Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.ML.10.46 10 46 Saray-ı Hümayun ağalarından Faik Ağa'nın mahlul kalan maaşının, Medine muhacirlerinden cariyeleri Çerkes Dilhayat ile İhsan Hanım'a tahsisi. (1311/Za-10)
KIBRIS KB.MAA.FE.10.72 44 10 72 44 Çerkes Derviş Hüseyin Efendi ispat-ı rüşd etmekle emanetteki nakit parasının Leymosun Eytam Sandığı'na havalesine dair. (Leymosun ve Baf Kazaları Niyabeti 2; EHT.)
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.DH.10.54B 10 54B Ermeni erbab-ı fesadına karsı Kürdlere, Çerkeslere ve Avşar Aşireti'ne sabır tavsiyesinde bulunulduğu. (a.g.y. tt.)
YILDIZ Y.PRK.ESA.10.85 10 85 Kafkasya'daki Müslümanların memalik-i mahsusaya hicret etme isteklerinin İngiltere Parlamentosu'nda müzakere edildiği. İzmid-Ankara simendiferi müstahdemlerinden Avusturyalı ve İtalyan bazı kişileri Çerkeslerin öldürdüğü. Osmanlının Rusya'yla iyi ilişkiler içinde bulunmasını İngiltere'nin çekemediği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
İRADE İ..AZN.10.19 10 19 Katl maddesinden on beş sene kürek cezasına mahkum bulunub Sinop Hapishanesi'nde mahpus olan Çerkes Mehmed Çavuş'un kalan ceza müddetinin afvı. (1311Z-04)
İRADE İ..DFE.10.20 10 20 Ereğli kasabsının Kestaneci karyesi dahilinde Çerkesoğlu Yorda'nın kendisine ait arazi üzerine bina yapmasına izin verilmesi talebi. (1318Z-04)
HARİCİYE NEZARETİ 100 36 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistanlı Hafize Hanım'm kızlarını ve cariyesini satmaya kalkan müteveffa Hüseyin Paşa'nın zevcesi Fatma Hatunun men edilerek durumun bildirilmesi.
SADARET 100 0 Dağıstan muhacirlerinden Şuayb Efendinin uygun biryere iskanı hususunda bilgi isteyen Sadaret Tahriri altına münasip yer bulunamadığını bildiren Zabtiye Müşiri Mehmed Emin Paşanın derkenarı.
DAHİLİYE DH.İD.100.7 100 7 1- Askeriye'nin binek ve yük hayvanı ihtiyacını karşılamak için belirli evsafdaki at ve katırların ihracının yasaklandığı. 2- At cinsinin çoğaltılması ve neslinin islahı konusunda halkı teşvik etmek amacıyla at yarışları tertibi ve masrafların vilayetlerce karşılanması. 3- Mübayaa komisyonlarının vazifelerini gösterir nizamname. 4- Konya'da tertiplenecek olan at yarışı programı. 5- Kelkit ve Siran'da depo ve hara tesisi.
CEVDET C..TZ..100.5000 100 5000 Çankırı sancağı Çerkes nahiyesinde bazı köylerde Seyyid Ahmed'den mahlul tımarın Sadrazam Kitapçısı Ahmed Sani'ye tevcih edildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.100.181 100 181 Bandırma Belediyesi sabık reisi Çerkes Hüseyin Vehbi Efendi'nin, İstanbul'a gelmesin hususunun kendisine bildirilmesine dair Kalem-i Mahsus'dan Karesi Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
İRADE İ.TAL.100.1 100 1 Yaveran-ı hazret-i şehriyari'den Süvari Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in bir derece rütbesinin terfii. (1314M-101)
SADARET A.}DVN.100.25 100 25 Tutuklu sahsın tahliye edilmesi talebi.
İRADE İ..HUS.100.134 100 134 Aydın vilayeti dahilinde zuhur edecek kömür madenlerin imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihsan buyrulduğu. (1320S-51)
İRADE İ..HUS.100.148 100 148 Musul vilayeti dahilindeki petrol madenlerinin imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ita buyrulduğu. (1320S-65)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1000.74949 1000 74949 Kunaytara kazasında sakin Dürzi, Arab, Çerkes ve Türkmenlerden askere alınacakların muhtar ve azalarıyla birlikte hükümete gelerek muayene olmalarına Besinci Ordu Müsiriyeti tarafından mübaseret olunduğundan Müsiriyet'in bu hizmetinin Meclis-i Mahsus tarafından takdirle karşılandığı. (Arabistan)
CEVDET C..AS..1000.43721 1000 43721 4. Ordu'da teşkil olunan Çerkes süvari 2. alayı kumandanlığına Binbaşı Hüseyin Ragıb Bey'in kaymakamlıkla tayini hakkında hüküm.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI