Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VALA MVL.1029.30 1029 30 Gilan kazası tevabiatından Basban ve Ranilon karyeleri kiliselerinden eşya çalan Çerkes muhacirlerinin kanun gereği cezalandırılmalarına dair. (1. Rumeli Katil Sirkat)
MECLİS-İ VALA MVL.1029.42 1029 42 Posta sürücüsü Uzun Mehmed'in esna-yı rahda önüne çıkarak para zannıyla evrak ve mekatib çantasını gasbettikleri şüphesiyle derdest olunan Çerkes muhacirlerinden üç kişi hakkında cereyan eden tahkikat. (1. Rumeli Katil Sirkat)
MECLİS-İ VALA MVL.1029.47 1029 47 Sofya kazasına tabi Haline karyesinde meskun Çerkes muhacirlerden olup vefat eden Berzdan'ın veresesiyle katili denilen Lazo'nun icra edilen murafaa-ı ser'iyyesi. Avratalan karyeli olup mecruhan vefat eden çoban Kosta'nın katil ve carihleri denilen Petre ile kardeşi Doycu'nun icra kılınan murafaa-i ser'iyyeleri. (1. Rumeli Katil Sirkat)
DAHİLİYE 103 26 Yozgad'm Kalahisar karyesi ahalisinin arazilerine muhacirlerin iskan edildiği şikayetinin tahkik edilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar paşa'nın harekatına ve ahali ve derebeyleriyle münasebatına ve düşmanlarına ve tarafdarlarına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Abazaların kendisini teslim etmeyip mülklerinin harabiyetlerini kabul edeceklerine ve Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'i de tard ile Abaza ihtilalinin Trabzon'a ve Çıldır'a kadar genişleyeceğine ve bu sebeple Sohum'da kalebend kalmasına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 4056 Tayyar Paşa'nın Sohum Kalesi'nde kalebend olmak üzere hakkındaki idam cezasının affı istirhamına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 4064 Askerlere para ve eşya verilip Anapa Muhafızlığı'na Gürcü Halil Paşa'nın oğlu Ali Bey'in mirmiranlıkla ve kapıkethüdalığma Divan-ı Hümayun'dan Mehmed Rüşdü Efendi'nin tayinlerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 4067 Trabzon valisi asi ve firari Tayyar Paşa'yı himaye etmeyerek kesilmiş başını göndermesi aksi takdirde üzerine asker gönderileceği Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'e ihtar olunduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 4070 Sohum'da Tayyar'm idamına memur Sadaret alemdarı Abdurrahman Ağa ile donarıma başbuğu Halil Ağa'nın ve Keleş Ahmed Bey'in tahriratlarının ve taahhüd senedinin sunulduğuna, Tayyar'm Kırım'a kaçlığına, yanmdakilerin Soğuksu taraflarında gizlendiklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Sohum'da Sadaret alemdarı Abdurrahman Ağa ile donanma başbuğu Halil ve Keleş Ahmed Beylerin muharreratının ve taahhüd senedinin sunulduğuna, Tayyar'm Trabzon'daki tarafdarlarının isimlerine, Kırım'a kaçması şüpheli olduğundan takip edildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'yı saklanması şahsı, ailesi ve Abaza taifesi için felakete sebep olacağından başını kesip İstanbul'a göndermesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşanın Kırım'a gittiğine tekrar Abaza kabaili arasına gelir ise öldürüleceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa Kırım'a gitmek üzere Sohum'dan sefineye bindiğine, donanmanın Trabzon'a geldiğinde sergerdelerin kaçtıklarından Lütfullah, Abdurrahman ve Çarşambalı Süleyman'ın kaçtıklarına ele geçerlerse idam edileceklerine ve para taahhüdlerine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Pulathane'ye geldiğine, Kalcızade Memiş Ağa'nın Sohum'a buğday kayığıyla mektuplarını Tayyar Paşa'ya gönderip oradan Kırım'a gittiğine, Abaza kabile reislerinin davete icabet eylemediklerine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar'm idamı fermanını getiren Sadaret alemdarı Abdurrahman Ağa ile donanma başbuğu Halil Bey'in Trabzon'a geldiklerini haber alan Tayyar'm Rus gemisiyle Kırım'a kaçtığı, ele geçerse idam edileceğinden suçunun affına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 İdama mahkum Tayyar Paşa'nın Kırım'a gitmek üzere sefine ile Sohum'dan ayrıldığından Abaza kabaili arasına gelir ve görülürse başı kesileceğine ve etbaı da derhal tutulacağına aksi takdirde devlete bin iki yüz kese akçe verileceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın Sohum'dan Kırım'a gitmek üzere kayığa bindiği, Soğuksu taraflarında Abaza kabile reisi gizlendiği, bazı kabile reislerine hediyeler gönderdiği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın küçük bir sefine ile Kırım'a gittiğine, Pulathane'de emir beklediklerine, kethüdası Lütfullah ile Çarşambalı Süleyman ve Kenanoğlu ve delilbaşısıyla Danabaş'ın Soğuksu taraflarında gizlendiklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın Kırım'a gittiğine ve Abaza kabilelerine gelir ise katledilmesi için sergerdelere tenbihat yapıldığına dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI