Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d 09072a 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska, Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silisfre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin sefil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafından verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağın miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 09072b 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska,,Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin "^-z Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silistre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin "y^ setil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafmdan verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağm miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 023107 0 Rus Devleti tebası iken terk-i tabiiyet edip, 5-8 Cemaziye'l-evvel 1277 tarihlerinde Samsun'a gelen Çerkeş kabilelerinden Bizedönem ve Almkesik "a kabilelerinin Ankara, İstanbul ve Amasya'ya gönderilenleri ile 29 Kanun-ı Evvel 1277 de yine Samsun'a gelen Nogay Canboylak kabilelerinden Konya'ya gönderilecek 829 nüfusun isim ve yaşlarını gösterir iskan defteri, a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 999 0 Çıldır valisi Şerif Paşa'ya barut ve fişek ile imdad olunması,Gürcü beylerinin ve o civar ağalarının hüsn-i tedbir ile bu tarafa celb olunmaları ve Gülşen beyzade'nin ahvalinin tahkik olunması hakkında sadrazam yusuf Ziya Paşa dan kaymakama yazılan tahrirat.
CEVDET C..AS..999.43680 999 43680 Ağrıboz ve Karlıeli sancakları mutasarrıfı olup ismail seraskeri maiyetine asker sevkine memur Çerkes Hasan Pasa bir müddet Teke tarafında kalmağa memur olduğundan kapı halkı ve maiyetindeki askerle hemen gitmesi hakkında Kandiye muhafızı Selim Paşa'ya hüküm. y.tt
HATT-I HÜMEYUN 998 41892 İkinci defa yapılan mütareke teklifine Başkumandan Kamenski'nin cevabı leffen gönderilmiş olup iartname gibi bir kağıdın da tercümesi birtince gönderileceğine,tahrirat tarihinden bir gün sonra muharebeye başlanacağı cihetle artık kendilerini muharib ve mahsur tasavvur ederek Edirne vesair yerlerdeen gelecek yardımların tesri edilmesine dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa dan rikab kaymakamına yazılan tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 994 0 Düşmanın harekatı, Gürcistan ve Abaza ahalisinin vaziyetleri hakkında gelen haberlere, Rusların denizden Pulathane'ye çıkardıkları askerin denize döküldüğüne dair Hazinedarzade Süleyman Ağa'nın Sadrazam Yusuf Paşaya yazdığı mektup.
DAHİLİYE DH.KMT.994.60 994 60 İltica amacıyla Kafkasya'dan Dersaadet'e gelip, uzun zamandır Tahtakale'de Demirtaş Han'ında kalan ve kiralarının ödenmesini isteyen muhacirlerin ellerinde hicretlerini belirtir bir pasaportlarının olmaması dolayısıyla Rus vatandaşı olarak bir yerlere gönderilmeleri sakıncalı olsa da, han ücretlerinin ödenmesinin uygun olacağı.
İRADE İ.DH.991.78231 991 78231 Suriye jandarma alayının birinci taburu binbaşısı Mehmed Hakkı Efendi ile Yüzbaşı Çerkes Necib Efendi'ye Avusturya devleti tarafından verilen nisana dair.
HATT-I HÜMEYUN 990 0 İstilaya uğrayan yerlerin tahliyesi için İstanbul Rus elçisi italenski'nin Bükreş teki memura yazdığı kağıdın gönderildiğine dair galib efendi ye yazılan şifreli emrin sureti.
HATT-I HÜMEYUN 990 0 Kobanlı olup Rus ordusunda hizmet eden ve Silistre'den kaçan bir tatarın ifadesinde, Silistre Kalesi'nde düşmanın az kuvveti olduğu hakkında şifahi ifadesi.
HATT-I HÜMEYUN 990 41833 Sulh akdine mani olan ve Devlet-i Aliyye ce müdafaa edilen Anadolu hududu meselesi etrafınamüteaddid görüşmeler yapıldığına,fikirler teati olduğuna dair murahhaslarımızdan şifre ile gelen takrir sureti.
HARİCİYE NEZARETİ 99 41 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan zadeganından Dersaadet'e azimet edeceklere ruhsat verilmesi.
SADARET A.}DVN.99.15 99 15 Çerkes muhacirlerinden Musa'nın ilim tahsil etmek istediğinden yardım talebi.
SADARET A.}DVN.99.98 99 98 Çerakis muhaciri Çarsanba sakinlerinden Kasımpaşa Tersanesi'nde asker Mehmed'e ihraç tezkiresi verilmesi talebi.
SADARET A.}MKT.DV.99.28 99 28 Çerkes Mehmed Vakfı'na aid arazi ve dükkanlara yapılan müdahalenin meni ve mütevellisine teslimi.
SADARET A.}MKT.MVL.99.40 99 40 Afşar ve sair aşiretlerin Zamantı havalisine yerleştirilmesiyle zuhur eden hadiselerin önüne geçilmesi hususunda alınan tedbirler.
CEVDET C..DH..99.4946 99 4946 Çerkes muhacirlerine verilen erzağın senetleri. a.g.tt
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.99.30 99 30 Meşhur şakilerden Sarnıç karyeli Çerkes Hamza ve arkadaşları ile jandarma müfrezesi arasında Yenişehir kazası civarında vuku bulan çatışmada, Hamza'nın ölü olarak elegeçirilip arkadaşlarının takip edildiği.
DAHİLİYE DH.MUİ.99.75 99 75 Çerkes Kofu Hanım tarafından Biga'dan Meclis-i Mebusan'a çekilen telgrafın gönderildigi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI