Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.951.40843 951 40843 Çerkesler üzerine giden Rus gemilerinin kısmen kazazede olup karaya çıkabilen askerin de Çerkesler tarafından imha olunduğu ve Mısır Valisi Mehmed Ali'nin istiklal davası hakkında istihbarata dair.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.950.71233 950 71233 Aziziye kazasındaki Muhacirin-i Çerakisenin tesisat-ı askeriye ianesine mukabil edecekleri seksen bir re's hayvanın bilmuayene kabulü. (Sivas)
DAHİLİYE 95 2 Manyas nahiyesine tabi Germiyan köyünde kendisine ihsan edilerek senedatı verilmiş olan Germiyan Çiftliği'nin bir kısmına Çerkeş muhacirleri tarafından yapılan müdahalenin menine dair Ahmed Paşa'nm istidası üzerine gerekenin ifası.
SADARET A.}MKT.NZD.95.17 95 17 Meclis-i Vala Reisi ve Evkaf Nazırı maiyyetlerinden Çerkes Mehmed ve Hüseyin Hüsnü'ye askeri rütbeler verilerek Çerkes tarafına gönderilmeleri.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.95.7060 95 7060 Safranbolu Redif Çerkes Taburu'nca vukuu ihbar olunan ahval-i gayr-i marziyenin tahkiki yolunda vuku bulan masarifin tazmini icab etmeyeceği. (Harbiye)
CEVDET C..AS..95.4340 95 4340 Abaza havalisinde kaht-ı gala zuhur ettiğinden ahali Anapa'ya geldiği ve açlıktan helak olmamaları için kendilerine on günlük tayinat verildiği.
CEVDET C..DH..95.4707 95 4707 Acem, Abaza ve Gürcistan seferlerinde gösterdiği hizmete mükafat olarak kadim ocaklıkları olan Çıldır eyaletinin oğlu Yusuf Pasa'ya tevcihi istidasına dair İshak mühürlü tahrirat.
DAHİLİYE DH.EUM.THR.95.15 95 15 Sulben idam edilen Çerkes Mehmed'in maden-i rüsum-ı mukarreresinden borcunun tahsili için vereselerinden Hikmet Bey'in Dördüncü Ordu'ya sevkedildiği bilinmekteyse de hangi alayda çalıştığının bilinmediği, Talat Bey'in de askerlikten men edildiği ve Trablusgarb'a gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.H...95.27 95 27 Kocası İnebolulu Çerkes Mehmed tarafından terkedilen Fatma Hanım'ın arzuhali.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.949.71135 949 71135 Aziziye kazasında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine karsılık, asakir-i Şahane'ye elverişli seksen bir adet nakliye hayvanı vereceklerinin Sivas Valiliği'nden telgrafla bildirildiği. (Harbiye; 70956)
HATT-I HÜMEYUN 948 40789 Bin sekiz yüz on üç senesinde Avusturya ile Rusya arasında AKD olunan ittifak muahedesinin tercümesi. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 947 40738 Çerkesler üzerine sevk edilen Rus gemilerinin fırtınadan kazazede olduğu ve saire hakkında Viyana Sefiri Rıfat Bey'den gelen tahriratla Prusya Sefiri Kamil Paşa'nın Mısır havadisini havi tahriratının gönderildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.947.70956 947 70956 Aziziye kazasında ikamet eden Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine mukabil, asakir-i şahaneye elverişli seksen bir adet hayvan vereceklerinin Sivas Valiliği'nden bildirildiği. (Harbiye; 70956)
HATT-I HÜMAYUN HAT.947.40738 947 40738 Çerkesler üzerine sevk edilen Rus gemilerinin fırtınadan kazazede olduğu ve saire hakkında Viyana Sefiri Rıfat Bey'den gelen tahriratla Prusya Sefiri Kamil Paşa'nın Mısır havadisini havi tahriratının gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 945 0
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.943.70680 943 70680 Muhacirin-i Çerakiseden ve tarikat-ı Kadiriyye Mesayihinden müteveffa Abdullah Efendi mahdumu Mehmed Kerim Efendi'nin vefatı ile münhal emlak-ı mazbutası mukabili maaşının validesi Nefise Hanım'a tahsisi. (Maliye)
DAHİLİYE DH.MKT.942.21 942 21 Nüfus'a ait işlemlerde bütün kimlik bilgilerinin tam olarak kaydedilmesinin umuma tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.942.35 942 35 Muhacirin-i İslaniiye'nin Osmanlı tabiiyetine geçmeleri için tebası oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları gerektiğinin Hariciye Nezareti'ne bildirilmesi.
CEVDET C..AS..940.40799 940 40799 Sefere memur tavaif-i askeriyenin tayinatları için, nakliye bahasının nakden eshabına verilerek, Hırsova kazasından mübayaa olunacak zahairin miktarı. (Hırsova Muhafızı Vezir Abaza Mehmed Pasa'ya)
YILDIZ Y.A.RES. 94.75 94 75 Erzurum dahilinde zuhur eden petrol ve neft madenleri imtiyazının Ahmed Celaleddin Pasa'ya ihalesine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI