Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3153.236473 3153 236473 Kuzutepe Çerkeslerinden İbrahim ve rüfekası imzalı telgraf suretinin ahz ve mütalaasıyla vilayetçe olan malumat ve muamelatın inbası. (Halep)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3206.240410 3206 240410 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Sarayönü karyesiyle İnönü nahiyesine tabi Kurakışla karyesi muhtacin zürraı ile Manisa'nın Çerkes Mahmudiye karyesi muhtacin zürraı için Ziraat Bankası'ndan ikraz olunacak mebalig. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3227.241984 3227 241984 Çerkes muhacirlerinden Fatma Hanım'ın maaşına zam yapılması. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.323.24202 323 24202 Çerkes kıyafetinde oldukları halde derdest edilip muhakeme için Der saadete getirilmeleri, mukteza-yı irade-i seniyyeden bulunan Ohan ve rüfekasının ayrı ayra tevkif edildikleri ve kendileri hakkında mahallince tutulan istintaknameleri havi evrakın da takdim edilmesiyle ifa-yı muktezası. (Adliye; 23728)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3239.242900 3239 242900 Albisi ve Aleksandros vapurlarındaki Rus ve Çerkes hüccacın Klazomen Tahaffuzhanesi'ndeki karantina resminden istisnaları. (Sıhhiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3247.243505 3247 243505 Kömürlerin taşınması ve istiflenmesi hakkında Ereğli Maden Ocağı Direktörü Atnas Çerkes oğlu ve iki refikinin müstediyatı. (Bahriye; 221541)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3249.243614 3249 243614 Van Vilayeti Polis Müdürlüğü Vekaleti'ne intihap olunan Hüsnü Efendi'nin yerine Görice Jandarma Taburu'nda müstahdem Nizamiye yüzbaşılarından Çerkes İbrahim Efendi'nin terfien tayini. (Harbiye; 237219)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3263.244696 3263 244696 Diyarbakır'a sürülen Çerkes Mecid Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine olunacak muamele. (Dahiliye; 185091)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3269.245147 3269 245147 Çerkes Ahmed Efendi'nin ailesine maaş tahsisi. (Maliye; 245147)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3273.245441 3273 245441 Daha önce Batum'da bulunmus olan Ermenilerden Agob İyikyan, Agob Çerkesyan, Karabet Mumcuyan ve Alak Markaryan adlı sahısların ailelerini almak üzere Samsun'a gelmelerine engel olunmamasının Trabzon Valiligi'ne tebliğ edildiği. (Zabtiye; 245441)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3273.245442 3273 245442 Mukaddema Batum'da yerleşmiş olan Ermenilerden Agob İyikyan, Agob Çerkesyan, Karabet Mumcuyan ve Alak Markaryan'ın ailelerini almak üzere Samsun'a çıkmalarına engel olunmaması. (Trabzon; 245441)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3289.246660 3289 246660 Adapazarlı Çerkes Hacı Bey'e muhtacin tertibinden iki yüz ve kerimesi hanıma beş yüz kuruş maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3294.246978 3294 246978 Tokatlı Çerkesoğlu İsmail Ağa hakkında yapılan tebligatın ifası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3302.247586 3302 247586 Kastamonu merkez kazasıyla Sinop, Boyabat, Çankırı, Çerkes, Daday, Cide, Bartın ve Hamidiye kazaları asarının tahmis sureti ile idaresi ve gelecek yıldan itibaren tatbik edilmek üzere ikmal-i muamelatına şimdiden mezuniyet itası. (Maliye; 247586)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3333.249956 3333 249956 Çerkesköy İstasyonu'ndaki asakir-i sahane nöbetçisine tahkirat ve tecavüzat-ı lisaniyede bulunan Sark Demiryolları makinistlerinden Almanyalı Albereht ile Avusturyalı İser namındaki şahısların cezalandırıldıkları. (Edirne; 248278)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3350.251220 3350 251220 Kandıra kazasında mukim Çerkes Hasan Hayreddin Ağa'ya maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3335.250053 3335 250053 Hüdavendigar vilayeti Simav kazası çiftçilerinden para ahzıyla ruhsatsız olarak ekilen tütünlerin sökülmesinden sarf-ı nazar ettikleri iddiasıyla maznun olan Reji Kolcubaşısı Çerkes Mahmud ve Jandarma Halil Çavuş ile diğer şahıslar hakkında kanuni takibata devam olunması. (Adliye, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3363.252174 3363 252174 Siyasi suçlular gibi kendilerinin de affedilmesini mutazammın adi suçlular namına Çerkes Çok imzalı mahkum tarafından gönderilen telgrafname. (Zabtiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.34.2485 34 2485 Dinar'a iki saat mesafede vurulan postanın gasıpları olan reji kolcularından Çerkes Zeybek Mustafa ile Çerkes Salih nam şahısların derdest edildikleri, ancak bundan sonra reji kolcularının kefalet-i müteselsile ile seçilmeleri gerektiği, nizamnamede bu husus için bir bend olup olmadığının tetkiki ile hasıl olacak kararın ba-mazbata bildirilmesi. (Sura)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.34.2488 34 2488 Sivas dahilinde Çamurlu karyesi ahalisinden Balkanoğlu Ganimet nam sahsın avanesi ile beraber hanesini basarak hemşiresini kaçırdığı ve Maraş civarında saklandığı hakkında Çerkes muhacirlerinden Abdülmecid imzasıyla verilen istida. (Sivas)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI