Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 92 76 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirlerinin Memalik-i Şahane'ye suret-i nakilleri hakkında Kafkasya guvemörünün telgraöıame sureti.
HARİCİYE NEZARETİ 92 73 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Dokuz bin yüz nefer muhacir hakkındaki tahrirata cevab itası ricası.
HARİCİYE NEZARETİ 92 69 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban'dan Memalik-i Şahane'ye hicret edecek muhacirin.
HARİCİYE NEZARETİ 92 68 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban'dan hicret edecek muhacirin hakkında telgîafiıameye cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 92 11 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden altı yüz altmış altı hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretine Rusya Hükumeti'nin bu aralık mezuniyet ita edemeyeceğine dair tahrirata cevab.
DAHİLİYE 92 50 Karaferye Kazası Kaymakamı Rüşdü Efendi'nin o bölgede iskan olunan Çerkez muhacirlerin nüfusa kayd edilmesi sırasındaki yalan beyanı, miri silahları reji kolcularına vermesi gibi uygulamalarından dolayı işten elçektirilerek mahkemeye alınması yolundaki Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesi'nin mazbatasının gereği yapılmak üzere Selanik Vilayeti'ne gönderilmesi.
DAHİLİYE 92 18 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek isteyen Rus tebeasmdan Müslüm Laz ve Gürcüler için Rusya'dan izin alınması için teşebbüse geçilmesi, izin alınırsa iskanları için arazi hazırlanması.
CEVDET C..DH..92.4597 92 4597 Soğucuk'tan gelen Çerkes, Abaza ve Ada beylerine ve maiyyetlerinde bulunan sipahi ve is erlerine ve mihmandarına verilmek üzere tertip olunan atiyyelere dair.
DAHİLİYE DH.EUM.THR.92.78 92 78 Kayseri'de oturan ailesinin fakr ü zaruretine binaen memleketine nakli hakkında müracaatta bulunan İstanbul Polis mürettebatından Çerkes Ahmed Efendi'nin isteginin kabul edilip Kayseri'ye nakledildiği.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.92.39 92 39 Bütün memurin ve müstahdemine tahsisat itası kararlaştırıldığından, Konya Hapishane-i Umumisi gardiyan ve memurlarının maaşına ayrıca zam yapılamayacağı, bütçenin de zam yapmaya müsait olmadığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.92.2 92 2 Tokad'a tabi Dimurta ve Kaledere karyelerine iskan edilen Çerkes muhacirlerle eski ahali arasında çıkan olayda dört kisinin yaralandığı, yaralılardan birinin vefat ettiği, münazaanın sona erdirilerek gerekli tedbirin alınması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.92.4 92 4 Edirne Harbi'nde kaybolon mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in durumu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.3.92.6 92 6 Babıali'nin Londra Sergisi'ndeki görevi ve İngiltere'de Çerkes muhacirleri için düzenlenen yardım organizasyonuna katkısı dolayısıyla Lord Stratford de Reddiffe'e teşekkürü.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.92.113 92 113 Novorossisk şehbender vekilinin sene-i sabıka muhacirlerinden kalan sekiz Çerkes'in sevkine mecbur olduğuna dair tahriratta münderiç muhacirlerin azimetini tehir eylediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.12 92 12 İzmid'de Barut Fabrikasının keşf ve imali için yapılan görüşme.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.102 92 102 Gönüllü Çerkes neferden mürekkeb süvari Nizam Fırkası'nın teşkili için bazı mülahazatı havi Fransızca bir layihanın takdimi.
SADARET A.}AMD.92.75 92 75 1- Belgrad muhafızının akçe talebinin gecikmeli olarak gönderildiği, zahire talebinin ise Vidin valisine havale edildiği 2- Varna'da iskan edilen Kırım ve Çerkez muhacirleri ile mesele-i sabıka esnasında asker erzakı için halka yapılan borç meselesinin tesviyesi. 3- Rusçuk Vali Konağı'nın eksik kalan kısmı ile hapishane ve evrakhanenin acele insası için gerekli paranın Rusçuk Mal Sandığı'ndan havalesi. 4- Silistire valisinin mahdumu Hacı Ali Bey ile Rusçuk'taki Avusturya Vapur Kumpanyası Memuru Raha'ya rütbe tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 919 39986 Kaynarca Muahedesinin Eflak ve Boğdan hakkındaki maddelerine,ahidnamenin Eflak ve Boğdan la ilgili on altıncı maddesinin tadiline, Eflak ve Boğdan umuruna, Rus elçisine 15.S.1198 de verilen senet ile 4.C.1217 de verilen resmi takrir suretlerine Yaş ve Bükreş muahedelerindeki Eflak ve Boğdan la ilgili ahkama ve şerait-i atiaya bazı yeni maddeler ilavesi taahhüdüne dair.
İRADE İ.DH.919.72896 919 72896 İpek ve Yakova taraflarında eşkıyalık yaparken yakalanan Çerkes Ömer bin Hüseyin ve diğer bazı şahısların cezalandırılmaları.
HATT-I HÜMEYUN 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmağa çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI