Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.SGE.9.116 9 116 Mecid Efendi'nin dairesinde müstahdem bulunanların isimleri. a.g.y.tt.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
SADARET A.}MKT.9.40 9 40 Çerkezistan'da gidilmesi yasaklanan iskelelere gidip yolcu aldığından dolayı tevkif edilen Hasan Reis'e dâir Trabzon Müsiri Abdullah'ın yazısı.
İRADE İ..OM..9.8 9 8 Amasra nahiyesi dahilindeki Tekeönü adlı yerde bulunan ve imtiyazı müteveffa Ali Rıza Paşa uhdesinde olan kömür madeninin imtiyazının müzayedeyle başkasına ihalesi. (1321S-2)
İRADE İ.DH.899.71465 899 71465 Kütahya'da sürgün bulunan Karaferye Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in affı.
İRADE İ.DH.899.71515 899 71515 Humbarahane'de bulunan Çerkes muhacirlerinin sevk ve iskanları.
CEVDET C..AS..897.38591 897 38591 Fas ve Sahneriz(?) kaleleri ile tabyaları mefruşatının tamiri hakkında, Fas muhafızı Abaza Mehmed Pasa ile Fas kadısına ve mezkur kaleler Bina Emini Memişzade Mustafa'ya hüküm.
İRADE İ.DH.896.71268 896 71268 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair.
CEVDET C..AS..895.38522 895 38522 Ferah Ali Paşa'nın etıbbaından olup Anapa Muhafızı Osman Paşa'nın maiyyetinde bulunmuş olan, Abaza lisanına vakıf ve ahlaklarını bilir olan Arnavud Selim Ağa'ya, Anapa'da kalmak ve kendisine kırk ve maiyyetinde bulunacak on nefere onikişer akçe verilmek üzere, Beşli Ağası nasbı ve beratının yazılması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.891.66755 891 66755 Şarköy kazasında imtiyazı padişah tarafından ihsan edilen petrol ve kömür madeninin muayenesi için Mühendis Mister Stile Bey ile Mösyö Rebuva ve George Hermez Efendi gönderildiğinden Gelibolu Mutasarrıflığı, Şarköy Kaymakamlığı ve ilgili memurlarca haklarında gerekli kolaylığın gösterilmesi. (Anadolu)
CEVDET C..AS..890.38251 890 38251 Sohum Muhafızı Gülsen Ahmed Bey'le Amizadesi Bekir beynindeki husumet sebebiyle, Abaza keferesi tarafından Sohum tarafında muhafaza olunan bir kalenin yıkdırıldığı, Çıldır Valisi Vezir Süleyman Pasa tarafından bildirildiğinden, Fas, Sohum Anakara kalelerinin tamirinde bu kalenin de inşası. (Fas Muhafızı Vezir Halil Pasa'ya)
HARİCİYE NEZARETİ 89 20 ORJİNAL KAYIT NO : 14 Düzce Adapazarı Abaza isyanında Soğuksulu Cemal tarafından Selanik'e götürülen Adapazarı Dere-i Zir köyünden İbrahim oğlu Ali'nin, eşkiya Cemal'in elinden kurtarılması ve Türkiye'ye dönüşü için teşekkür talebi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 89 6 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Dağıstan muhacirlerinin familyalarının hicretleri istidası.
HARİCİYE NEZARETİ 89 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Dağıstan muhacirlerinin pasaportsuz Rusya'ya gelmekte oldukları.
CEVDET 89 0 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.89.30 89 30 İstanbul'da bulunan Çerkez ümerasının memleketlerine dönerken gereken yardımın yapılması ve yol masraflarının karşılanması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.89.6640 89 6640 Bağdat Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Kamil Bey ile Bitlis Vilayeti Alaybeyi Edhem Bey'in icra-yı becayişleri. (Harbiye; 188)
CEVDET C..ML..89.4046 89 4046 Çerkes ve Abaza beylerinden Nogay ve Ali beylere tayinat baha olarak verilen yevmi onar kurusun İstanbul'dan avdetlerine binaen kaydı terkin olunması.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.89.62 89 62 Tokat Hapishanesi'nde istihdam edilen Çerkesoğlu İsmail bin Abdullah'ın yerine Arabgirli oğlu Ahmed'in tayin olunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI