Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 81 37 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 1 Sivas'taki Afşar aşiretiyle muhacirler arasında olan kavganın önlenmesiyle bölgenin emniyetinin temini ve Sivas eyaletindeki idari ve mülki ıslahat.
HARİCİYE NEZARETİ 81 25 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Çerkeslerin, Kırım Harbi sonucu yapılan antlaşmayla (Paris Antlaşması) topraklarmm Rusya'ya bırakılmasını kabul etmediklerini ilgili devletlere bildirip destek istemeleri.
HATT-I HÜMEYUN 81 3371 Faş Muhafızı Vezir Ali Paşa'nın katilleri Hacı Şahinzade Mehmed ve Keleş Beyoğlu Zülfıkar ve rüfekası Batum'da mağlup edilerek Batum kalesinin kurtarıldığına dair.
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
CEVDET C..HR..81.4022 81 4022 Dubrovnik cumhurundan borç olarak aldığı beş bin kurusun İstanbul'da bulunan cumhur vekiline verildiğine dair Ağrıboz Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya hüküm. g.tt
CEVDET C..HR..81.4036 81 4036 Çerkes beylerinden Hacı Mehmed ve Yusuf Beyler ile Bahadır Giray Sultan'a cephaneden birer reze verilmesi.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.81.29 81 29 Çerkes Paşa
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.81.52 81 52 Hasan Paşa, Çerkes. g.tt.
DAHİLİYE DH.SFR.81.111 81 111 Mecidözü'nde müfrezeyle çarpışan çetede bulunan Laz ve Çerkeslerin hüviyetlerinin ve Rumlarla ne zamandan beri işbirliği ettiklerinin bildirilmesine dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Ankara vilayetine çekilen cevabî telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.81.231 81 231 Kürt ağalarınca idare edilen Çerkes ve Kürtlerden müteşekkil çetenin Elbistan, Maraş, Pazarcık ve özellikle Türk köylerine baskınlarda bulunduğundan bahisle, hakikat-i hal ile vilayetçe ne yapıldığının inbasına dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Maraş Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.81.57 81 57 Anadolu İhtilal Cemiyeti namı altında Çerkes Edhem ve biraderleri ile Çerkes Esref ve rüfekası tarafından Midilli Adası merkez ittihaz olunarak Anadolu'ya çeteler ihraç edildiği, bu çeteleri Yunan hükümetinin himaye ettiğinin tesbit edildiği ve bu gibi harekata nihayet verilmek üzere Atina hükümetinin dikkatinin çekilmesi hususunda düvel-i itilafiye komiserleri nezdinde tesebbüste bulunulması. (Osm. Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.81.25 81 25 Çerkeslerin, Kırım Harbi sonucu yapılan antlaşmayla (Paris Antlaşması) topraklarının Rusya'ya bırakılmasını kabul etmediklerini ilgili devletlere bildirip destek istemeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.81.50 81 50 Bulgaristan ve Şarki Rumeli'ye kadar inşasımukarrer olan askeri yol inşaatına dair mühalazaları harvi tahrirat ve haritalar.
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.44 81 44 Çerkeslerin örf, âdet ve dini inançları hakkındaki bazı rivayetlerin dogru olup olmadıklarının arastırılmasına dair sorular.a.g.y.tt
YILDIZ Y..PRK.UM.81.32 81 32 Çerkes Resid ve rüfakasının Afv-ı Ali'ye mazhariyeti.
SADARET A.}MKT.DV.81.24 81 24 1- Çürüksu Muharebesi'nde yaralanan Hasan'ın, emekliye ayırılması. 2- Süvari Serçavusu Kırımlı Ömer'in rütbesinin terfi. 3- Çerkez Beyzadelerinden uhdesine yazbaşılık rütbesi tevcih edilen İhsan Aga'nın, Çerkezistan'a gönderilmesi ya da Orduya alınması.
HATT-I HÜMEYUN 808 0 Revan serdarının biraderi hasan han'ın Mehmed Paşazade Mustafa beyden talep ettiği para nakden verilmeyip esir iken kendilerini besledikleri için olduğu ve bu mesele eski olup Hasan paşa zamanında da istendiği ve sonra vazgeçildiği ve Cemdanlı Aşiretinden olup Rusya'dan gelip yeniden gitmek isteyenlere mümanaat olunmayacağı.
HATT-I HÜMEYUN 807 37183 Açıkbaş Hanı Selomon Han ın mahalli hükümete ik'ad olunacağı sırada kars civarına gelen İran serdarı ile Erzurum valisi Emin paşa nın , fitne oyunu oynanır iken bir kürdün Piştevla Paşa'yı cerh ettiğinin Çıldır valisi Şerif Paşa tarafından bildirildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.806.76 806 76 Müteferrik: Annesinin hastalığı nedeniyle Komiserlik'teki kavaslık görevinden istifa ederek memleketine giden Hilmi Efendi bin Hacı Receb'e Trabzon vilayetinde polislik gibi bir memuriyet verilmesi talebi ve Hilmi Efendi'ye gönderilen paranın Maçka Silahhanesi'nde ustabaşı Çerkes Faik Efendi'ye teslim edilmesine dair mektubu.
HATT-I HÜMEYUN 804 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI