Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya tedarikatı külliyede bulunmakla beraber Gürcistan Hanı Ereğli han ile müttefik bulunduğundan gerek İran Devletinin ve gerek Dağıstan , Azerbaycan beylerinin bunların istilasına uğramamak için müdafaa tertibi almalarına dair. Çıldır valisine mektup. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Gürcistan Beyi Ereğli Han'ın Mehmed Hasan Han a bazı hususatı görüşmek ve ittihad ve muhabbet etmek için gönderilen iki mektup.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ile Ereğli Han ittifakı hasebiyle Ereğli Hanın tecavüzü vukuunda ittihadı islam sebebiyle Azerbaycan ve Dağıstan hanlarının bilittifak Devlet-i Aliyye emrinde harbe iştirakleri vecibattan olduğu ve mesarifata yardım olmak üzere bir miktar sikke ve bir saatin hazinedar İbraim Bey yediyle alındığı ve bu iltifat ve ihsana son derece memnuniyet husule geldiğine dair. Çıldır valisi Süleyman paşa ya gönderilen teşekkür mektubu. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ve Gürcüstan han'ı Ereğli Han hududu tecavüze başladıklarından, evvelce ittifak edilen bütün hanlarla beraber Çıldır valisinin müdafaaya kıyamlarının iradei seniyye için İran dan sefir gönderildiğine dair mektub. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Ereğli Han meselesi için görüşülmek üzere adamlarından birini gönderdiğine dair Çıldır valisine a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Çıldır valisi Süleyman paşa ya yazılan bu mektupta Ereğli Han ın dokuz aydan beri Rusya keferesine tabi olup sarı Mustafa Paşa Kalesini muhasara ve civar köyleri tahrip ve yağma etmiş iken Mehmed Hasan Han ın ve maiyyetindeki Lezgi askerinin ve bizlerin birleşmesiyle zarar hücum def edilmiş ve rücat eylemişlerdir. Rusya nın İran tarafına mürura mesrut olduğuna ve cümleten elele verilirse diğer hanların da muavenet edeceklerine ve Ereğli Han ve Rusya artık hiç bir şeye muvaffak olamayacağına dair. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Hazine katibi İbrahim Bey vasıtası ile Çıldır valisi Süleynman Paşa'ya ve Dağıstan valisi Mehmed Bin Serhay Han a gönderilen mektup ve atayanın vasıl olduğuna ve Ereğli Han ın müslümanlara karşı olan tecavüz ve adavetine ve Rusların tecavüz fikirlerine binaen Azarbeycan üzerine tecavüzlerine meydan verilmemek üzerine askeri ile kendisi o taraftan osmanlı askerinin diğer tarafından müştereken hareketlerinin lüzumuna dair dağıstan ve Kuman valisi Mehmed Bin Serhay dan sadrazama mektub. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rus ve Gürcistan'a karşı Dağıstan,Şirvan,Gence ve Krabağ hanlıklarının ittifaka alındığına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Şirvan Hakimi Mehmed Hasan Han imzasıyla sadrazama yazılı bu mektupta,mektubun Sadaret pehaniyle fermanın Hazine katibi İbrahim Bey vasıtasıyla alındığına ve Azerbaycan'da Gence kalesi nin birkaç seneden beri Ereğli Han'ın ve Rusyalının yed-i zabtında iken ümera ve civar halkimlerin ve Asakir-i Osmaniye nin himmetiyle istirdad edildiğine ve muahharen Ereğli Han oğlu Elmaz Mirza ve damadı Davud Bey ve Şemseddinli Ali Sultani asakir-i vafiye ile kaleye tasallut etmek istemişlersede ahalinin himmeti ve asakirin gayretiyle düşmanın tecavüzünden def edildiğine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Erdebil hakimi Nazar Ali Han eşraftan sadrazama yazılan bu tahriratta Çıldır valisi Süleyman paşa vasıtasıyla gönderilen ferman ve atiye-i nakdiye ve murassa saatin vasıl olduğundan padişaha dua ve sadakate devam ettiğine ve ereğli han haini ile müttefiki Rusya'nın hududu memalik Azerbaycan ve kalei İran'a tecavüz etmeleri lazım gelirse hududu saltanatı seniyyedeki vüzera ve miri miran İran ve hükümdaranı Dağıstan'la şttşfak ederek def-i tecavüzlerinin kabil olacağına dair. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Hazine katibi vasıtasıyla evamir ve ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan havalisi hanlarına gönderildiğien ve Tiflis hanı Ereğli Han ın Gence üzerşne tecavüzü sebebiyle Şeki hanı Mehmed Hasan han ın meyusiyetine dairt Çıldır valisi Süleyman Paşa nın sadarete gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ile ittifak eden Tiflis hanı ereğli Hanın niyeti fasit olmakla şayet memalik-i Rum'a veyahud Azerbaycan vilayetlerine alelhusus İrvan kalesine taarruzu halinde bütün Azerbaycan ve Dağıstan ümerasının bilittifak vüzera-yı devleti aliyye ile harbe iştiraklerini mübeyyin Çaıldır valisi tarafından hazine katibi İbrahim bey vasıtasıyla ümeraya tevdi olunan fermanlar ve hediyeler meyanında kendisinde hediye ile müşerref olduğunun teşekkürle beraber fermanı padişahının vacibül-ittiba olduğunu ve nazar-ı kimya eseri padişahinin dür tutulmaması ricasıyla padişaha arizası. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 İran vilayetlerinden birinin ahvaline ve Gürcüler hakkında casuslarının haberlerinin beklendiğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Padişaha sadakat teyidi zımnında İstanbul'a gitmesini duymasmdan mahzuz olduğuna, maiyyetleri altında bulunan Lezki taifesinin bir senedir İranlılar ile yaptıkları muharebelere galebe ettiklerine düşman kuvvetlerinin üçte ikisinin imha edildiklerine ve 195 bin davarlarının telef olduğunu duyduğuna yeniden imdat kuvveti ve koyun getirtmelerinden evvel büsbütün imhalarına ve bu meselenin de böyle sona ermesine çalışmaları celâdetlerinden beklendiğine dair Kırım hanına Bağdat Valisi Ahmed Paşa tarafından yazılmıştır.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Devlet-i Aliyye ile Rusya arasında mukim Kabartaylann ahidname gereği sebestilerine ve İsveç'e yardımın güçlüğüne dair Kırım hanına yazılacak mektup.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Revan hanının Kars Muhafızı İzzet paşa ya gelen Farisi mektupların hülasa tercümeleridir. 1-Feth Ali han'ın dağıstan'da Ruslarla teşrik-i mesai edip Dağıstan'ı tahrib edişi ve avdetleri 2-Karaculan hakimi Mehmed Paşa nın Bağdat valisi Ahmed Paşa ya olan fikir ihtilaflarına ehemmiyet verilmemesine dair. 3- Revan hanının devlete sadakatine ve İbrahim Efend'ye , Silahdar Ali Ağa ve Mehmed zaman han vasıtasıyla bu hususlara dair mektuplar gönderildiğine.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 İran Sefiri Feth Ali Bey Türkman'ın Nadir Şah'ın ferzent zadesi ve itimadname Şahruh Mirza tarafından getirdiği mektubun ve kendisinin sultana takdimini talep eylediği ve bu mektupta geçen sene şah safayı Mustafa Han'a erdirip Serasker paşaya Anapa canibine kadar gelip onlar da gelerek musalaha veya muharebe edilmesinin tenbihi bildirilmiş iken seraskerin tecavüz eylemesinden bu doğru olamayacağından ve küffara karşı şahın maksadı Türklerle musalaha ve müttefikan hareket ve Rafıziliği İran'dan ref ve mezahib-i erbaadan birini kabul ettirmek olduğundan padişahın rızasının talep edildiği hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Şirvanlı Hacı Çelebi'den sadrazama gelen,padişahın Şirvan ve Dağıstan havalisine tasallut ve muharebelerin akim kalması ve Müslümanların muzafferiyeti üzerine İran halkının isyan edişi ve bu esnada Nadir şah'ın vefatı üzerine yerine yeni bir şah intihabı esnasında Rusların ve kızılbaşların müdahalesine karşı Müslümanların hücum ve zaferini ve hediyelerin gönderildiğini bildiren mektup.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Sadrazam tarafından kaytak Usumi Ahmed Han'a yazılan mektubun hakipa-yı padişahiye takdim edildiği ve Acem Rafızlarıyla olan muvaffakiyet ve hidematınınızın memnuniyet-i padişahiyi mucib olduğu ve bilcümle hanlar ile Şemhal Ahmed han'a müdafaa ve hizmetlerinin bais-i memnuniyet bulunduğu ve hanlara ataya-yı nakdiye-i seniyyenin gönderildiği ve Dağıstan asakiriyle hanların maiyyetleriyle İran Seraskeri Mehmed paşa'nın maiyyetine bir an evvel gitmeleri lüzumu tebliğ edilmiştir.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI