Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.95 8 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.818.95 818 95 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyünde Hafız Ahmed Efendi'den intikal etmiş mirasın devir işlemleri için Varnalı Mustafa bin Ahmed tarafından vekil tayin olunan Çerkes Mehmed Aga'nın Bergos'ta buldurularak vekaletin baki olup olmadığının soruşturulması talebi.
YILDIZ Y.MTV.14.95 14 95 Çerkes muhacirlerinin gördükleri nüsn-i muameleden dolayı teşekkürde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.60.95 60 95 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti'nden gönderilecek memurla birlikte gitmek üzere Miralay Ahmed Hilmi Bey'in intihabının Teftis-i Askeri Komisyonu'nca istizanı.
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
SADARET A.}DVN.115.95 115 95 Refik'in, kayını Çerkez Hüseyin'e Kapıcıbasılık rütbesi tevcihi talebi.
MECLİS-İ VALA MVL.829.95 829 95 Darülfünun'da sakin bilcümle Çerkeslerin arzuhali. (9. Dersaadet)
DAHİLİYE DH.MKT.1920.95 1920 95 Terme kazasının İneselli köyünden Maroloğlu Mustafa, Osman Bey Kabilesi'nden müteveffa Osman'ın zevcesini nikahlamak istemesinden dolayı Abaza Musa ile arkadaşlarının Mustafa'ya silah atdıktan sonra evini de yakmaları üzerine Musa'nın yakalandığı diğerlerinin ise aranılmasına devam edildiği.
HATT-I HÜMEYUN 193 9497 Beş kalelerin yerli neferatınm bazı mukatalardan iradı. Bu kalelerin özellikle de Anapa Kalesi'nin yeniçeri maaşlarının tertib olmadığından bahisle bunların bir nizama sokulması. Hotin, Bender, Akkerman ve Anapa yeniçerilerinin maaşlarının Ralli ile serhadlerin topçu ve arabacı maaşlarının düzene sokulması hakkında, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 193 9493 Anapa'ya asker şevki ve havali-i mezkûrede ittihazı lâzım gelen tedabirin icrası hakkında Trabzon Valisi Abdullah Paşa'ya yazılması müzakere olunan kaime hakkında istizanı havi. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1266.94940 1266 9490 Sivas vilayeti Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden bazılarının Niğde tarafına geçerek gasb ve sirkat gibi hareketlere cüret etmekte olduklarından Kayseri, Niğde ve Kırşehir hudutları arasında bir derbend inşa edilmesi. (Dahiliye)
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.123.9490 123 9490 Bozok Sancağı mukataatını zabtetmek üzere liva-i mezburun sabık Sivas Valisi Abaza Mehmed Pasa uhdesinde bulunan Teke Sancağı'na ilhakan tevcih olunması için emir ısdarı hakkında tezkire. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9484 9484 Hama, Humus ve Maaratülnuman'da iskan edilen Yeniil, Türkmen, Koçili asiretleriyle Hama'da Gınolu, Çerkes oğulları, Döker, Elçi Ramazan, Atlıhan, Elçi, Kızıali, Karagözlü ve saire aşiretlerinin iskanlarını gösteren alel-esami müfredatlı defter Hamalu Türkmen Kabilesi'nden Bozok sancağı kuralarında iskan olunan ailelerin bedel-i avarız ve nüzul mukabili maktularını muntazaman ödemeleri ve oturdukları köylerindeki derbend mahallerinin kıta-i tarik ve haramzade şerrinden hıfz ve haraset ve inayesiyle mürur ve uburu temin etmeleri gerektiği ve saire hakkındaki kayıtları ihtiva eden tahrir-i cedid defteri. (Bas Muhasebe) g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..9471 9471 Kastamonu, Sinop, Kangırı, Bolu, Sivas, Amasya ve Karahisar-ı Sarki sancaklarının Dahiliye, Maliye, Ticaret, Nafıa ve saire umuruyla ilgili olmak üzere tamirat, mefrusat, memurin harcırahı ve bargir ücuratı, odun, kömür ve mum bahaları, masarif-i cüziye nakdiye ücretleri, hapishaneler masarifi, muhacirin-i Çerakise masarif akça nakliye ve bendiyesi, techiz ve tekfin-i fukara, tahrir masrafları, karantinahanaler masarif-i müteferrikası, turuk ve maabir masarifi, tereke esmanı ve saireye ait çeşitli masraflarına mütedair müteaddid hesabat kayıt ve tarihlerini ve bunlara ait fasıl vemadde numaralarını muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9466 127 9466 Yozgat'ın Hüseyinabad nahiyesine merbut Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes muhacirler tarafından müdahale edildiğinden şikayeti mutazammın karye-i mezkure imam ve muhtaranı tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Ankara; 9466)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94644 1262 94644 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin Bey'in jandarma silkinde istihdam edilmesi. (Harbiye; 85164)
HATT-I HÜMEYUN 193 9462 Anapa'dan Mahmud Haseki geldi. Battal Paşa kâfire firar etmiş ve asker Anapa'ya gelmiş, top ve mühimmat kâfire kalmış. Mahmud'un getirdiği tahriratlara bakıp Anapa'ya vezir, asker, top ve mühimmat gönderilmek için acele söyleşip rabıta veresiz. Hak teâlâ hazretleri kâfirin hanedanını müzmahil eyleye. İşte devlete böyle hiyanet eyledi. Anapa'ya bir serasker, mühimmat ve asker yetiştirmek lâzımdır, bir gün evvel nizam veresiz. a.g.y.tt
İBNÜLEMİN İE.HR.9.946 9 946 Kırım hanının obası ve Kalgay Sultan Çerkesinin tefrisatı için alınan Selanik keçesi, Bursa yastık ve minderi ile Mardin perdesine sarf olunan meblağa dair ruznamçe sureti.
İRADE İ.DH.1208.94597 1208 94597 İskan edilmiş oldukları Florina kazasına muzaf İskanto karyesinde kendilerine verilen arazinin tapu senedleri verilmediğinden bahisle umum Çerkes ahalisi vekili imzasıyla Florina'dan çekilen telgrafname.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94591 1262 94591 Rusya tebeasından Mavro Kordato'nun taht-ı imtiyazında bulunan Galos ve Yenişehir Simendifer Hattı'nın idare-i askeriye tarafından istimal ve idare olunduğu zaman taleb olunan tazminatın suretiyle itasına ve istimal olunan kömür ve saire esmanının takdiri için bir komisyon teşkili hakkında serefsadır olan irade-i seniyyenin tebliği. (Hariciye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI