimaline dair imtiyaz şartnamesinde yapılacak tadilat.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.226.19 226 1 Kastamonu'da kömür madeni imtiyazına sahib olan Serkiz Bey'in vefatı ile imtiyazın varislerine ihalesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.226.155 226 155 Edirne'nin Dedeağaç kazası'nın Derebend karyesinde bulunan Kömür madeninin isletme imtiyazının Eşref Pasa ile Bedros Artinyan Efendi uhdesine ihalesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.226.118 226 118 Selanik şehrinin yeni tramvay, hatlarının inşası ve isletilmesi imtiyazı ile Cer ve Tenvir Elektrik Şirketi'nin imtiyazı Selanik Eletrik-Tramvay Şirketi uhdesinde birleştirilmesi.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.221.42 221 42 Maadin imtiyazatanın ihalesi feshi Fûruhtı taharri ruhsatnameleri ile kömür ocaklarının kısmen veya tamamen ferağı hususlarında alınan yeni tedbirler hakkında
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI