Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.34 21 34 Ahlat'ın Perhos köyünde bir Ermeniyi öldüren, darb ve gaspta bulunan komiser, polis ve zabıta memurları hakkındaki muhakeme.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.7.57 7 57 Çerkes ve Gürcüler ile Gürcistan'a dair kısa bilgiler. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.54 56 54 Matos Unciyan ve Resid Matron adlı şahısların Dersaadet, İzmir, Selanik, Beyrut ve Basra şehirlerinde petrol tesisi kurma ve isletme imtiyazı talepleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.55.62 55 62 Karın çokluğundan dolayı gelemeyip Çatalca'da bekleyen Rıfat'ın Edirne postasını beklediği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.69 50 69 Fransız şirketinin elinde olan Ereğli kömür madenlerin için imtiyaz suretiyle şirket ve Bank-ı Osmani tarafından liman inşa etmek üzere tertip edilen planlar.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.124 50 124 Çerkeslerden olup oğlunun musikiye kaydının kabulü istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.47 47 47 İzmir'de petrol rafineri fabrikası inşası imtiyazı verilmesi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.42.100 42 100 Talan Uluğ isimli Rus vapuru ile Sirkeci'ye gelen Çerkes ve Kırım muhacirlerinin Beşiktas vapuruna aktarma yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.77 33 77 Karasu'da çete görüldügü rivayetinin asılsız oldugu.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.25 33 25 Çerkes Osman Nuri'nin rütbe terfii istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.3.103 3 103 Padişah yaverliğinden mahrec Çerkes Mahmud Efendi ve beraberindekilerin Galata'da halka bir mazbatayı imzalattıklarına dair ihbar.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.74 27 74 Macarlı Resid (Wambery)'in Macaristan'da açılacak bir sergi için Osmanlının elinde bulunan Macar asıllı eski eserlerin bir müddet için gönderilmesi talebi. Macarlı Resid'in doktoru Eşvayker ve Tuna Vapurları Nazırı Dali'nin taltifleri talebi. Macarlı Reşid'in Almanya'da yayınlanan "Avrupa Matbuatı ve Türkiye" baslıklı makalesinin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.57 27 57 Çarşamba Kazası Kaymakamı Çerkes Musa Bey'in zulmünden şikayet.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.8 25 8 Banker M.G. Borssevains'in Musul, Diyarbakır, Basra ve Bağdat arazisinde ortaya çıkan petrol gazının imtiyazının kendisine verilmesi talebi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.4 25 4 Açma altı tüccarlarından Ragıb Ahmed Behçet, Halil, Necib ve Fuad adlı şahısların Kastamonu dahilinde ortaya çıkan ve metruk halde bulunan kömür madenini isletme imtiyazının kendilerine tevcihi talepleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.95 23 95 Avrupa'da son bir haftada meydana gelen siyasi hadiseler: Fransa'da Jules Ferry'nin seçilmesi. Humbrol Layihasının İngiltere'de kabulüne dair gelişmeler. Almanya'da asker sayısının azaltılması. Hububat fiyatlarının ucuzlamasından dolayı Şikayetlerin artması. İtalya'da Papa lehine bazı nidalarda bulunulduğu. Kağıt para ihraç eden bankalarla ilgili islerin bir komisyona havale olunması. Sömbeki adası hadisesinin yeni bir mesele haline dönüşmesinin önlendiği. Bulgar prensine suikastı Rus komitelerinin teşvik ettiği. Dersaadet'te bulunan kömür depolarının yanına rıhtım inşası ve bundan İngilizlerin rahatsız olmaları. Fransız Sefaretine mensup olanların isteği üzerine Suriye cihetine yapılan şimendifer hattının imtiyazının tehiri. Fransızların Dersaadet'te bulunan Fransa mebusu Mösyö Mill'in hileli ıtriyat alıp sattığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI