Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.NZD.113.98 113 98 Rusyalı'nın Sohum Kale'sini tahliyesi ile Çerkes ve Abazalar arasında ihtilaf başladığından kaleye bir ferik tayini.
SADARET A.}MKT.NZD.289.98 289 98 Çerkes Osman Efendi'nin mesele-i zailede yaptığı tercümanlık hizmetine mukabil maaş aldığından tekrar maaş almaya hakkı olmadığı.
SADARET A.}MKT.NZD.308.98 308 98 Çerkes ve Nogay muhacirleri için Sofya'dan gönderilen ianenin postaneden alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.1739.98 1739 98 Çubuklu'da bulunan petrol depolama tesisinin idaresi için teşekkül edilen heyetin mahkeme kararı ile fesh edilemeyeceği, bunun ancak Sura-yı Devlet ve Meclis-i Ali'ce mümkün olabileceği.
SADARET A.}MKT.UM..525.98 525 98 Çerkeslerden olup Çürüksu'ya gelmiş olan muhacirlerin Hasankale'ye yerleştirilmesinden vazgeçirilip Endiras ve Tekman ovalarında iskan edilmeleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.98 59 98 1338 senesi Mart ayında Dersaadet Jandarma Alayı ile Kale-i Sultaniye ve Çatalca Jandarma Taburları mıntıkasında bir hafta zarfında meydana gelen hadiseleri havi Umum Jandarma Kumandanlığı'nın raporu.
DAHİLİYE DH.MKT.1405.98 1405 98 Sapanca'da Çerkeslerle Gürcüler arasındaki düşmanlığın bertaraf edilmesi için tarafların ileri gelenlerinden bir kaç kişinin sıkı bir şekilde uyarılmak üzere Dersaadet'e çağrılmaları için İzmit mutasarrıf vekiline yazı gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1418.98 1418 98 Sivas'ın Uzunyayla nam mahallinde iskan edilen Çerkes muhacirlerinin zulmünün men'ini talep eden Kuzugüdenli Karyesi ahalisinin arzuhalinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1616.98 1616 98 Çerkes muhacirlerinden Haris'den oğlunu askerlikten kurtarmak üzere Çorum kaymakamı, tahrirat katibi ve nüfus memuru tarafından ellişer lira alındığı halde oğlu askere gittiği şikayetinin tahkikat sonucu asılsız olduğu anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2292.98 2292 98 Kütahya ahalisinden ve erbab-ı mefsedetten Rasih adlı sahsın Dersaadet'te Çerkes Semsi Efendi ile birlikte fesat çıkarmaya çalıştıklarının anlaşıldığına dair ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.98 1906 98 Yozgat Sancağı'nın Kalehisar köyündeki Çerkes muhacirleri tarafından ahalinin tapulu arazisine müdahale edilmesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlığın giderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2668.98 2668 98 Ekinleri afete uğrayan Rakka kazasındaki Çerkes muhacirlere Ziraat Bankası'ndan borç verilmesi için Ticaret ve Nafia Nezareti'nce gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2864.98 2864 98 Refahiye kazasında iskan olunup sonradan firar etmis olan Çerkes muhacirleri için Refahiye emvalinden sarf olunan akçenin ödenmesine dair muamelelerin bildirildigi.
DAHİLİYE DH.SFR.272.98 272 98 Kaçakçılardan İzmidli Çerkes Bey ile rüfekası İbradi taraflarına geçtiğinden yakalanmalarının zorlaştığı. (Konya)
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.365.98 365 98 Mısır'dan firaren Dersaadet'e gelmiş olan Çerkes Hasan ile arkadaşının bir şey çalmamış olduklarının anlaşıldığı.
CEVDET C..ML..233.9799 233 9799 Larende Ayanı Çavuş zade Zeynel Abidin'in mirice zabt ve bedel mukabilinde evlatlarına terk olunan muhallefatı bedeli bakiyesinin tahsil ve irsalinin Karaman Valisi Çerkes Hasan Pasa'ya emri.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1306.97909 1306 97909 Abaza Marçan Kabilesi ümerasından Dok Hasan Bey'in uhdesine zabtiye süvari mülazım-ı saniliği rütbesi tevcihiyle taşra jandarma alaylarından birinde istihdamları. (Harbiye; 85164)
HATT-I HÜMEYUN 195 9750 Kuban Hanı Baht Giray'dan gelen tahriratın takdimine dair. a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9741 9741 Başmuhasebe umur ve muamelatıyla alakalı olmak üzere muhtelif şekillerde vefat eden Rakka Valisi Abdurrezzak, Sadrazam Mehmed, Belgrad muhafızı Mehmed, Silistre Valisi Seyyid Hasan, Sam Valisi Osman Paşazade Hacı Mehmed, Kırşehir ve Delvine mutasarrıfları Çerkes Mehmed ve Mustafa, Rodoscuk'ta Raha'da, Erzurum'da, Edirne'de mukim Süleyman, Ömer, Kadızade Halil, Seyyid Numan ve Hacı Osman Paşaların ve Hotin, Vidin, Özü muhafızları Arab Ahmed, Çatalcalı Ali ve Süleyman Paşaların muhasılları Hacı İbrahim ile Ali Beyler, Bayburt Voyvodası Köşik oğlu Salih Aga, Abdülkerim ve İbrahim Efendilerle Surre Emini Hacı Mehmed Tahir, Gümüşhane Emini Hafız Seyyid Mehmed, Matbah-ı amire emini Hacı Mehmed, Gradiska bina emini Mustafa Ağalarla sıkk-ı sani defterdarı Hacı Mehmed Hayri, Siroz mübayaacısı Mustafa Ağa, Güzelhisar, Edirne, Kilifçe, İskeçe, Rusçuk, Alaşehir, Selanik, Gölpazarı, Milas, Teke, Antalya, Pristine, Dimetoka, Tırhala, Malkara, Selanik, Balıkesir ve Zagra-yı Atik agyanlarının, Aydın, Beypazarı, Uşak ve Mihaliç havalisinde sekavette bulunan Çörenoğlu, Kel Hasanoğlu, İbrahim, Tahir ve Nekkaroğulları'nın Rodos, Kütahya, Lazkiye, Trabzon, İlbasan ve Konya'da sakin tacir, esnaf ve diğer zümrelerin emval, emlak, akar, nükud, hayvanat, zehair vesairelerinin devlet tarafından zabt, tahrir ve füruht isleriyle diğer zimemat ve müfredat hesablarıyla ilgili müteaddid ahkam, evamir, ilmühaber suret ve serhlerini havi muhallefat defteri.
İBNÜLEMİN iE.HR..10.973 10 973 Kefe Gümrüğü malından almak üzere ihsan kılınan beş bin akçe salyane beratını zayii ettiğinden müceddeden berat talebini havi ümera-i Çerakise'den Murteza Mirza imzalı istida.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI