Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..HR..93.4637 93 4637 Osmanlı kalelerinden Fas, Anafara ve Ruh kaleleri Dadyan melikinin hükümeti toprağından olup bu defa Ruh Kalesi'ne asker ile yardımda bulundukları Başmuhafiz Halil Pasa tarafından bildirildiğinden bahisle kale muhafızı ile ittihat ve ittifak üzere bulunmalarına ve ayni veçheli muhafıza emir verildiğine ve mezkur kalelerde bulunan askerlere Abaza eşkıyası tarafından taarruz vaki olur ve gidip gelenlere tecavüz edilirse kendilerinden tahsil edilmekle beraber memleketlerinin tahrip edileceğine dair Dadyan melikine ve kethüdası Çiçeva ile amcası Menoçehre ve Papas Hokandel'e yazılan hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.93.21 93 21 Burhaniye Hapishanesi'nde bulunan Çerkes İshak oğlu Kasım isimli sahsın ırza tecavüz suçundan tutuklu bulunduğu.
DAHİLİYE DH.İD.93.7 93 7 1- Vatandaşların taksimat-i Mülkiye ve Askeriye hususunda yapılmasını istedikleri tadilat ve tahvilata dair taleplerini mahalli idarelere bildirmeleri lüzumu. 2- Vilayetlerde askeri ve mülki azalardan mürekkep komisyonların, taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılacak tadilat ve tahvilatı tetkik ederek karara bağlanması. 3- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılması istenen tadilat ve tahvilatı havi vilayetlerden gelen tezkirelerin Dahiliye Dairesi'nde teşekkül eden bir komisyonca birleştirilerek bu hususta hazırlanacak kanun layihasının Meclis-i Mebusan'a takdim edileceği. 4- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'ye dair vilayetten gönderilen mazbataların Bab-i Ali yangınında yanması üzerine mazbataların ikinci nüshalarının vilayetlerden talebi.
DAHİLİYE DH.SFR.93.6 93 6 Sinop'ta menfi bulunan Çerkes Abdullah bin Musa'nın serbest bırakılmasına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.93.205 93 205 Enver Paşa'nın adamlarından Gönenli Çerkes Çakır adlı sahsın Gönen havalisine giderek Çerkeslerden çete teşkil ettiği öğrenildiğinden konu ile ilgili izahat verilmesi hususunda Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Karesi Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.93.17 93 17 Edirne Harbi'nde kaybolan binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey hakkındaki tezkire cevabının süratle bildirilmesinin rica olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.93.39 93 39 Edirne Harbi'nde kaybolan, binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey'in hayat ve mematı hakkındaki keyfiyetin, Atina'da Hilal-i Ahmer Murahhası Doktor Ömer Lütfi Bey'e yazıldığı, alınacak cevabın vürudunda arz-ı malumat edileceği. (Osm.)
İRADE İ.SD.93.5555 93 5555 Şam'ın Vadi'l-acem kazasındaki bir kısım çerkes muhacirin Kuneytara kazasına yerleştirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.93.61 93 61 Çerkes muhacirleri hakkında tahrirat.
İRADE İ.AS.93.32 93 32 Adana hadisesinde katil fiilinde bulundukları tahakkuk eden Çerkes Mirza Mehmed ile refikinin küreğe konulması. (1327N-143)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.927.69452 927 69452 Kastamonu Vilayeti Amasra Nahiyesi'nin Kalaycı karyesinde mutasarrıf olduğu arazide zuhur eden kömür madenin imtiyazının, kendi uhdesine ihalesini havi Mehmed Tevfik'in arzuhali. (Orman ve Meadin; 67432)
DAHİLİYE DH.MKT.925.11 925 11 Musul ve Bağdat vilayetleri havalisinde olup imtiyazı Hazine uhdesinde olan petrol madenleri hakkında tetkiklerde bulunacak heyete kolaylık sağlanması.
DAHİLİYE DH.KMT.923.52 923 52 Tahtakale'de Demirtaş Han'ında bulunan yirmi hane Kabarday muhacirinin münasib bir yere iskanları için itası kararlaştırılan onbin guruşun 1320 senesi tahsisatına mahsuben acilen irsali lüzumu.
CEVDET C..AS..921.39812 921 39812 Eflak Kapı kethüdası marifetiyle mübayaa ve Çernice'ye gelen arpa arabalarının, Vidin Seraskeri Vezir Hasan Pasa maiyyetindeki Vezir Çerkes Hüseyin Pasa ve askerleri için, o tarafa gönderilmesi ve kendi mevcudundan da miktar-ı kifaye arpa irsali. (Çernice'de zahire kabzına memur Çerkesli Halil Efendi) a.g.tt
CEVDET C..AS..920.39780 920 39780 Abaza ve Çerkez taifeleriyle müttefikan Sohum kalesinin istihlasını taahhüd etmiş olan, Sohumlu Gülsenzade Arslan Bey'e Ruslar'a sezdirmeksizin, top ve asker gönderilmesinin takarrur ettiği ve bu babta ittihazı muktazi hakimane tedabir. (Trabzon Valisi Hüsrev Pasa'ya) a.g.tt
HARİCİYE NEZARETİ 92 4 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolon mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in durumu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 92 117 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerker muhacirlere dair Sefaret-i Seniyye ile Novorossisk Şehbenderliği arasında teati olunan muharreratm suretleri leffen takdim olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 92 113 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Novorossisk şehbender vekilinin sene-i sabıka muhacirlerinden kalan sekiz Çerkeş'in şevkine mecbur olduğuna dair tahriratta münderiç muhacirlerin azimetini tehir eylediği.
HARİCİYE NEZARETİ 92 84 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Muhacir kabileleri yola çıktığından Novorosisk şehbenderinin malumatı olmadığına dair olan telgrafa cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 92 79 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban dağlarından Memalik-i Şahane'ye hicret edecek dokuz bin yüz kişi hakkında cereyan eden muhabere suretlerinin leffen irsali.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI