Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.846.63386 846 63386 Cebel-i Havran kazasında umur-ı zabıtanın hüsn-i cereyanı için Çerkes ve Kürtlerden gayri efraddan intihab edilmek üzere yeniden elli neferin tahririyle zabitanın okur yazar takımdan intihabına itina edilmesi. (Harbiye)
HATT-I HÜMEYUN 844 37914 Tiflis ahalisinin Trabzon'da bulunan Açıkbaş Hanı'nın memleketlerine gönderilmesi ve onunla birlik olarak İran hücumuna mukavemet edeceklerini Çıldır valisinin iş'ar ettiği ve hanın Ahısha'ya veya Erzurum'a gönderilmesine müsaade olunması.
HATT-I HÜMEYUN 842 0
HATT-I HÜMEYUN 841 37871 Eğriboz,Kızılhisar ve diğer kalelerin tahliyesi ve halkın göçleri hakkında elçi vekilleriyle yapılan mükalemenin tafsilatı.
CEVDET C..AS..841.35896 841 35896 Orduya gelen İmam-ı Azam Seyhine ve Abaza Paşa hazinedarına arpa tayinatı verilmesi.
İRADE İ.DH.841.67593 841 67593 Cambaz nam atik çiftlik arazisinden kabilelerin halkıyla beraber iskanları istida eden Çerkes Muhacirleri Vekili Zekeriya'ya verilecek cevab ve münasib mahallerde iskanları.
MECLİS-İ VALA MVL.840.97 840 97 Muhacirin-i çerakiseden Aslan Bey'in elinden Rus parasını çalarak kaçan yahudi Nesim'in tedibi. (2. Mühimme)
HARİCİYE NEZARETİ 84 40 ORJİNAL KAYIT NO : Cezayir-i Garb ahalisinden olub cihat niyetiyle gelen Şeyh Mehmed Ebu Maze'nin Şeyh Şemuelin bulunduğu mahalle ve Çerkezistan tarafına gönderilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 84 31 ORJİNAL KAYIT NO : Cezayir-i Garb ahalisinden olup gaza ve cihad ilanını müteakip Dersaadet'e gelen Şeyh Muhammed Maze Çerkezistan'a gideceğinden kendisine atiye verilmesi.
CEVDET C..MF..84.4177 84 4177 Dersiamdan Çerkes Hacı Hüseyin Efendi'nin kat' olunan yetmiş beş kuruş maaşının tekrar tahsisi.
İRADE İ.HR.84.4084 84 4084 Çerkes Salim Ağa'nın Rusya tarafından zabt olunan emval ve eşyasına dair.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.42 84 42 Geyve'de Osman nam sahsı dağa kaldıran eşkiyanın takibi ve yataklık edenlerin derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
SADARET A.}DVN.84.8 84 8 Sened-i Bahrî ısdarı.
İRADE İ.DH.839.67490 839 67490 Kafkasya'dan Dersaadet'e gelmis olan Çerkes muhacirlerin iskanları ve yanlarına münasib bir memur verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.836.62691 836 62691 Hassa Ordu-yu Hümayun'a mensub Sanayi Alayı 2. Tabur 8. Bölük neferi Ali'nin kısrağını alıp satmış olan Çerkes Mehmed Bey'in Trabzon'daki emlakından kısrak bedelinin tesviyesi. (Trabzon; 27087)
HATT-I HÜMEYUN 834 0 Rusya ile Devlet-i Aliyye arasında muhasama zuhur edecek olursa her iki devlet ahalisinin altı ay zarfında mallarını satıp memleketlerine avdetlerine muhalefet edilmeyeceği hakkındaki muahedenin yetmiş beşinci maddesi. A.g.y.tt.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62286 831 62286 Yıldızeli'nin Halkaçayır karyesinden ve eşkıya-yı meşhureden Çerkes Molla Salih'in kabul-ı istimanı caiz görülmediğinden serian derdest edilerek hakkında takibat-ı kanuniye icrası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62305 831 62305 Sinop Hapishanesi'nden firar eden Abaza Gümüş ve rüfekasıyla Musluoğlu Rıza'yı cerh eden eşkıyanın derhal derdest ve zahire ihraçları. (Kastamonu)
CEVDET 83 0 Babaları Boz oğlu Mustafa Paşa'nm kölelerinden iken Bursa'da vefat eden Hazine-i Hümayun Kethüdası Çerkeş AH Ağa'nm mirasının şer'le kendilerine taksimi ricasına dair Bozokluzadelerden Hüseyin ve saire tarafmdan istida, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI