Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..HR..80.3986 80 3986 Sumnu civarındaki Çengelköyü'nde bulunan zahireleri yakmak üzere düşman askeri tarafından tecavüz olduğu haber alınması üzerine Bosna Valisi Dağıstanlı Ali, Yeniçeri Ağası Ağa Pasa ve Çerkes Hasan Pasa tarafından karşı varılarak düşmanın ordugahlarına avdete mecbur edildiği.
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.80.60 80 60 Hasan Pasa, Çerkes (Vezir, Ağriboz Muhâfızı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.63 80 63 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhafız-ı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.64 80 64 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.72 80 72 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhâfızı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.75 80 75 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.76 80 76 Hasan Pasa, Çerkes
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.80.5931 80 5931 Tarsus'un Tufana nam mahallinde sakin muhacirin-i Çerakisenin tehvin-i zaruretleri için zahirenin itası. (Dahiliye)
DAHİLİYE DH.SFR.80.36 80 36 Halkı hükümet aleyhine tahrik eden Sinob sürgünlerinden Ragıb ile Çerkes Musa çetesinin Karadeniz'den firar ettikleri, Ankara'da sürgün Satvet Lütfi'nin firar hazırlığında bulunduğu ve vilayet dahilinde artan şakâvetin siyasî mahiyet taşıdığından bahisle, faillerin derdestlerine dair Kalem-i Mahsus'dan Sivas vilayetine çekilen cevabî telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.80.48 80 48 Düzce ve Bolu'da gizli bir muhalefet grubu teşkil eden Çerkes ümerasından Hacı Kâmil, Şerif Saadeddin Pasa ve Kondüktör İbrahim Efendi'nin Divan-ı Harb'e sevklerine dair Kalem-i Mahsus'dan Bolu Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
YILDIZ Y.A.RES.80.77 80 77 Balıkesir kazasına tabi Tas karyesi civarında iki kisinin katline cüret eden Çerkes İshak'ın idamına dair.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.28 80 28 Selanik Polis Müdürü Miralay Salim Bey'in biraderi Çerkes Musa Bey'in İstanbul'a gönderilmesi.a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.DV.80.93 80 93 1- Tersane-i Amire'den emekli müteveffa Ömer Bey'in çocuklarına bağlanan maaşın arttırılması. 2- Çerkez beyzadelerinden Hasan Bey'e Binbaşılık Rütbesi tevcihiyle Batum Ordusu'na gönderilmesi.
DAHİLİYE 8 57 Kirmasti kazasının Hacı Ali karyesinde oturan Mehmed Samih Efendi'nin, Balıkesir Takib Kumandanı Binbaşı Ahmed Bey ve maiyyetindeki Çerkezler tarafından dövülüp, mallarının gasb edildiğine dair şikayeti tahkik edildiğinde hadisenin hakikat dışı olduğu ve bilakis Mehmed Semih Efendi'nin eşkıya ile işbirliği yapıp ahaliye zulmettiğinin mahallinden gönderilen tahkikat evrakından anlaşıldığı.
DAHİLİYE 8 65 Muhacir olarak memleketinize gelenler hakkında yapılacak muamelate dair mazbata sureti.
DAHİLİYE 8 37 Biga havalisine fazla miktarda muhacir iskanının önlenmesi.
DAHİLİYE 8 44 Rusya'nın Kuban Vilayeti ile diğer bölgelerden gelen Müslüman muhacirlerin iskanları.
CEVDET 8 0 Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'ya safer maaşınm Zecriye Sandığı'ndan verilmesi.
CEVDET 8 0 Mısır'da Cami-i Ezher Nazırı İsmail Bey'in firar eden Çerkeş Mehmed Bey ve maktul diğer Mehmed Bey zimmetlerinde kalan mebaliğin terekelerinden tahsili hakkında Mısır Kadılığı'ndan gelen ilam.
CEVDET 8 0 Cihanbeyli Aşireti'nin Çankm sancağına ve Çerkeş kazasına girmeyeceklerini ve aksi halde otuz bin kuruş nezir olarak vereceklerini taahhüt ettiklerine dair o civar kadılarmdan gelen ilamlar.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI