Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Sehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesair ileri gelenlere Gürcü Süleyman Aga ile atiyye ve çesitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
İRADE İ.DH.1122.87715 1122 87715 Zor Jandarma Taburu Dördüncü Süvari Bölüğü Mülazım-ı Sanisi Çerkes Zeki Efendi'ye nişan itası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.117.8767 117 8767 Çarşamba kazasında mukim ümera-yı Çerakise'den Mehmed Ali Bey ile oğlu Raşid Bey ve adamlarının zulmünden şikayet eden Şakir ve İsmail Bey'in arzuhalleri. (Trabzon; 8767)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1169.87650 1169 87650 Mühtediye Firdevs'in zevci Çerkes Ahmed Bey'e maaş tahsisi talebi. (Maliye; 87650)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1169.87648 1169 87648 Erzurum'a bağlı Tercan'daki petrol ve neft madenleri imtiyazının Almanyalı Mösyö Sarl Rayzer uhdesine ihalesi. (Sura)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.88.8759 88 8759 Hacı Hasan Ağa'nın zevcesi ve oğlunun Çerkes Yusuf tarafından ağır suretle yaralanmaları ve failinin aranılmasına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
HATT-I HÜMEYUN 186 8755 Sabıkan Kırım Hanı olan şahin Giray Han'a ramazaniye olarak verilegelen senevi üçbin kuruşun birkaç senedenberi verilmediğinden bahisle itasını istirham eylediği bildirilmiş olmakla ne vechile irade buyrulacağına dair.a.g.y.tt.
İRADE İ.DH.1120.87546 1120 87546 Çerkes Receb bin Hüseyin'in müebbeden küreğe konulması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1167.87519 1167 87519 Ümera-yı Çerakiseden Düzce kazasında sakin Hasan Duk Beye hizmetine mükafeten Hazine'ce maaş tahsisi. (Maliye; 85164)
CEVDET C..BH..186.8746 186 8746 Asi Mahmud'un inşasına başladığı 35 arşınlık bir sefinenin Eğriboz muhafızı ve İskenderiye canibine memur donanmanın Başbuğu Vezir Çerkes Hasan Pasa marifeti ile ve Rumeli Valisi Seyyid Mehmed Paşa'nın inzimam-ı re'yiyle ilkbahara kadar tekmil edilip denize indirilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.145.8741 145 8741 Çerkes Halil İbrahim'in Dergah-ı Ali Cebeciler Ocağı'ndan ismi çalınmakla ilamı ve buyrulduğu havi arzuhali. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 186 8730 Çerakis ümerasından ve Moskofla muharebede Devlet-i Aliyye'ye hıdematı mesbuk iken yaralanarak esir düşüp bu kere Rusla musalahadan bir çok Çerkeslerle halas olan Zanolu Mehmed Bey'in şayan-ı taltif ve ihsan olduğuna ve Kuban'ın Devlet-i Aliyye'nin olarak orada Moskof kalmadığına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.186.8730 186 8730 Çerakis ümerasından ve Moskofla muharebede Devlet-i Aliyye'ye hıdematı mesbuk iken yaralanarak esir düşüp bu kere Rusla musalahadan bir çok Çerkeslerle halas olan Zanolu Mehmed Bey'in sayan-ı taltif ve ihsan olduğuna ve Kuban'ın Devlet-i Aliyye'nin olarak orada Moskof kalmadığına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 186 8726 Sadrazamın tahriratı veçhile Kuban Hanı Baht Giray Han'a akçe ve kürk gönderilmek üzere ihzar ve hatt-ı hümayun tesvid ve bu babda ordudan gelen suret arz-ı atebe kılınmağlaakçe ve kürklük ve tensip edilecek hattın gidecek sabık tezkereci ile irsali menut-ı müsaadeleri olduğuna ve Rikab-ı Hümayun Hazinesi'ne Ordu-yı Hümayun'dan biraz havalat ile imdat hususu hakkında sadrazama hatt-ı hümayun irsali müsveddesinin takdim olunduğuna dair. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1115.87259 1115 87259 Hüdavendigar Zabtiye Alayı Birinci Bursa Taburu'nun münhal Birinci Bölük Jurnal Eminliği'ne aynı taburun Piyade Üçüncü Bölük Kolvekili Çerkes Ömer'in terfian tayini.
İRADE İ.DH.1115.87249 1115 87249 Dersaadet Jandarma Alayı İkinci Tabur Dördüncü Bölüğü İkinci Çavuşu Çerkes Hüseyin Hüsnü'ye İftihar madalyası itası.
HATT-I HÜMEYUN 186 8724 Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya gönderilmek üzere kürek tedarik edilmekle mücevher kılıcın da Hazine-i Hümayun'dan verilmesine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 186 8723 İsveç elçisiyle vaki mükalemede Donanma-yı Hümayun maiyyetiyle Kırım'a ihraç için başkaca bir takım asker tertibi konuşularak asker tertibine bakıldığına ve Karadeniz'in Anadolu sahillerinden kalyoncu tedarikiyle Donanma maiyyetinin çıkarılmasına ve asakirin Kırım'a ihracıyla bir tarafdan Kuban seraskeri bir taraftan donanma ile Moskof un tazyikine karar verildiğine ve Ordu-yı Hümayun'ca asker tedarikinin müşkül olduğu ve hacet bulunmadığını beyan ve meşverette tasvip edilmekle asker tertibinden vaz geçildiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 186 8712 Tiflis Hanı Ereğli Han'ın cürmü affolunmak istidasının sadrazama ve oradan da Çıldır valisi Süleyman Paşa tarafından Deraliyye'ye irsal edildiğine ve hakikat-i halin istilamı hususunun sadrazama yazılmasının ferman edildiğine ve halbuki Ereğli Han'ın müfsiti hain ve Ermeni olup şimdiye kadar olan seyyiatının ber-tafsil bildirildiğine dair.a.g.y.tt.
CEVDET C..DH..175.8709 175 8709 Samsun'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Abazah ve Sahişeyh kabilelerine mensup kimselerin Çarşamba'ya nakl ve iskânlarında beygir ve araba ücretlerine dair defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI