Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.82.91 82 91 Adapazarı'ndan Sam'a gönderilen Çerkes Mas Bey ve ailesinin yol masraflarının Üsküdar Mutasarrıflıgı'na ödenmesi.
HATT-I HÜMEYUN 819 0
HATT-I HÜMEYUN 818 37318 Çıldır ve havalisi kazalarının acemlerin muhtemel taarruzlarından korunması için kaza beyleri ve Ahıska ocaklarına emir yazılması ve oğluna kapıcıbaşılık tevcihinden dolayı memnuniyetine dair Çıldır valisi Ahmed Paşa nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 818 0 Oğluna kapıcıbaşılık tevcihinden dolayı memnuniyeti ve işlerinin muntazam görülmesi ricasını havi Çıldır valisi Ahmed Paşa nın tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.818.95 818 95 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyünde Hafız Ahmed Efendi'den intikal etmiş mirasın devir işlemleri için Varnalı Mustafa bin Ahmed tarafından vekil tayin olunan Çerkes Mehmed Aga'nın Bergos'ta buldurularak vekaletin baki olup olmadığının soruşturulması talebi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.817.79 817 79 Müteferrik: Bursa'nın Çağrışan köyü ahalisinden müteveffa Hafız Abdurrahman Efendi'nin varisi olup Varna'da ikamet eden Mustafa bin Kapuzcilos Ahmed tarafından aynı köyden Çerkes Mehmed Ağa'ya verilen vekaletname tarihinin üzerinden iki sene geçmiş olmakla söz konusu Mustafa'nın hayatta olup olmadığının tahkik olunması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.817.90 817 90 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyü ahalisinden müteveffa Hafız Abdurrahman Efendi'nin varisi olup Varna'da ikamet eden Mustafa bin Kapuzcilos Ahmed tarafından aynı köyden Çerkes Mehmed Ağa'ya verilen vekaletname tarihinin üzerinden iki sene geçmiş olmakla söz konusu Mustafa'nın hayatta olup olmadığının tahkik olunarak neticesinin bildirilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 816 0
HATT-I HÜMEYUN 816 0 Beyazıt mutasarrıfı olup Kars maiyetinde olan Çeçen Hasan Paşa'ya elli bin kuruş atiyye verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.815.61088 815 61088 Havran sancağının Cebel-i Düruz hududu haricinde kain ve ekserisinde Hristiyan mütemekkin kura ve mezariden çoğunda usat-ı Düruz'un emval ve mevasisini kerhen kabul ve muhafaza mecburiyetinde bulunan karyelerin Urban, Kürd ve Çerkeslerin taaddiyatına giriftar olmakta olduklarından kura ve mezariin ve ahali-i mutianın her türlü tecavüz ve taaddiden muhafazası esbabının istikmali. (Harbiye; 59210)
HATT-I HÜMEYUN 813 0 Avar hanı Ömer Han'a, Dağıstan ümerasına ve Kürdistan ve Şarki Şirvan hanlarına mektuplar göndererek dostluğun takviyeye çalışıldığı. Bu vesika Üçüncü Selim devrine aittir.
HATT-I HÜMEYUN 813 37260 Rusların Dağıstan ve Lezki üzerine hücum ettikleri,yerleri taşlık ve dağlık olduğundan bir iş göremedikleri ve Kral Konstantin'i hal ederek Nikola'yı kral yaptıkları hakkında Zari ve Şad mirlivasının Rusya tarafına gönderdiği casusun getirdiği havadis olup kars Muhafızı Salih Paşa tarafından Galip paşa ya a.g.tt.
HATT-I HÜMEYUN 813 0 Elçi tarzında Tiflis tarafına gönderdiği casusun getirdiği habere göre Rus kralı fevt olup Konstantin ve Mihail arasında taht kavgası zuhur ettiği ve Rusların dağıstan'da bir iş göremedikleri ve İranilerle her ne kadar dostlukları berdevam ise de hududları takviyeden hali olmadıkları hakkında Çıldır valisi Osman Paşa'nın Galib Paşa'ya gönderdiği ariza.
HATT-I HÜMEYUN 812 37246 Dağıstani Mehmed Efendi'nin verdiği takririn hülasası olup Dağıstan hanlarına ve kabile reislerine Devlet-i Aliyye tarafından hediye, hil'at ve rütbe verilmesi. Bu belge I. Mahmud zamanına aittir, a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 811 37223 Devlet-i Aliyye ve İran'ın beraberce dağıstan'a yardım etmeleri ve Rusya da ihtilal zuhur edip yeni kral Kostntin'i kardeşi Nikola'nın tahttan indirdiği ve Rusya'nın baharda ilan-ı harp edeceğininin etraftan işitildiği hususlarında Mirza Abbas tarafından erzurum'a gelen Mirza Fazlullah ile yapılan mükaleme.
HATT-I HÜMEYUN 811 37238 Oğlu Emir Havza'ya üç tuğ ile vezaret payesi,samur kürk, hil'al ve bir miktar atiye gelip umumun memnuniyetini mucib olduğu ve kendisinin de daima harbe hazır olup emr olunduğu anda harbe mübaşeret edeceği ve Dağıstan hanlı'ğının kendisine verilmesine dair Ahmed han tarafından gönderilen mektup. Bu vesika 1.mahmud devrine aittir, sehven bu sandığa konmuştur. g.tt.
HARİCİYE NEZARETİ 81 37 ORJİNAL KAYIT NO : 1347/1 Sivas'taki Afşar aşiretiyle muhacirler arasında olan kavganın önlenmesiyle bölgenin emniyetinin temini ve Sivas eyaletindeki idari ve mülki ıslahat.
HARİCİYE NEZARETİ 81 25 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Çerkeslerin, Kırım Harbi sonucu yapılan antlaşmayla (Paris Antlaşması) topraklarmm Rusya'ya bırakılmasını kabul etmediklerini ilgili devletlere bildirip destek istemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 81 57 ORJİNAL KAYIT NO : 10 Anadolu İhtilal Cemiyeti namı altında Çerkes Edhem ve biraderleri ile Çerkes Eşref ve rüfekası tarafından Midilli Adası merkez ittihaz olunarak Anadolu'ya çeteler ihraç edildiği, bu çeteleri Yunan hükümetinin himaye ettiğinin tesbit edildiği ve bu gibi harekata nihayet verilmek üzere Atina hükümetinin dikkatinin çekilmesi hususunda düvel-i itilafiye komiserleri nezdinde teşebbüste bulunulması. (Osm. Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 81 28 ORJİNAL KAYIT NO : Luid Kumpanyasının İstarpom adlı gemisinde tayfalar tarafmdan yaralanan Çerkez Ömerle ilgili Avusturya Sefaretinden gelen cevabm tercümesinin gönderildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI