Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.TKM.33.24 33 24 Rus Çarı'nın sihhi durumu nedeniyle Kırım'ın güney sahillerinde ikamet etmesinin faydalı olacağına dair tabiblerin kararı ile ilgili bendin tercümesi. Rusya'nın Bahr-i Sefid'deki donanmasına bir kömür ambarı ve diğer bazı mühim imtiyazlar almak için gayret sarf ettiği hususundaki gazete bendinin tercümesi. Afganistan emrinin ağırca rahatsız olduğu ihbarına dair gazete bendinin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.3.14 3 14 Çırağan Sarayı'na yatırılmış olan Yaverandan Çerkes Hacı Mehmed Efendinin sıhhi durumu hakkında rapor.
YILDIZ Y.PRK.TKM.29.26 29 26 Karadeniz'de Ordu ve Dona sehirleri arasında çıkan Petrol imtiyazının kendisine verilmesi için Luis Sabuncunun istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.22.18 22 18 B ve S tertibi olarak tertip edilen esham-ı Osmaniyye tahviline dair Monsieur Luie'nin layıhası hakkında mütalaat. Omurca çiftligi haydudlarının yakalanması için tedabir. Rus askeri yüklü Rus sefinesinin boğazlardan geçişinin meydana getirdiği tesirler. Çerkesköy Vakası faillerinin yakalanması için tedabir isttihazı. Moskova sefinesinin Kale-i Sultaniyede tevkifi . Vatanperveran komitesinin Mısır'ın hemen İngiliz askerinden tahliyesi için devletler nezdinde faaliyetleri.
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.65 21 65 Çerkesköy'deki sekavet hadisesi üzerine Osmanlı askerlerinin müdahalesi ile ilgili Le Spectetoar d'Orient Gazetesinin haberi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.62 21 62 Osmanlı hudutları içinde yasayan Ermenilere dair İngiliz Parlementosunda cereyan eden müzakereler.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.22 21 22 Çerkezköy hadisesinin husule getirdiği heyecanın teskini.
YILDIZ Y.PRK.TKM.16.30 16 30 Alman imparatoru'nun Dersaadet ziyaretinin matbuat aleminde eskisi gibi yer tutmadığı. İngiltere'nin memalik-i sahanede esareti çok kötü göstermeye çalışması ve Avrupa devletlerinin esaret-i zenciyye ve çerkesiyye meselelerinin üzerine gitmeye çalıştığı. Kürt Musa'nın berat etmesiyle Ermenilerden yapacağı hareketler hususunda yürütülen tahminler. Girit meselesi'nin halledilmesine rağmen oradaki erbab-ı fesadın halen mevcuduyeti sebebiyle idari ve mülki bazı ıslahat tesebbüslerinde bulunulması. Kalnoki ile Prens Bismarck'ın mülakatlarından sonra Bulgaristan'ın kendi basına bırakılıp Saltanat-ı Seniyyeyle olan baglarının yavas yavaş terketmesinin beklendiği. Sırbistan'da herhangi bir vukuat olmayıp, Rusya Veliahtı'nın kendisine görkemli bir merasim yapılmayacağından dolayı Dersaadeti ziyaretinden vazgeçtiği. Romanya'da tebeddül-i vükela olayından sonra ortaya çıkacak politika. Avrupa harp tedarikatına devam edilmekte olduğu. Almanya'da terakki taraftarları reisi Richter'in mecliste yaptığı konuşmada Alman Erkan-ı Harbiye Reis-i Umumisi General Volderze'nin Almanya hariciye politikasına karıştığına dair iddiasında ona verilen cevap. İngiltere'de Salisbury'nin yaptığı bir konuşmada Mısır'ın tahliyesi hakkında vaadlerin tekrarıyla hali hazırda buna müsait olmadığını belirttiği. Sudan'da mahsur kalan Emin Pasa'nın Stanley tarafından kurtarılarak ikisinin de Zengibar'a salimen muvaseletleri, Kongo Hükümeti dahilinde esaretin ilgası ve Amerika'da gümrük vesairece muhtelif hükümetler arasında bir ittihat akdı için bir kongrenin ymüzakerata başlamak üzere bulunması.Brezilya'da cumhuriyet ilanı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.11.17 11 17 Mösyö Naçoviç'in Prens Koborg'un Sofya'ya gelmemesi halinde Sobranyayı seçtirmek üzere fevkalade bir murahhas isteyecegi. Surayı Devlet Reisi Arifi Paşa'nın Kamil Paşa'nın yerine Sadrazam ve Gazi Osman Pasa'nında Harbiye Nazırı olacağına dair Rivayetler olduğu. Afganistan hududunun tayininde İngiltere ve Rusya'nın anlaştıkları. Fransa Hariciye Nazırı Mösyö Florans'ın Mısır meselesi hakkında düvel-i muazzama nezdindeki sefirlere bir müzekkire verdiği. Mısır meselesi hakkında İngiltere'nin teklif ettiği mukavelenin kabul edilmemesinin İngiltere'nin daha serbest hareket etmesine sebebiyet verdiği. İngiltere'nin Mısır meselesini yeniden müzakere'ye razı olmadığı. Girit meselesinin halledilemediği. Amasya'da bir Ermeni ayaklanmasının olduğu. Rusya'nın Bulgaristan'a bir naib tayini teklifi. Rusya ve Bulgaristan arasında bir antlaşmanın sağlanamayacağı.
YILDIZ Y.PRK.ŞH..2.63 2 63 İzmid Sapanca'da Gürcülerle Çerkesler arasında kıtali önleyici tedbirlerin mahallince alındığı.
YILDIZ Y.PRK.SGE.9.116 9 116 Mecid Efendi'nin dairesinde müstahdem bulunanların isimleri. a.g.y.tt.
YILDIZ Y.PRK.SGE.4.29 4 29 Hüdavendigar tabur ağasının Manyas'da bir çiftliğe Ereğli Çerkeslerini haksız olarak iskan ettiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.11.70 11 70 Yıldız Sarayı Tamirhanesi'nde görevli Yüzbaşı Çerkes Osman bin İbrahim'in künyesi.
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.3.75 3 75 Keşan'da çıkan kömür madeninin imtiyazının ecnebilerce işletilmesinin sakıncalı olacağı. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.OMZ.2.22 2 22 Erzurum'a bağlı Tercan kazası Pulk köyündeki petrol ve neft madenleri imtiyazının Alman Sarl Rayzer'e ihalesine dair şartname ve petrol bölgesinin haritası.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.5 1 5 Ereğli kömür madeni hakkında Hükümet-i Seniyye tarafından tayin edilen Bahriye Nazırı Ahmed Rasim Pasa ile Nafia Nazırı Hasan Fehmi Pasalar ile Bedros Efendi ile Mösyö Minye arasında kararlaştırılan mukavelename. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.22 1 22 Mudanya ve Mihaliç altın ve gümüş madenleriyle, Malta tası ve kömür madenlerinin imtiyaz hakkının verilmesi hakkında Meclis-i Vükela kararı.
YILDIZ Y.PRK.MYD.9.57 9 57 Alemdağ civarında Çerkes ve Gürcü tütün kaçakçıları ile reji tütün memurları arasında müsadere çıktığı, kaçakçıların takibi için asker sevk edildiği.
YILDIZ Y.PRK.MYD.6.45 6 45 Yaver-i Ekrem Derviş Paşa'nın daha önce maiyyetinde bulunan bazı zabitanın terfi ve tayinlerine dair istirhamı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI