Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 804 0
HATT-I HÜMEYUN 804 37130 Rusların Revan'ı alıp paris'e doğru yürüdüğü ve Ahısha'dan Beyazd'a kadar olan yerlerin Rus hududud olduğu cihetle kalelerin takviyesi ile uğraşıldığı ve Kars muhafızının iktidarsızlığı nümayan olup gönderdiği mektubun irsal olunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 803 0 General paskoviç'e gönderilen mektubun cevabı olup bir tarafı Rusça diğer tarafı Türkçe olmak üzere muharrer ve aradaki dostluğun daimi olması temennisi hakkında mektub.
CEVDET C..AS..803.34069 803 34069 Fas kalesi muhafazası için Batum mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın bin ve Acara kazası serdengeçti Ağalarından Tavil Süleymanın binden mütecaviz ve Trabzon mutasarrıfı vezir Hacı Ali Pasa marifeti ile Of ve Sürmene taraflarından da bin asker tedariki kalenin muhafazası için lüzumlu olacağına ve şaireye dair Erzurum valisi Süleyman Paşa'nın takriri. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.802.9 802 9 Silahlı olarak Amasra nahiyesinde dolaşan şahıslardan Boz karyesinden Çerkeş İbrahim'in yaralı olarak yakalandığı, diğerlerinin de yakalanmasına çalışıldığı ve bunların eşkıya değil de tütün kaçakçıları olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 8001 0
HATT-I HÜMEYUN 800 37075
HATT-I HÜMEYUN 800 37084 Dağıstan'lı Şehsuvar Bey'in gasbolunan emvalinin iade edilmediği taktirde Revan serdarı tarafından muamele-i bi'l-misle mubaderet olunacağına ve Ertek ile Gümrü karyesi arasındaki Rus ordusuna üç bin asker geldiğine ve Kars Muhafızı Abdullah paşa ile Kara Mahmud'un muharebesine ve teferruatına dair.
HATT-I HÜMEYUN 800 0 Kara Mahmud Bey maddesini ve hususat-ı saireyi mütemmim Trabzon valisi Şerif Paşa tarafından Dağıstan'lı şehsuvar Bey vasıtasıyla vürud eden tahrirat ve mir-i mumaileyhin takriri hakkında sadrazamın mezkur işlere ait verdiği izahatı havi.
HATT-I HÜMEYUN 800 0 Mısır seferiyle Kars'ta sadrazamın maiyetinde ettiği hizmetlere mukabil Geçvan kazasına ikad ile çerağ edildiğine ve Magezberd kazasına ikad olunan sabık Kars Muhafızı Mehmed Paşa'nın biraderi Kara Mahmud Bey'in kars Muhafızı Abdullah paşa ile olan avdetlerine mebni İran ve kars taraflarından müşarun ileyh tarafından vuku bulan tecavüzata ve bu meyanda kendisininde emvali gasbolunduğuna ve Şerif Paşa'nın Şark Seraskerliğine tayin edilmeyip Trabzon'a memur edilmesi İran ve Dağıstan taraflarında mahzubiyeti mucib olduğuna ve saireye dair.
İRADE İ.DH.800.64844 800 64844 Sürmene Mukaddem Taburu Yüzbaşısı Çerkes Ahmed'in küreye konulmasına ve saireye dair.
HARİCİYE NEZARETİ 80 55 ORJİNAL KAYIT NO : 9 Sovyet yetkililerin smırdışı etmek istediği Kafkasya'da bulunan beşyüz kadar Suriyelinin İstanbul'da karaya çıkmasına izin verilemeyeceğine dair Fransa Komiserliği'ne bilgi verilmesi. (Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 80 5 ORJİNAL KAYIT NO : D 807 Açıkbaş Han'ın Çıldır valisi vasıtasiyle padişaha bağlılığını arzetmesi ve bir menşur isteği.
HARİCİYE NEZARETİ 80 6 ORJİNAL KAYIT NO : D 808 Açıkbaş sancak beyleri tarafından Kutayis şehrinden Osmanlı devletine Gürcü lisanı üzere takdim olunan arz.
SADARET 80 0 Bursaya iskan edilen Şeyh Hacı Ahmed Efendi, akraba ve talebeleri ile birlikte Mekkeye hicret edeceğinden kendisine yevmiye tahsisine dair Maliye Nazırına Fermanı Ali sureti.
CEVDET 80 0 Rusya hükümeti Kaynarca ve Aynalıkavak muahedeleriyle Devlet-i aliyye'ye bir takım ağır şartlar kabul ettirmiş iken bununla yetinmeyip bağteten Kırım'ı istila eylediği, Tiflis ve Gürcistan taraflarına müdahale etmek istediği, Rusya'ya firar eden Buğdan voyvodasmı teslim etmediği ve Filit Mareşal Potmekin kumandasında altmış bin asker topladığı cihetle Rusya üzerine sefer icrasına karar verildiğinden tedarikli bulunulmasına dair Özi Muhafızı İsmail, Haleb valisi, Soğucak Muhafızı Mustafa Paşa vesaireye hüküm, g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.80.5552 80 5552 Çerkes Hasan Pasa'nın vefatından önce Sofya'da Çukacılar Hanı'nda bir odaya koyduğu eşyasının irsaline dair Sofya kadısı ve mütesellime hüküm.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.106 80 106 Selanik ve İzmir elektrik ve saire imtiyazı hakkındaki mazbatanın Meclis-i Vükela'ca tanzim ve takdimi .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO80.5985 80 5985 Konya'da Çerkes muhacirler ile ahali-i kadime beyninde olan münazaraya dair Konya Redif Kumandanlığı Vekaleti'nden alınan telgrafnamenin gönderildiğini şamil olan tezkirede beyan-ı mütalaa edilmemiş olduğundan itilaf-ı tam hasıl oluncaya kadar vilayetin isarı vechile asker ikamesine dair olan mütalaanın isarı. (Harbiye; 3645)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI