Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.100 23 100 Üçüncü Alayın İkinci Tabur Binbaşısı Mustafa Bey'in askerlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu.
DAHİLİYE 4 90 Üç yüz sekiz senesinde Dersaadet'e gelen ve iskan edilmek üzere taşraya sevkolunan muhacirinin miktarı ile bu sene zarfında Muhacirin Komisyonunca vuku bulan muamelat ve muhasebatın adedini gösterir istatistik
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.311.24 311 24 Üç yüz Çerkes ailenin Urumiye tarafına iskan edildiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1653.10 1653 10 Üç tuğlu el-Hac Yusuf Ziya imzalı bu belge sureti Medine Kadısı Ali Pasazade Abdullah Efendi tarafından düzenlenmis olup, Çerkes asıllı Gülnaz Kalfa'nın müdebbirnamesidir. Pasa'nın vefatından sonra hürriyetini elde edeceğini ve iki yüz elli İstanbul altını çeyiz parası verilmesini hükme bağlamaktadır.
İBNÜLEMİN iE.AS..14.1326 14 1326 Üç seneden beri mesbukü'l-hıdme bulunan ümera-i Çerakise'nin ulufelerinin ihsanı hakkında Mirimiran-ı Çerakise Süleyman imzalı istida.
DAHİLİYE DH.SFR.117.87 117 87 Üç Ermeniyi katleden eşkıyanın Canik sancağında meskun Çerkes muhacirlerinden ve eşkiya-yı malumeden oldukları bildirildiğinden derdesti. (Sivas)
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Tuzcuoğlunun Gönye sancağında çıkardığı ihtilalin defi için Kars muhafızı Ahmed Paşanın Acara tarafına memurşyeti hakkındaki emirnameyi müşarünileyhe gönderdiği gibi kendisinin de tertip eylediği asakirle SamsunDan Sivas'a hareket ettiğine vesaireye dair.
DAHİLİYE 1345 47 Tütün kaçakçılığı yaparken yakalanan Çerkesleri kurtarmak üzere Çerkeş atlılarının Boğazlıyan tarafından Arabsun'a gelecekleri haberinin asılsız olduğunun, ancak yine de tedbirli olunacağının Ankara Vilayeti'nden bildirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1345.47 1345 47 Tütün kaçakçılığı yaparken yakalanan Çerkesleri kurtarmak üzere Çerkes atlılarının Boğazlıyan tarafından Arabsun'a gelecekleri haberinin asılsız olduğunun, ancak yine de tedbirli olunacağının Ankara Vilayeti'nden bildirildiği.
YILDIZ Y.A.RES.106.46 106 46 Tütün kaçakçılarından Çerkes Nart ve Köle Yakub hakkında yapılacak muâmeleye dair.
CEVDET C..ML..96.4316 96 4316 Tütün gümrüğü emini sabık Osman Ağa'nın borcuna mukabil satılıp Hububat Nazırı Salih Efendi tarafından satın alınan üçü nemçeli ve biri çerkes dört cariye bedelinden mütebaki akçenin tahsili.
SADARET A.}DVN.100.25 100 25 Tutuklu sahsın tahliye edilmesi talebi.
DAHİLİYE DH.SFR.441.104 441 104 Tutuklu bulunan Çerkes eşraf ile Allahverdi'nin affedilmesiyle Derviş Bey maiyyetine gönderilmesi Van Vilayeti'nden bildirildiğine dair Bitlis Valisinin şifreli telgrafı. (Bitlis)
DAHİLİYE DH.MKT.516.37 516 37 Tutuklanan firari Tortum Kaymakamı Lütfi'nin Kafkasya valisinin emri üzerine Avrupa'ya gitmesi için serbest bırakıldığı, yapılan tebligata cevap vermediğinden, Paris'e vardığında tekrar tebligat yapılarak neticesinin bildirilmesi.
CEVDET C..AS..46.2119 46 2119 Tutrakan, Babadağı, Hırsova, Dukakin muhafızları Feyzullah, Çerkes Hasan, ibrahim Paşa'ların birer aylık tayinat bedellerinin tesviyesi. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.346.27891 346 27891 Tutrakan Muhafızı Feyzullah Pasa ve Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tayinat hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tt
CEVDET C..DH..259.12928 259 12928 Türkmen taifesinden Sereflu Cemaatı'ndan bazı müfsidlerin Boynu İnceli Asireti Beyi Pirioğlu Yusuf ve Kırşehri Mütesellimi Ali ve saire haklarında şikayetleri garez eseri olduğundan olbabda sadır olan emrin kaydının terkin edilmesine dair olan ferman Çerkes Hasan Pasa'dan gelen.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türklerle Ruslar arasındaki muharebeye karışmamaları ve Ruslara dost kalmaları hakkındaki bundan evvelki mektubu tekiden ve kandırıcı bir lisanla, Kafkas havalisi Vali ve Kumandanı General Yemanövil'den Kuban ve Karadeniz tarafındaki dağ beylerine, özdenlerine vesaireye mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türkleri bırakıp kendi taraflarına geçmeleri ve dost geçinmeleri hakkında, kandırıcı ve korkutucu Kafkas Vali ve Kumandanı General Yemanövil'den Kuban ve Karadeniz taraflarındaki beylere, özdenlere ve kethüdalara mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türkiye'ye iltica etmiş olan Kabartay kabilesine karşı bu tarafda Rus memurlarının tecavüzkar vaziyetlerinden dolayı İstanbul'da Rus elçisi nezdinde teşebbüsde bulunulması ricasına dair, Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'dan şukka.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI