Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..ML..96.4316 96 4316 Tütün gümrüğü emini sabık Osman Ağa'nın borcuna mukabil satılıp Hububat Nazırı Salih Efendi tarafından satın alınan üçü nemçeli ve biri çerkes dört cariye bedelinden mütebaki akçenin tahsili.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.96.42 96 42 Divan-ı Harb-i Örfi'ce müebbeden kalebendliğe mahkum edilen ve Sinop'a sevk edilen Muşlu Said, Serdar Sıtkı, Çerkes Hasan ve mülazımlıkdan tard edilmiş Lütfi'nin Bodrum Kalesi'ne sevk olundukları, buranın Kalebendilk mevkiine uygun olmadığı, Kalebendlik mevkii olarak Sinop, Akka ve Diyarbekir Kalesi'nin münasip olduğu, mezkur eshasın bu mevkilerden birine sevkleri gerektiği.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.96.2 96 2 Düzce'de bir kadını katleden Duvak karyeli Abaza Hasan ve arkadaşlarının yakalanması için takibatın hızlandırılması ve Tesrinievvel ile Tesrinisani aylarına ait cinayet cedvellerinin gönderilmesi.
İRADE İ.MMS.96.4060 96 4060 Asakir-i Sahane kolağalarından Çerkes Mahmud Bey'in Mekke-i Mükerreme harem-i şerifi dahilinde Müdür Nazif Bey'e tokat vurmasından dolayı gereken cezanın Meclis-i Vükelaca kararlaştırılarak arz edilmesi.
İRADE İ.MMS.96.4090 96 4090 Mekke'de tokatlama hadisesine karışan Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in bir daha İstanbul'a dönmemek üzere Trablusgarb'a gönderilmesi.
YILDIZ Y.EE.96.14 96 14 Muş'ta ecnebi tahkik memurlarının Arak Manastırı'nı ziyaretleri, Aziziye kazasında meskun Çerkes Mehmed ve arkadaslarının Ermenilerce dövülmesi ve paralarının gasbı, Suveydiye kazasında bir Ermeni eşkiya çetesi görüldügüne iliskin mahallinden gelen telgraflar, bazı köylerin yakılmasına dair şahitlerin dinlenmesi ve Ermenilerin tecavüz ve fesatlarının önlenmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektigi hakkında Maarif, Dahiliye, Hariciye, Adliye nazırlarıyla Sadaretten olusan izleme ve degerlendirme komisyonunun arzedilen mazbataları.
HATT-I HÜMEYUN 959 41173 Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kağıda sadır olan irade-i seniyye ile Rusların Çerkeslere mağlup olduğu hakkında mektubu vesair evrakın sadrazamın ve hariciye nazırının manzum olmak üzere gönderildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.959.41173 959 41173 Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kağıda sadır olan irade-i seniyye ile Rusların Çerkeslere mağlup olduğu hakkında mektubu vesair evrakın sadrazamın ve hariciye nazırının manzuru olmak üzere gönderildiği. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.958.5 958 5 İskanı tamamlanıp tezkire-i Osmaniyeleri verilen muhacirlerden başka bir yere gitmek isteyenler hakkında, eski yerleşik ahaliye uygulanan prosedürün tatbiki.
MECLİS-İ VALA MVL.958.34 958 34 Çerakiseden Hacı İshak Efendi'nin Sofya sancağında Yaylova Sivari civarında bulunan boş araziye dut fidanları dikme istidası. (15. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 957 41055 Türkiye Rusya arasında Edirne Musalahasına tekaddüm eden harp harekatına dair havadisi havi Hocabey'de mukim Avusturya konsolosu tarafından gönderilen tahriratın hülasası. (Melfufları zuhur etmedi) a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 956 40990 Rusya'nın Faş civarındaki ormanı kaldırarak oraya kale, çarşı ve pazar yapmak niyetinde oluduğuna, Keleş Beyzade Arslan Bey'in Soğuksu'da Ruslarla muharebesinde iki tarafın da külli telefata duçar olarak Arslan Bey'in Çerkeş tarafına kaçtığına, bu defa Çerkeş askerleri ile birlikte Ruslar üzerine hareket edeceğine ve top talebine dair Faş Muhafızı Mehmed Bey'in üç mektubunu gönderdiğinden bahis ile Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den gelen kaime. Reisilküttabın Kiyeften İngiltere ve Nemçe sefirleri nezdinde şikayet eylediğini ve Rusların ahden tahliyesi lazımgelen yerleri tahliye etmediklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 956 41001 1227 tarihli Bükreş muahedesi mucibince Anadolu ve Gürcistan cihetlerindeki bazı şehir ve arazinin teslim ve tahliyesi hususunda şikayeti mucip olacak hallere meydan verilmemesine dair Rusya'nın Türkiye Sefiri İtalinski'den Kafkasya'daki Rus Başkumandanı Ceneral Ritçefe yazılan mektubun Sefaret Tercümanı Konton tarafından tevdi edilen tercümesi, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.956.71675 956 71675 Sigara kağıtlarıyla petrol gazından vergi alınmasıyla ilgili layihaların irsaliyle, yerli ve yabancı sigara ve oyun kağıtlarıyla kibritin inhisarı suretiyle füruhtu imtiyazının uhdelerine ihalesi hakkında Sura-yı Devlet azasından Yusuf Hacı Efendi ile diğerlerinin layihalarının tetkiki. (Divan-i Muhasebat; 53136)
HATT-I HÜMAYUN HAT.956.40990 956 40990 Rusya'nın Fas cıvarındaki ormanı kaldırarak oraya kale, çarsı ve pazar yapmak niyetinde oluduğuna, Keles Beyzade Arslan Bey'in Soğuksu'da Ruslarla muharebesinde iki tarafın da külli telefata düçar olarak Arslan Bey'in Çerkes tarafına kaçtığına, bu defa Çerkes askerleri ile birlikte Ruslar üzerine hareket edeceğine ve top talebine dair Fas Muhafızı Mehmed Bey'in üç mektubunu gönderdiğinden bahis ile Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den gelen kaime. Reisilküttabın Kiyef'ten İngiltere ve Nemçe sefirleri nezdinde şikayet eylediğini ve Rusların ahden tahliyesi lazım gelen yerleri tahliye etmediklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 954 40953 Anape, Soğucuk ve Gelincik taraflarında kabailin Rusya arazasine tecavüzleri bir türlü Devlet-i Aliyye tarafından men edilmediği ve bu hale artık Rusya imparatorunun tahammülü kalmadığı hakkında Rusya Orta Murahhas Elçisi İstroganof un Babıali'ye verdiği Fransızca takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 954 40954 Ogsburg gazetesinde neşrolunan, talim için gelen İngiliz zabitlerinin Dersaadet'ten avdet etmekte oldukları, Rusların çerkeslerle olan muharebeleri, Tolon'dan alınan Cezayir'e dair havadis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.954.40954 954 40954 Ogsburg gazetesinde neşrolunan, talim için gelen İngiliz zabitlerinin Dersaadet'ten avdet etmekte oldukları, Rusların çerkeslerle olan muharebeleri, Tolon'dan alınan Cezayir'e dair havadis. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 952 40911 Rusya'dan Fransa^ya gitmekte olan Tolostoy namında bir beyzade karşıcılar yolluyarak Miloş'un celb ettiği , iki gün misafir edip bir kazası suretin kılıç hediye ettiği, gerçi surette bir isyan alametleri yok ise de gerek Miloş'a ve gerek Sırplıya bir vechile caiz olmayacağı ve Böğirdlen'de Miloş'un kardeşi Avrem'in halka silah aldırmakta olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 951 40843 Çerkesler üzerine giden Rus gemilerinin kısmen kazazede olup karaya çıkabilen askerin de Çerkesler tarafından imha olunduğu ve Mısır Valisi Mehmed Ali'nin istiklal davası hakkında istihbarata dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI