Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.9 1 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..3.9 3 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.9 10 9 Hicretlerine müsaade edilmiş olan Yunan muhaciri ve Çerkes kabilelerinden bin hane içinde otuz bir hanenin isimlerinin kayda geçip geçmediği anlaşılamadığından, bunlar hakkında yapılacak muamelenin bildirilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..4.9 4 9 Çerkes muhacirlerinden mektebi Tıbbiyenin altıncı sınıfında ögrenci olan Bekir Musa'nın Rusya'da bulunan ailesinin stanbul'a getirilmeleri talebi. (Dahiliye ; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.9 9 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.9 6 9 Perişanlıklarından dolayı hicretlerinin hızlandırılması istenen Kerç'deki Çerkes muhacirler hakkında alınan karar haricinde hareket edilemeyeceği. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.9 7 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
İRADE İ.DUİT.172.9 172 9 Ceza, kürek, yaralama, para talep etme; Yusuf (Asker, Bandırma Bolcaağaç Çerkes karyesinden); Hüseyin, Hikmet oğlu (Saki, Bandırma); Zeybek Ramazan, Küçük Mehmed oğlu (Saki, Bandırma); Bandırma Divan-ı Harb-i Örfisi
İRADE İ.DUİT.173.9 173 9 Ceza, kürek, hırsızlık; Mahmud, Hamusoğlu, Çerkes (Düzceli); İbrahim, Bodoğlu (Düzceli); Bolu Divan-ı Harb-i Örfisi
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.256.9 256 9 İzmid civarında bulunan Çerkes muhacirlerinin hüsn-i suretle iskanı ve ıstabl-ı amire payesinin istihsalinine dair Ahmed Galib'in İngiltere sefaretine varakası.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2464.9 2464 9 Beş yaşında bir kızı ile beraber Sicill-i Ahval Komisyonu Reisi İrfan Paşa'nın mübayaa edip konağında istihdam edildiğinden bahisle, azad ettirilmesini istida eden Çerkes Nazikter hakkında gerekenin ifası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2871.9 2871 9 Kastamonu vilayeti dahilinde olup Çerkes kazasına ilhak olan Odacık ve Şehabeddin nahiyelerinin Zağferanbolu kazasına ilhakı. (İstida 3)
YILDIZ Y.MTV.111.9 119 9 Silahdaraga Vakfı'ndan Yenişehir kazasına tâbi Toprak Ocak Çiftliği arazisinin Rumeli ve Çerkes muhacirleri tarafından zabt olunarak mahallince tapu senedi verilmekde olunduğuna dair vakıf mütevellisi Ali Sefik Bey tarafından verilen arzuhalin tedkikine dair Evkaf Nezareti'nin arzı.
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.9 1 9 Nis ve Aleksinac'da Sırplarla yapılan muharebede Osmanlı ordusu kumandanlarının durumu ve ordunun ahvali.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04..294.9 294 9 Bulgar Hariciyesine Giden Muharrerat: Osmanlı vatandaşı olduğu halde Bulgarlar tarafından askere alınmak istenen İslimye'de mukim Edirneli Mordahay Youda'nın bu durumdan tahlisi için gerekli işlemlerin yapılması.
İRADE İ..HUS.146.9 146 9 Üsküdar, Kadıköy ve Çamlıca taraflarında elektrik ile çalışan tramvaylar işletilmesi ve elektrik ile aydınlatma yapılması zımnında Adliye Nazırı Abdurrahman Pasa adına imtiyaz verilmesi için gerekli muamelenin yapılması. (1324S-09)
İRADE İ..TAL.469.9 469 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Buzurka Bey'in üçüncü rütbeden Maarif Nisanı ile taltifi. (1329M-09)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.303.9 303 9 Küdus'de kain Mar Yakob Manastırı'nın İzmid Yalova kazasında olup bir kısmınında muhacirin-i Çerakise tevattun edilmiş olan çiftliğin Hazinece istirası. (Maliye 8)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.182.9 182 9 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti . Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI