Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.TMIK.M.25.96 25 96 İskenderiye'den posta ile Sivas'a tabi Aziziye'de mukim Çerkes ümerasından Mahmud Efendi namına gönderilen muzır gazetelerin, İskenderiye'de mukim Artin ve biraderi Bünyamin tarafından gönderildiğinin tesbit edildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.96 7 96 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.96 96 Pir ve mariz oldukları için seferi hümayuna iktidarı olmayan Konya, Beyşehri, Aksaray, Niğde, İçel livalarında tezkiresiz timara mutasarrıf bulunan ve Karaman vilayetinin muhafazası için Kayseri'de oturmaları uygun görülen birinci defasında beş yüz otuz dört ikinci defasında iki yüz elli nefer sipahinin Adana Sancağı Beyi Piri Paşa'nın defteri mucebince timarlarıyla isimlerini havi ve Konya muhafazasında bulunan Çerkez Bey'in defterini camidir. Kayseri'de toplanacak cemaat-ı sipahi için Adana livası Miralayı Hasan Bey marifetiyle Adana livası sipahilerinin yoklamasına ve terfilerine ve Kayseri livası muhafazasında mevcut olan sipahilerin esamisiyle timarlarına dair meşruhatı havi Kayseri'de kalacak olan sipahilerin yoklama defteridir. Defterin 12 ve 16. sahifelerinde Adana Beyi Piri Paşa'nın "Ezaf-ül-ibad Piri bin Ramazan ya hafiyye el-taf neccina mimma nehag ela la tahzenahval el beliyye felirrahmani eltafun hafiyye" yazısı 26. sahifesinde çok köseli "bende-i huda Çerkes İsa" ibaresini havi bir mührü kezalik defterin 28 inci sahifesinde "Ezaf ül-ibad İbrahim el-hakir" imzasını ve zahrında da "dih nüh lütf şüdde-i bagi naim nuh ateş-i duzah takka-i ezel rahim hem bi hakkı anki sakiya gufte-i an İbrahim la vah Halim" ibaresini havi mührü görülmektedir.a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 194 9599 Kütaisli Mehmed Bey'le Kabartay mahzarcılarının Kuban'a girmeleri tenbih olunup, Kalgay Sultan'ı getiren Çamlıca Sefınesi'nin tahsis olunduğu ve Kalgay Sultan'm çiftliğine gitmesi evlâ görüldüğü hakkında, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1280.95975 1280 95975 Rusya Hükumetince Sarıkamış cihetlerinde ittihaz olunan tedabir-i askeriye ve Yukarısarıkamış'a iskan olunan Çerkeslerin mahall-i ahara naklinden sonra yapılacak kışla hakkındaki rivayata dair Hariciye Nezareti'nden varid olan tezkire. (Harbiye; 93733)
HATT-I HÜMEYUN 194 9591 Devlet-i Aliyye ile Rusya arasında musaleha ve mütareke akdine Kuban Hanı Baht Giray'ın seferber bulunmasına lüzum olmadığından, ordu masarifini azaltmak için çiftliğinde oturmasına müsade buyrulması hakkında, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.128.9590 128 9590 Kastamonu Vilayeti'ne bağlı Cide Kazası dahilinde İlas Karyesi'nde vaki Altuntavıcı divanlarında Mahakoglu Tanail ve Hancıoğlu Serkiz efendiler tarafından zahire çıkarılan kömür madeninin imtiyazının malum şartlarla merkuman uhdelerine ihalesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat)
HATT-I HÜMEYUN 194 9586 Kuban hanına, Çıldır nüzul eminine, Erzurum mubayaacısına, Çıldır valisine ve Tombasar voyvodasına ve saireye verilen paraların miktarı, a.g.y.tt
CEVDET C..DH..192.9586 192 9586 İstib kazasında iskan edilen Çerkes muhacirinine verilen un esmanı hakkında mazbata. a.g.tt
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...9530 9530 Mehterhane-i Amire nazırı marifetiyle imal olunan bir direkli nev-icad sadır, sekban Çerkesi ve kaba çadır için gerekli kirpas ve pamuk ipliği mübayaasını ve bahalarını ve sair masarifatı mübeyyin defter. (3 adet eki var)
İRADE İ.DH.1216.95266 1216 95266 Kafkasya çerkes muhacirlerinden olup İsparta'da bulunan dört çocuğun Harbiye İdadisi'nin Leyli sınıfına kaydı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9517 127 9517 Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden merhum Hacı Himmet Efendi uhdesinden münhal muhtacin tertibinden muhassas maaştan, yüz kurusunun muhacirin-i merkume ulemasından Hacı Ali Efendi'ye tahsisi. (Maliye; 8185)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9515 127 9515 Kışla-ı Şahane Topçu 1. Alayı'nın 2. Taburu efradından iken maluliyeti hasebiyle tekaüdü icra edilmiş olan zevci Çerkes İsmail bin Abdullah'ın vefatına mebni kendisine maaş tahsisi istidasına dair Fatıma Zehra mührü ile verilen arzuhal. (Harbiye)
HATT-I HÜMEYUN 193 9501 Kaymakam paşaya , Akkermani İsmail ve Belgrad'ı elden çıkaran Tayfur cve Osman paşaların başlarının kesilerek gönderilmesi Zaimoğlu'nun da katli. A.g.y.tt.
HARİCİYE NEZARETİ 263 95 ORJİNAL KAYIT NO : 315 Biga sancağı dahilinde müteveffa Hubart Paşa'ya icar edilen Cemsid çiftliğine Çerkezler tarafından vuku bulan müdahalenin men'i talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 457 95 ORJİNAL KAYIT NO : 401 Harem-i Şerif muhacirlerinden Dağıstanlı Mehmed Tahir Efendi'nin ihsan talebi.
DAHİLİYE 21 95 Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebeb olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim'in yakalanması için çalışıldığı.
SADARET A.}DVN.MHM.11A.95 11 95 Istabl-ı Amire Müdürlüğü payelilerinden ve Çerkes ümerasından İbrahim Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı verildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.175.95 175 95 Karabasmustafaaga Mahallesi İmamı Hafız Mehmed Efendi'nin, Sivas'a iskan olunarak Çerkes muhacirleri arasında bulunan kayınvalidesinin yanına alabilmesi için ruhsat verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.176.95 176 95 Çerkes ve Nogay muhacirlerinden Dersaadet'e gelip yerleşecek olanların düzeni bozacak davranışlarda bulunmalarına meydan verilmemesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI