Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Vaki talep ve ricaya binaen Kars ve ıldır Mutasarrıfı Ahmed paşa nın tertip ettiği iki yüz neferi talim içi Erzurum dan Miralay Salih bey le muktezi maiyetinin ve yüz tüfengin gönderildiğine ve müşarünileyhde istirhamı vechile asakirin bura iblağı mucip muhamuhassenat olacağına dair.
HATT-I HÜMEYUN 192 9325 Vaiz İsmail Efendi'ye Anapa Gümrüğü malından mikdar-ı münasib vazife tayininin Soğucak Muhafızı İbikli-zade Mustafa Paşa tarafından istida olunduğu, a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.12410 12410 Vahit Pasa hemşiresi Şerife Ayse Hanım ile Vasak Efendi, Bolu'da ikamete memur Prizrenli Mahmud Paşa, Sam Valisi Süleyman Bey, Gelbesure vücuhundan Hasan Ağa, Maraşlı Kadri Pasa, Mehmed Ağa, Hafız Ali Pasa, Selanik'de ikamete memur Sırrı Selim Pasa, Serbevvabin-i Dergah-ı Ali Emin Aga, Süleyman Bey, Çerkes muhacirlerinden Musa Aga zevcesi Hatice Hatun, Selanik'de ikamete memur Selim Sırrı Pasa ve sabık Demirhisar Voyvodası Emin Efendi, bey ve pasalara ait muhallefatın cins ve nevileriyle tereke bahalarını, bunları alan zevatın isimlerini ve satışından alınan rüsumat-ı mutade vesaire miktarını muhtevi muhallefat defteri.
ŞURAY-I DEVLET SD.1254.27 1254 27 Vadilacem kazasında Yusuf Sayba ve şürekasının imtiyazını talep eyledikleri kömür madeni. (Ticaret ve Ziraat 2)
SADARET A.}MKT.UM..487.21 487 21 Uzunyaylalı Mahmud'un ugradığı zararın müsebbibleriyle mürafaa olunarak telafisi.
SADARET A.}MKT.MHM.240.70 240 70 Uzunyayla'daki Çerkes muhacirlerine Afşar Aşireti'nin zulüm ve saldırılarının meni.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.4 7 4 Uzunyayla'da Zilan mahallinde Çerkes muhacirleri meskun oldugundan, Tiflis'in Hüseyin karyesi ailesinin burada ikamet taleplerinin uygun görülmedigi. (Dahiliye; Muhaceret)
DAHİLİYE DH.MKT.1309.69 1309 69 Uzunyayla'da meskun Çerkes muhacirlerinin ulema ve ümerası için tahsis olunan meblağdan zengin oldukları belirlenenlere verilen kısmın kesilerek, diğer ihtiyacı olanlara verilmesi
DAHİLİYE 1309 69 Uzunyayla'da meskun Çerkeş muhacirlerinin ulema ve ümerası için tahsis olunan meblağdan zengin oldukları belirlenenenlere verilen kısmın kesilerek, diğer ihtiyacı olanlara verilmesi.
SADARET A.}MKT.MVL.130.15 130 15 Uzunyayla'da Çerkes muhacirlerin iskan ve kazaya tebdilen Mesudiye tesmiye olunan,mahalle müdür olarak atanan Çerkes Ahmed Şakir Efendi, katip, mukayyet ve Zile Kazası Müdür Vekili Hasan Ağa'nın asaletlerinin tayin ve tahsis-i maaşlarının tasdiki.
SADARET A.}MKT.MHM.269.96 269 96 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerini tahrik edenlerin tedib edilmeleri Meclis-i Vala tarafından uygun görüldüğünden bu konuda Muhacirin Komisyonu'nun görülerini bildirmesi.
SADARET A.}MKT.UM..475.75 475 75 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerinden 360 hanenin Maraş'ta iskanlarını talep ettiklerinden oraya gönderilmeleri ve geldiklerinden hüsni iskanları.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.21.83 21 83 Uzunköprü, Saray, Gelibolu, Keşan ve Hayralbou civarında meydana gelen gasb, cerh, darp, katl, hayvan hırsızlığı ve adam kaçırma gibi hadiseleri muhtevî tahrirat.
CEVDET C..MF..53.2615 53 2615 Uzunçarşı başında İbrahim Pasa Medresesi talebesinden Çerkes Abdullah Efendi'nin, Süleymaniye imaretinde kemerbaşı olan bir adamın haksiz yere basını yardığından dolayı Midilli adasına nefy olunması.
DAHİLİYE DH.MKT.2723.41 2723 41 Uzun müddet önce Kafkasya'dan hicret eden ebeveynlerinin Çerkesler tarafından köle olarak istihdam edildikleri ve kendilerine de o nazarla bakıldığından bahisle hürriyet talebeden müteaddid imzalı Sivas'dan gönderilen telgrafın Sadaret'e takdimi.
SADARET A.}MKT.UM..350.79 350 79 Uzun Ali Ağa'nın Reşid Bey'de Çerkes köle bahasından dolayı olan alacağının tahsili.
DAHİLİYE DH.MKT.1810.117 1810 117 Uygunsuz sözler sarfettigi için kalebend edilmek üzere Midilli'ye gönderilen Tokadlı Çerkes Osman bin Abbas'ın ayyaş olması sebebiyle Rodos'a celbinin uygun görüldüğü.
DAHİLİYE DH.MKT.1351.95 1351 95 Uygunsuz sözler sarf eden Aydınlı Kocabaş oğlu Süleyman, Halebli Ali Nücum ve Trabzonlu Çerkes Yakub'un muhakeme edilerek cezalandırılmaları gerektiği.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.29.2893 29 2893 Ustrumca jandarma emeklilerinden Çerkes Yusuf ve yedi arkadaşının, maaşlarının verilmesine dair istidası.
SADARET A.}MKT.MHM.383.86 383 86 Üsküp'ten Pazarcık'a gelen Çerkez muhacirlerinin yerlerine iadesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI