Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.824.37403A 824 37403A Gülsen Beyzade Arslan Bey Çerkes tarafına firar etmiş ise de külliyetli Çerkes askeriyle yine avdet edeceğinin tevatüren söylendiği, Rusların Fas Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri ve Trabzon'dan Fas'a asker izamı mümkün olmadığından Rize'den talep olunduğuna dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
HATT-I HÜMAYUN HAT.824.37403İ 824 37403İ Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Çerkes tarafına firar ettiği ve külliyetli Çerkes askerinin avdet edeceğinin tevatüren söylendiği, Rusların Fas Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri ve hudud muhafazası için asker gönderilmesi gibi hususlarda Fas Muhafızı Ahmed Bey'in tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 823 0 İranlılara karşı ibraz ettiği satvetle bunların firarına sebep olduğu,askerlere bozuk ekmek verilmesinden dolayı uğradığı müşkülat, vuku bulan tenbihata mebni Kars vücuhunun yanına gelmediğinden şikayetle ahvalinin ıslahı için serasker paşa ile müzakere edilmesi ve hudud kaidesi mucibince Tiflis generali Parmelef ile hediyeler teati edildiği ve İranlılar ile Ruslara ait alınan malumatı havi Hüsrev Paşa dan tarafından gönderilen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 820 0 Acara ve Livane taraflarından erzurum'a asker celbinin mahaziri mucib olacağı ve talep olunan mühimmat ve zahairin yetiştirilmesi ve askeri muavemetin de ifası gereğine dair Çıldır Valisi Ahmed Paşa'nın tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 82 67 Sohum ve havalisi ahalisinin Devlet-i Aliyye'ye tabi olmaya meyletmeleri vs. hususlardan Padişah'ınçok memnun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 82 17 ORJİNAL KAYIT NO : 10 Kafkasya'nın Kuban Sancağı'na tabi Krasnodaraski kazası Plachcovskaia Gan'nda bulunan Bulgar Tsvetko Ellencoff Popff un Novorosisk Türkiye Konsolosluğu himayesine almarak İstanbul'a iade edilmesi ricası. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 82 67 ORJİNAL KAYIT NO : Sohum ve havalisi ahalisinin Devlet-i Aliyye'ye tabi olmaya meyletmeleri vs. hususlardan Padişah'ınçok memnun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 82 29 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan'a gidecek olan Hüdavendigar Valiliği hademesinden Rüstem Ağa'ya barut verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 82 25 ORJİNAL KAYIT NO : Dağıstan muhacirlerinden Hacı Ali Efendi'ye işlerinde kolaylık gösterilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 82 34 ORJİNAL KAYIT NO : D 753 Erzurum'un bazı mahallerinde Çerkes eşkiyasınm katil ve gasb hareketleri. Bir Ermeni'nin Müslüman bir kızı kaçırması, ve bunlara binaen ahalinin hoşnutsuzluğunu bildiren Binbaşı Terveter'in tahriratı ve meselenin halli için gerekenin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 82 11 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 1 Gelibolu sancağı Keşan ve Aynaz kazalarındaki muhacir Çerkeslerin saldırısına uğrayan Hıristiyan ahalinin, durumu Gelibolu'daki İngiltere konsolosuna şikayetleri üzerine yapılan tahkikat.
HARİCİYE NEZARETİ 82 42 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Dersaadet'ten firar ederek Tiflis ve Revan yoluyla memleketine gitmesi muhtemel olan Şeyh Ubeydullah'm Kafkasya'da yakalanması hususunda gerekli tedbirleri almasmı Devlet-i Aliyye'nin Rus hükümetinden istemesiyle, mezkûr zatm Kafkasya'dan Hakkari'ye gittiğinin Ruslar tarafmdan bildirilmesi.
SADARET 82 0 Dağıstan hanedanından Abbas Kulu Han’da bulunan nişanın Darphaneye teslimine ve Rusya sefareti katiblerinden Nimoniye’de Nişan verilmesine dair dahiliye katibine ilmühaber.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6097 82 6097 Filibe Cizyedarı Eyüb ile Pazarcık Kalemi Cizyedarı Çerkes Mehmed arasında mütehaddis davanın rüyeti hakkında mezkur Çerkes Mehmed'in Filibe'ye ihzarı için emir ısdarı talebini havi Filibe Kadısı Mehmed Efendi'nin ilamı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6107 82 6107 Bosna Valisi ve Hacıoğlu Canibi Seraskeri Dağıstani Ali Pasa'ya kendisine ve mir-i mirandan Çerkes Hasan Pasa'ya, Mütesellim Ahmed, Seyfeddin, Numan, Receb Yenipazari İbrahim ve Halil Paşalara para gönderildiğine dair hüküm. a.g.tt
DAHİLİYE DH.SFR.82.38 82 38 Sivas Turuk ve Meabir Müfettişi Ragıb Bey'le Sebinkarahisar Mahkemesi Azası Hamdi Efendi'nin Niğde dahilindeki Araplı Derbendi'nde asker ve Çerkes elbiseli eşkiyanın saldırısına uğrayıp yağmalandıkları bildirildiğinden, tahkikat ve takibat icrasına dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Niğde Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.82.11 82 11 Gelibolu sancağı Keşan ve Aynaz kazalarındaki muhacir Çerkeslerin saldırısına uğrayan Hıristiyan ahalinin, durumu Gelibolu'daki İngiltere konsolosuna şikayetleri üzerine yapılan tahkikat.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.82.34 82 34 Erzurum'un bazı mahallerinde Çerkes eşkiyasının katil ve gasb hareketleri, Bir Ermeni'nin Müslüman bir kızı kaçırması, ve bunlara binaen ahalinin hoşnutsuzluğunu bildiren Binbaşı Terveter'in tahriratı ve meselenin halli için gerekenin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.82.41 82 41 Berlin antlaşması mucebince Ermeni vilayetlerinde yapılacak ıslahatın prensiplerinin belirlenmesi için İstanbul'daki büyük devletlerin sefirlerince verilen ortak takririn tercümesi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.82.2 82 2 Adapazarlı Çerkes Mas Bey ve ailesinin Sam'a gönderilerek iskan edilmeleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI