Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1345.88 1345 88 Düzce ve etrafındaki bütün Çerkes muhacirlerinin muayenesi tamamlanmadan Elmalık karyesinde sakin Çerkes muhacirleri ileri gelenlerinin meclis-i kuraya gelmek istemediklerinden gerekli muamelenin icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.1396.88 1396 88 Karaağaç Kaymakamı Faik Efendi ile kaza heyetinin iskan için Karaağaç'a gönderilen Çerkes muhacirlerinin kaldırılması ve telgrafhane inşası için toplanılan ianenin tevzi tahsil ve harcanmasında yolsuzluk yaptıklarına ilişkin iddia üzerine yapılan tahkikat sonucu adı geçenlerin bu konuda bir mesuliyetlerinin olmadığının anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.53.88 53 88 Karabiga kazasının Tokatkırı karyesinden Ahmed Anzavur'un oğlu Kudret'in kumandasındaki on beş Çerkes ve eski Yunan askeriyle çatısan ve bilahare firar eden Kıbti Ali Çetesi'nden iki kisinin aldıkları yara neticesinde öldükleri; Karaböcek ve Karahamamlar köylerinde üç revolver ve bir çakmaklı tabanca ele geçirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1766.88 1766 88 Kemah'ta maktulen vefat eden Çerkes Hüsrev Ağa'nın terketmiş olduğu malların satılarak bedeliyle çocuklarının Dersaadet'e gönderilmesi Fatma imzalı arzuhalde talep olunduğundan, gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2361.88 2361 88 Rusya'dan gelip Aksaray kazasına sevkedilen Çerkes muhacirlerinin hane inşaası ve diğer masrafları için belirli miktarda meblağın kullanılmasına izin verildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1841.88 1841 88 Çerkes muhacirlerinden Abbas ve Arslan beylerin Urmiye civarında İran eşkiyası tarafından gasbolunan eşya ve nukudunun istirdadı.
DAHİLİYE DH.MKT.1915.88 1915 88 Çerkes muhacirlerinin iskanına memur Antalya'da bulunan Saim Efendi'nin birikmiş istihkaklarının tesviyesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1959.88 1959 88 Çerkes muhacirlerinin Dersaadet'de karaya çıkarılmayıp iskan edilecekleri mahallere sevk edilmelerine dair emre rağmen Dersaadet'e getirilen sekiz Çerkes muhacirin işlemlerinin komisyonca yapılıp iskan mahallerine gönderilmeleri ve bundan sonra hicret edeceklere de bulundukları yerlerdeki şehbenderlerce bilgi verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2004.88 2004 88 Biga kazasında Çerkes muhacirler tarafından Sultan Çiftliği arazisine yapılan müdahalenin meni.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.88 9 88 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.88 7 88 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.755.88 755 88 Müteferrik: Çerkes muhacirlerinden Ömer'in mahdumları Harun ve Kasım namlarına Eytam Sandığı'nda bulunan paranın hak sahiplerine verilmesi için tercüme edilmesi gereken hüccet parasının gönderildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.206.88 206 88 Manastır'da vazifeli Ferik Talat Pasa'nın Hudud-ı Yunaniye Kumandanlıgı Ohri Kumandanlığı ve Manastır'da eşkiya takibinde bulunan Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cavid Bey'in verdiği bilgilere dayanarak eşkiya ile girişilen çatısmalar ölü ve yaralı miktarları ile yapılan aramalarda bulunan silah ve mühimmata dair atebe-i ulyaya malumat arzı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.88 23 88 Sivastapol'den gelen Çerkes muhacirleri ile Varna ve Köstence'den gelen İslam muhacirlerinin iskan yerlerine sevk edilmek üzere Rusya'nın Ölek Vapurunda bulundukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.31.88 31 88 Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Pertob, Figaro Gazetesi muharriri Merseki Jon Gabriel, Bosna Müslüman muhacirleri vs. İstanbul'a geldikleri.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.418.88 418 88 İzmid mültezimlerinden Çerkes Hacı Ahmed Bey'in zimmetine mukabil emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
İRADE İ.DH.1126.87995 1126 87995 İzmid'in Çerkes karyesinden İsmail Hakkı imzasıyla takdim olunan arzuhal.
HATT-I HÜMEYUN 186 8792 İsmail Seraskeri Gazi Hasan Paşa ile Kuban Hanı Baht Giray Han'ın işarına göre askeri ihtiyaç olduğu anlaşıldığından İstanbul'dan asker şevkiyle beraber Burgos'tan İsmail'e kadar olan kazalardan asker toplamasının para gönderilerek Kuban hanının kardeşi Kaplan Giray Sultan'a yazıldığına, Fas hakiminin gönderdiği esirlere de bahşiş verilerek asker yazılacağına dair. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1124.87833 1124 87833 Sivas'da Çerkes Alişan'ın büyük validesi Gago Hatun'a maaş tahsisi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Şehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesaire ileri gelenlere Gürcü Süleyman Ağa ile atiyye ve çeşitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI