Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.149.9 149 9 Çerkes kabilelerinden ve Koban Boyu'nda sakin Nogay Tatarları'ndan Dersaadet'e gelerek iskan ettirilenlere atiyye verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.198.9 198 9 Çerkes ve Kabartay Kabilesi'nden iskan için Bolu'ya gönderilenlerin yerleştirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.230.9 230 9 Nevrekop kazasında Çerkes muhacirlerinden Hacı İshak Takımı iskanlarına müsait yer bulunmadığından Sofya'da bulunan sevad araziye yerleştirilmelerinde Hazine'nin gelir kaybı ileride öşür geliriyle telafi edilebileceğinden bir mahzur bulunmadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.525.9 525 9 Sandıklı kazasında iskan edilen Çerkez muhacirlerine verilecek zahireye dair.
SADARET A.}MKT.MHM.271.9 271 9 Afşar Aşireti'nin Aziziye'de meskun muhacirlere vuku bulan muamelatinin defi için asker tahririne başlandığı.
SADARET A.}MKT.NZD.302.9 302 9 Sinop'a gelen Nogay muhacirlerinden Adana ile Konya'ya yerleştirilmek üzere Dersaadet'e celpleri ve Çerkes muhacirlerine verilecek yevmiyelerin de Kastamonu emvalinden tesviyesi.
SADARET A.}MKT.NZD.335.9 335 9 Çerkes muhacirlerinden ve Altıkesek Kabilesinden bazılarının istekleri üzerine Yozgat'ta iskanları.
DAHİLİYE DH.MKT.2545.9 2545 9 Ereğli kömür madeninden ocak kiralayanlar sahib-i imtiyaz olmadıklarından meclis-i idare mahkeme azalığına seçilmelerinde engel mahzur olmadığı.
İRADE İ..MMS.172.9 172 9 Adana şehrinde elektrikli tramvay inşa ve isletmesi ve elektrik dağıtımı için 50 yıl süre mühendis Osman Vehbi Bey'e imtiyaz verilmesi. (1331Za-41)
SADARET A.}MKT.NZD.388.9 388 9 Çerkes muhacirlerinden müteveffa İbrahim Bey'in mahdumu Mahir Bey'in silk-i askeriyeye istihdamıyla ilgili Muhacir Komisyonu Riyaseti tezkiresiyle Hafız Pasa tarafından varid tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.UM..350.9 350 9 1- Eşkiyadan Milli Halil Bey'in Ankara valisinin oğlu İsmail Bey ve meclis azalarından bazılarana at hediye etmesiyle ahali hakkındaki zulmünü artırdığı rivayeti keyfiyetinin açıklanması. 2- Cihanbeyli Aşireti'nin mülga kaymakamlık maaşının dağıtılmasında uygunsuzluk yapıldığı.3- Kayseri'de tebea-i Müslime ile gayr-i Müslime arasındaki zıtlaşmadan dolayı hırsızlık ve soygun olaylarının meydana geldiği.
SADARET A.}MKT.UM..364.9 364 9 Tahliye olan Çerkes Hasan'ın tevkif olunmuş olan eşyalarının itası.
SADARET A.}MKT.UM..522.9 522 9 1- Dağıstan ve Nogay muhacirlerinden Erzurum'a gönderilenlerin münasib mahallerde iskan ettirilmeleri. 2- Amasya ve Yozgat'a gönderilen Çerkes muhacirlerinin bahar mevsimine kadar muvakkaten hüsn-i iskanı.
SADARET A.}MKT.UM..528.9 528 9 Dürülü Hatun'un Ahyolu Bergos'unda mutasarrıf olduğu çiftliklerde yerleştirilen Çerkes göçmenlerin ihracıyla Kırım muhacirlerinin yerleştirilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..564.9 564 9 Hüseyin'in Aydos Çiftliği'ndeki hasılatının haksız olarak zabteden Mihael ve Taskod Vasili'den istirdadı.
DAHİLİYE DH.EUM.1.Sb.2.9 2 9 Halep Vilayeti dahilinde Çerkes İsmail Efendi ile Ebuluyun isimli iki şahıstan başka siyasi sürgün bulunmadığı.
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.14.9 14 9 Çine, Soma ve Kale-i Tavas'da eşkıyalık yapan çete mensupları ve asker firarilerinden bir kısmının ölü ve diri olarak yakalandıkları.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.107.9 107 9 Hüdavendigar Merkez Hapishanesi olarak müceddeden inşa edilen hapishanenin tamamlanan kısmına mahkum nakli ile geri kalan kısmının, inşasında çalışmasında sakınca görülen bir kısım mahkumun başka yerlere nakilleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.24.9 24 9 İzmit ve mülhakatında meydana gelen sekavetkarane olaylarla ilgili tahriratın takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1206.9 1206 9 Balıkesir'de vakıf binalarının inşaatında hüsn-i hizmetleri görülen Evkaf Komisyonu Reisi Hacı Ahmed ve müteberandan Çerkes Ahmed efendilerin dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı'yla, tüccardan Muhsinzade Mustafa Efendi'nin dördüncü rütbeden Osmani Nişanı'yla taltifleri
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI