Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 1 0 Anapa, İsakçı, Silistre ve Semendire Kaleleri'ne gönderilen mühimmatın sefinelere nalili için at kayıkları tayin etmesinin Mavnacılar Kethüdası'na emri. a.g.tt
SADARET A.}MKT.DV.1.28 1 28 Gemisine Çerkes yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reis'in serbest bırakılması için akrabası Kuyumcu Osman'ın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmesine dair Trabzon Valiligi'ne kaime.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.1.88 1 88 Eski sadrazam Ferah Ali Pasa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına... Eski sadrazam Ferah Ali Paşa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına ve Bagdad üzerinden gelip Üsküdar'da toplantı yapan Numan Bey'in sahte mi yoksa gerçek şeyh mi olduğunun araştırılmasına dair hatt-ı hümayun.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.5 1 5 Ereğli kömür madeni hakkında Hükümet-i Seniyye tarafından tayin edilen Bahriye Nazırı Ahmed Rasim Pasa ile Nafia Nazırı Hasan Fehmi Pasalar ile Bedros Efendi ile Mösyö Minye arasında kararlaştırılan mukavelename. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.22 1 22 Mudanya ve Mihaliç altın ve gümüş madenleriyle, Malta tası ve kömür madenlerinin imtiyaz hakkının verilmesi hakkında Meclis-i Vükela kararı.
SADARET A.}MTZ.RS..1.22 1 22 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağa'nın İslimye sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
DAHİLİYE DH.KMS.1.29 1 29 İngiltere'nin Dersaadet eski sefirinin esi Madam Lavetr riyasetindeki heyet tarafından muhacirine meccanen tohumluk dağıtılması için vagon tahsis edilmesi
DAHİLİYE DH.EUM.1.Sb.1.20 1 20 Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesiyle alakalı olduğu haber verilen Çerkez Süleyman oğlu Mehmed'in ilgili evrakıyla birlikte Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfi Riyaseti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1.6 1 6 Kengiri sabık Mutasarrıfı Abdülgani Paşa'nın asar ihalesi için Çerkes Kazası'na gitmesinden dolayı aldığı yevmiye ve harcırahlarının geriye istenmesinden dolayı yaptığı şikayet üzerine konunun Maliye Nezareti'ne havale olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1.50 1 50 Terkos nahiyesinde görevli Polis Lütfi, Bağdat'ta görevli polislerden Salih, Zeydan ve İbrahim Biga'da görevli polislerden Ahmed Sevki, Mustafa ve Canbeden ve İskenderun Gümrük Kantarcısı Çerkes Mustafa Fevzi Efendilere iftihar madalyası verildiği ayrıca Tercüman-ı Hakikat ve Tarik Gazeteleri Ser-müfettişleri olan Abdullah ve Rıfat Efendilere de zayi madalyalarına ait beratlarının verildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1.99 1 99 Çerkes muhacirlerinin iskanları ile ilgili memuriyetle Konya'da bulunan Saim Efendi'nin görevine son verildiğinden biriken istihkakının Muhacirin İdaresi'ne gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SAİD.1.22 1 22 Hariciye Hukuk Müsaviri Muavini Ali Seyyid Bey'in (Anapa, h. 1273) sicil dosyası.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.3 1 3 Sivas vilayetinde sakin Çerkeslerin rızaları dışında bir hal ve harekete girişmemeleri için tedbirler alınması, asayişi bozmaya cüret edenlerin başka vilayetlere nakli, hapis ya da tevkif edilmesi gerekenlerin de kefalete bağlanarak yine zuhur ettiğinde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.10 1 10 Sivas vilayetinde Çerkeslerin süvari ve silahlı olarak Tenos'un Alakesir karyesini basıp gasb ve yağma yaptıkları, başka karyeleri de basmak niyetinde oldukları haber alındığından asker sevk edilerek tecavüzlere meydan verilmemesi.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.13 1 13 Boğazlıyan'a bağlı karyelere hücum eden Çerkeslerden yakalananların merkez livaya gönderildiği ve Yozgad livasında başka vukuat olmadığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.18 1 18 Yozgad'ın Boğazlıyan kazasındaki Rumdiken karyesi İslam ve Hıristiyan ahalisine ait davarların Çerkes süvarisi tarafından Aziziye cihetine geçirilmekte olduğu haber alındığından, Çerkeslerin gittikleri güzargaha süvari sevk olunduğu, Kayseriye'de ise asayişin berkemal olduğu.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.21 1 21 Bünyan-ı Hamid'in Gemerek karyesine Çerkeslerin hücum etmek niyetinde oldukları haber alındığından, taburun muvasalatına kadar o mevkinin muhafaza edilmesi ile karyelere tasallut eden Karapapak karyesinden Hamidiye Alayı Yüzbaşısı Asker Ağa ve maiyyetindekilerin yakalanması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.22 1 22 Sivas'ın Boğazlıyan ve Akdagmadeni kazasına bağlı köylere tecavüze hazırlanan Çerkeslere karsı gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.38 1 38 Yozgad'da ulema ve muteberan vasıtasıyla Çerkes muhacirler ve kadim ahaliye gerekli tebligatın yapılarak teskin edildikleri ve asayişin berdevam olduğu.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.48 1 48 Ayvarönü adlı Çerkes karyesi ahalisinin Erbaa kazasına baskın yapmak niyetinde olduğu anlaşıldığından, Çerkeslerin def ve tenkiliyle vukuata meydan verilmemesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI